รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2014000712
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ทดสอบ
คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อผู้ขอใช้ ฉัตรชาย  นามสกุล ศุภจารีรักษ์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อประชุม
ตั้งแต่วันที่ 10/6/2557 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 10/6/2557 เวลา 19:30
จังหวัดที่เดินทาง ฉะเชิงเทรา สถานที่ที่เดินทาง ทดสอบ
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 8 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00007 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) ยกเลิกการใช้บริการ นค-7252 ชลบุรี