รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2017000959
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง test ระบบ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ กวีพร  นามสกุล บุญญาวานิชย์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
test
ตั้งแต่วันที่ 14/9/2560 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 14/9/2560 เวลา 08:00
จังหวัดที่เดินทาง เชียงใหม่ สถานที่ที่เดินทาง test
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 18 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00007 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ นค-7252 ชลบุรี