รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2017001008
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้รถ (นางสาวณัฐวดี แก้วจินดารัตน์)
คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อผู้ขอใช้ วรวุฒิ  นามสกุล ตะนุมงคล
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองกลาง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อพาอาจารย์ต่างชาติต่อใบอนุญาตการทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
ตั้งแต่วันที่ 2/10/2560 เวลา 09:00 ถึงวันที่ 2/10/2560 เวลา 13:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง จัดหางานจังหวัดชลบุรี
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 3 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ