รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018000028
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (ทช.)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ไพรินทร์  นามสกุล คงสมร
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ มจธ. บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันที่ 10/1/2561 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 10/1/2561 เวลา 08:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง มจธ. บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 25 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00057 รถปรับอากาศ 25 ที่นั่ง ฮีโน่ XZU423R-HKMTBT3(บุคลากรทุกระดับ) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 40-0792 ชลบุรี