รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2017001277
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้รถ รับ - ส่ง ผู้บริหาร
คำนำหน้าชื่อ นาง ชื่อผู้ขอใช้ กาญจนา  นามสกุล กรอกกลาง
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองคลัง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อรับ - ส่งผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. @จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
ตั้งแต่วันที่ 22/11/2560 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 22/11/2560 เวลา 08:00
จังหวัดที่เดินทาง สระบุรี สถานที่ที่เดินทาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 3 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00017 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ กย-9905 ชลบุรี