รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018000803
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ (สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ พิชยาภรณ์  นามสกุล รุ่งรัตน์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่่อเข้าร่วมอบรมก้าวแรกของผู้สนใจประกอบธุรกิจด้านอาหาร รุ่นที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 9/8/2561 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 10/8/2561 เวลา 19:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 3 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน นค-6156 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้