รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2017001025
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ขอใช้ยานพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อผู้ขอใช้ วรวุฒิ  นามสกุล ตะนุมงคล
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองกลาง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
รับ-ส่ง พระสงฆ์ งานทอดผ้าป่า
ตั้งแต่วันที่ 5/10/2560 เวลา 14:00 ถึงวันที่ 5/10/2560 เวลา 16:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง วัดสันติภักดิ์
นำไปใช้ในงาน งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวนผู้เดินทาง 3 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00005 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร(บุคลากรทุกระดับ) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว นค-6156 ชลบุรีนายอัครินทร์ แซ่แต้