รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018000523
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2561
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ อันธิกา  นามสกุล ศักขิณาดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2561
ตั้งแต่วันที่ 14/5/2561 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 15/5/2561 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 1 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ นค-6156 ชลบุรี