รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018000104
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ โสรดา  นามสกุล กลิ่นสุคนธ์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองพัฒนานักศึกษา  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อ เป็นองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับประโยชน์จากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor. (EEC)
ตั้งแต่วันที่ 29/1/2561 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 29/1/2561 เวลา 08:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง ท่าเรือแหลมฉบัง
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 20 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00057 รถปรับอากาศ 25 ที่นั่ง ฮีโน่ XZU423R-HKMTBT3(บุคลากรทุกระดับ) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 40-0792 ชลบุรี