รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018000848
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ วิลาวัลย์  นามสกุล ฤทธิ์เรืองโรจน์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สถาบันวิจัยและพัฒนา  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อจัดโครงการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ณ วิทยาเขตอุเทนถวาย
ตั้งแต่วันที่ 4/9/2561 เวลา 05:00 ถึงวันที่ 7/9/2561 เวลา 21:30
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
นำไปใช้ในงาน งานวิจัย/โครงการพัฒนาวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 13 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00007 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน นค-7252 ชลบุรีนายบุญมี สาระผล