รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2017001029
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้รถบัสเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ยุคลธร  นามสกุล กิมเส็ง
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ใช้ในการเดินทางไปโครงการพัฒนาบุคลากรที่ จ.นครพนม
ตั้งแต่วันที่ 28/1/2561 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 31/1/2561 เวลา 23:00
จังหวัดที่เดินทาง นครพนม สถานที่ที่เดินทาง ม.นครพนม
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 22 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ