รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018000791
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ไพรินทร์  นามสกุล แสงงาม
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะสัตวแพทยศาสตร์  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อออกหน่วยให้บริการวิชาการ
ตั้งแต่วันที่ 22/8/2561 เวลา 07:00 ถึงวันที่ 22/8/2561 เวลา 16:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง ตะเคียนเตี้ย
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 25 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00057 รถปรับอากาศ 25 ที่นั่ง ฮีโน่ XZU423R-HKMTBT3(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน 40-0792 ชลบุรีนายบุญมี สาระผล