รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018000798
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ไปรับชาวต่างชาติ ที่ จ.สระแก้ว - ชูชัย เชี่ยวชาญ (บุคลากรคณะเกษตรฯ) ***ขอรถตู้ที่บรรทุกสัมภาระข้างหลังได้
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ กันยกร  นามสกุล ติดใจดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ไปรับนักศึกษาและคณาจารย์ ประเทศกัมพูชา เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 11/8/2561 เวลา 05:00 ถึงวันที่ 11/8/2561 เวลา 19:00
จังหวัดที่เดินทาง สระแก้ว สถานที่ที่เดินทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดสระแก้ว
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 12 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00006 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน นค-7251 ชลบุรีนายเตชากิจ คุ้มเหลือ