รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  เลือกดูเฉพาะสถานะ (ยกเลิกการใช้บริการ) แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2019000830ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (นางสาวพรทิพย์ จำจด)18 กรกฎาคม 2562 13:0018 กรกฎาคม 2562 16:30นางกาญจนา กรอกกลางยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000818ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (ผช.ทัศพันธุ์)12 กรกฎาคม 2562 8:0012 กรกฎาคม 2562 18:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000815ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมจัดทำและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (แสงจันทร์)26 กรกฎาคม 2562 6:0026 กรกฎาคม 2562 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000814ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)14 กรกฎาคม 2562 7:0014 กรกฎาคม 2562 22:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000811ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)14 กรกฎาคม 2562 7:0014 กรกฎาคม 2562 22:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000810ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (สอ.)10 กรกฎาคม 2562 11:0010 กรกฎาคม 2562 13:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000807ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)10 กรกฎาคม 2562 8:0010 กรกฎาคม 2562 16:30น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000804ขอใช้ยานพาหนะ (สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)10 กรกฎาคม 2562 6:0010 กรกฎาคม 2562 19:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000803ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)5 สิงหาคม 2562 5:005 สิงหาคม 2562 20:00น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000799ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศม)23 กรกฎาคม 2562 9:0023 กรกฎาคม 2562 13:20น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000797ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศม)19 กรกฎาคม 2562 8:0019 กรกฎาคม 2562 14:00น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000789ขอใช้ยานพาหนะ15 กรกฎาคม 2562 8:0015 กรกฎาคม 2562 12:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000787พานักศึกษาเข้าร่วมอบรม (อ.วันทนา)24 กรกฎาคม 2562 6:0024 กรกฎาคม 2562 13:00น.ส.จินตนา บุนนาคยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000782ขอใช้พาหนะจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ทปสท.24 กรกฎาคม 2562 7:0026 กรกฎาคม 2562 19:30นายฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000774ขอรถไปราชการ4 กรกฎาคม 2562 14:004 กรกฎาคม 2562 17:00นายสุนาวิน ปานใหญ่ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000770ขอใช้ยานพาหนะ (สถาบันเทคโนโลยีการบิน)8 กรกฎาคม 2562 7:008 กรกฎาคม 2562 16:30น.ส.รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000768ขอใช้ยานพาหนะ (รับ-ส่งผู้ตรวจประเมิน)1 สิงหาคม 2562 6:001 สิงหาคม 2562 22:00น.ส.ชาลินี ชำนาญวารินทร์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000755ติดต่อราชการ2 กรกฎาคม 2562 10:002 กรกฎาคม 2562 12:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000746ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์28 มิถุนายน 2562 8:0028 มิถุนายน 2562 18:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000740ขอใช้ยานพาหนะ5 กรกฎาคม 2562 6:006 กรกฎาคม 2562 19:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000738ขอใช้ยานพาหนะ1 กรกฎาคม 2562 16:301 กรกฎาคม 2562 20:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000737(ด่วนที่สุด) (รถบรรทุก) ไปรับกากแป้งมันสำปะหลัง ที่ บ้านบึง ชลบุรี - อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์28 มิถุนายน 2562 9:0028 มิถุนายน 2562 15:00น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000736ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมโครงการฯ (จุฑารัตน์)8 สิงหาคม 2562 6:009 สิงหาคม 2562 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000727ขอใช้ยานพาหนะ(งานโครงการร่วมกับการไฟฟ้า)19 กรกฎาคม 2562 6:0019 กรกฎาคม 2562 19:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000719ขอใช้รถ25 มิถุนายน 2562 6:0025 มิถุนายน 2562 18:00น.ส.ณัฐกานต์ แช่มช้อยยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000706ขอใช้ยานพาหนะ22 มิถุนายน 2562 8:0022 มิถุนายน 2562 8:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000705นำนักศึกษาดูงานอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจรเข้22 มิถุนายน 2562 8:0022 มิถุนายน 2562 8:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000702ขออนุมัติใช้ยานพานะ (UBI)21 มิถุนายน 2562 6:0023 มิถุนายน 2562 18:00น.ส.ภัทราภรณ์ แสงสุขยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000691ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วค)3 กรกฎาคม 2562 7:003 กรกฎาคม 2562 17:00น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000681ไปติดต่อราชการ ที่ วัดนอก อ.เมือง จ.ชลบุรี - คณะเกษตรฯ (รถตู้ คันที่ 2)12 มิถุนายน 2562 18:3012 มิถุนายน 2562 21:00น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000680ไปติดต่อราชการ ที่ วัดนอก อ.เมือง จ.ชลบุรี - คณะเกษตรฯ (รถตู้ คันที่ 2)12 มิถุนายน 2562 18:3012 มิถุนายน 2562 21:00น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000644ขอใช้ยานพาหนะ13 มิถุนายน 2562 7:0013 มิถุนายน 2562 22:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000638ขอใช้ยานพาหนะ13 มิถุนายน 2562 7:0013 มิถุนายน 2562 20:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000636ขอใช้ยานพาหนะ13 มิถุนายน 2562 5:0013 มิถุนายน 2562 18:00น.ส.ยุคลธร กิมเส็งยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000635ขอใช้ยานพาหนะ13 มิถุนายน 2562 6:0014 มิถุนายน 2562 18:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000627เข้าร่วมโครงการอบรมระบบกลไกงานกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 256211 มิถุนายน 2562 5:0012 มิถุนายน 2562 22:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000619ขอใช้รถ13 มิถุนายน 2562 8:0013 มิถุนายน 2562 16:00น.ส.ณัฐกานต์ แช่มช้อยยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000612ขอใช้รถยนต์เพื่อรับส่งผู้บริหาร (ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี) 14 มิถุนายน 2562 6:0014 มิถุนายน 2562 18:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000610ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าประชุมฯ (ชนิกานต์)3 มิถุนายน 2562 6:004 มิถุนายน 2562 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000608ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมฯ (ชนิกานต์)7 กรกฎาคม 2562 6:009 กรกฎาคม 2562 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000606ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อประชุมฯ (ชนิกานต์)25 มิถุนายน 2562 6:0026 มิถุนายน 2562 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000605ขอใช้งานรถยนต์เพื่อรับส่งผู้บริหาร (ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี)24 มิถุนายน 2562 6:0024 มิถุนายน 2562 18:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000604ขอใช้งานรถยนต์เพื่อรับส่งผู้บริหาร17 มิถุนายน 2562 6:0017 มิถุนายน 2562 18:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000594ขอใช้รถไปราชการ (รองฯ จตุพร )6 มิถุนายน 2562 6:006 มิถุนายน 2562 20:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000586เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา6 มิถุนายน 2562 6:006 มิถุนายน 2562 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000584ขอใช้รถในการเดินทางไปราชการ ณ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ29 พฤษภาคม 2562 6:0029 พฤษภาคม 2562 20:00นายพิษณุกร มะกลางยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000580ขอใช้ยานพาหนะ4 มิถุนายน 2562 8:0010 มิถุนายน 2562 18:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000579ขออนุมัติใช้ยานพานะ (UBI)28 พฤษภาคม 2562 6:0029 พฤษภาคม 2562 21:00น.ส.ภัทราภรณ์ แสงสุขยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000577ขอใช้ยานพาหนะ (กวีพร)24 มิถุนายน 2562 6:0024 มิถุนายน 2562 18:30น.ส.ยุคลธร กิมเส็งยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000572ขออนุมัติใช้ยานพานะ (UBI)12 มิถุนายน 2562 8:0013 มิถุนายน 2562 7:00น.ส.ภัทราภรณ์ แสงสุขยกเลิกการใช้บริการ
12345678910...