รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018000833
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง (บัสเล็ก) ไปส่งนักศึกษาชาวต่างชาติ - นพดล อาจคงหาญ (ลูกจ้าง คณะเกษตรฯ)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ กันยกร  นามสกุล ติดใจดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ไปส่งนักศึกษาชาวต่างชาติ
ตั้งแต่วันที่ 28/8/2561 เวลา 02:00 ถึงวันที่ 28/8/2561 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง มุกดาหาร สถานที่ที่เดินทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 30 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00057 รถปรับอากาศ 25 ที่นั่ง ฮีโน่ XZU423R-HKMTBT3(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน 40-0792 ชลบุรีนายบุญมี สาระผล