รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018000739
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ (สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ พิชยาภรณ์  นามสกุล รุ่งรัตน์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
รับ-ส่งวิทยากรโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ณโรงแรมพรีมา วงศ์อมาตย์ เมืองพัทยา จ.ชลบุรีและ สำนักงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทางไกล กรุงเทพ
ตั้งแต่วันที่ 19/7/2561 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 19/7/2561 เวลา 19:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพฯ สถานที่ที่เดินทาง โรงแรมพรีมา วงศ์อมาตย์ และ สำนักงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทางไกล กรุงเทพ
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 10 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00007 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน นค-7252 ชลบุรีนายจักริน เกตุบาง