รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018000763
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ พิชยาภรณ์  นามสกุล รุ่งรัตน์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 31/7/2561 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 31/7/2561 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง จันทบุรี สถานที่ที่เดินทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต จันทบุรี
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 8 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00007 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน นค-7252 ชลบุรีนายจักริน เกตุบาง