รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018000851
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ไป จ.พิษณุโลก - รศ.สุชาติ ชัยวรกุล (อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ กันยกร  นามสกุล ติดใจดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ดำเนินโครงการบริการวิชาการ
ตั้งแต่วันที่ 7/9/2561 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 9/9/2561 เวลา 18:00
จังหวัดที่เดินทาง พิษณุโลก สถานที่ที่เดินทาง กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาว จ.พิษณุโลก
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 4 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00007 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน นค-7252 ชลบุรีนายบุญมี สาระผล