รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018000761
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศม)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ไพรินทร์  นามสกุล คงสมร
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
รับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์
ตั้งแต่วันที่ 3/8/2561 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 3/8/2561 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง นครปฐม สถานที่ที่เดินทาง มหาวิทยาลัยรัตนโกสินศาลายา
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 7 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน นค-6156 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้