รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018000793
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อผู้ขอใช้ พิษณุกร  นามสกุล มะกลาง
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองนโยบายและแผน  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เข้าร่วมชี้แจงการดำเนิงานการเตรียมการดำเนินงานส่งเสริมและรักษาคุณภาพธรรมชาติ
ตั้งแต่วันที่ 9/8/2561 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 9/8/2561 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง ตราด สถานที่ที่เดินทาง โรงแรมเอวาดา
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 3 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน นค-6156 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้