รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  เลือกดูเฉพาะสถานะ (ยกเลิกการใช้บริการ) แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2019001091ขอใช้ยานพาหนะ13 กันยายน 2562 12:0015 กันยายน 2562 13:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019001083ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (สอ.)12 กันยายน 2562 8:0012 กันยายน 2562 21:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019001082เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ที่ จ.สระบุรี - ดร.สุรางคนา สุขเลิศ11 กันยายน 2562 5:0011 กันยายน 2562 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2019001066ขอใช้ยานพาหนะ( นส.อัณวิการ์ ชื่นบาน)5 กันยายน 2562 8:005 กันยายน 2562 18:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019001040ขอใช้ยานพาหนะ(งานกีฬา วุฒิชัย แสงงาม)7 กันยายน 2562 8:007 กันยายน 2562 18:00น.ส.สุพัฒน์ ปรางนวนยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019001018ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ28 สิงหาคม 2562 6:0028 สิงหาคม 2562 20:00นายพิษณุกร มะกลางยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019001014ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ (UBI)6 กันยายน 2562 7:008 กันยายน 2562 19:00น.ส.ภัทราภรณ์ แสงสุขยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019001013ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)28 สิงหาคม 2562 6:0028 สิงหาคม 2562 18:00นางกาญจนา กรอกกลางยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019001003ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ31 สิงหาคม 2562 8:0031 สิงหาคม 2562 20:00น.ส.จันทนา กสิวิทย์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000998ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (นางสาวอันธิกา ไชยศิลป์)30 สิงหาคม 2562 6:0031 สิงหาคม 2562 18:00นางกาญจนา กรอกกลางยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000965ขอใช้ยานพาหนะ21 สิงหาคม 2562 5:0022 สิงหาคม 2562 19:30นายสุพจน์ แวงภูลายกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000961ขอรถไปราชการ16 สิงหาคม 2562 13:0016 สิงหาคม 2562 16:30นายสุนาวิน ปานใหญ่ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000960นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา (อ.วันทนา)19 สิงหาคม 2562 6:0019 สิงหาคม 2562 18:00น.ส.จินตนา บุนนาคยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000959ขอใช้ยานพาหนะ2 กันยายน 2562 6:003 กันยายน 2562 19:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000954ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (พัสดุกลาง) กองคลัง19 สิงหาคม 2562 6:0019 สิงหาคม 2562 17:00นางกาญจนา กรอกกลางยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000951ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (อ.ญาธิปกรณ์)4 กันยายน 2562 6:004 กันยายน 2562 17:00น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000948ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)12 กันยายน 2562 7:0013 กันยายน 2562 18:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000942ขอใช้ยานพาหนะ (สถาบันเทคโนโลยีการบิน)28 สิงหาคม 2562 7:0028 สิงหาคม 2562 17:00น.ส.รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000937ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ21 สิงหาคม 2562 8:0021 สิงหาคม 2562 8:00น.ส.ชาลินี ชำนาญวารินทร์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000935ขอใช้ยานพาหนะ15 สิงหาคม 2562 8:0015 สิงหาคม 2562 18:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000934(รถตู้ 3 คัน) ไปรับ-ส่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน - ชัชวาลย์ ไมตรี 20 สิงหาคม 2562 6:0020 สิงหาคม 2562 18:00น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000933(บัสเล็ก) ไปรับ-ส่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน - ชัชวาลย์ ไมตรี20 สิงหาคม 2562 6:0020 สิงหาคม 2562 18:00น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000920ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมฯ (ชนิตา)16 สิงหาคม 2562 6:0016 สิงหาคม 2562 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000904ไปดูงานฟาร์ม ที่ จ.นครราชสีมา และ จ.สมุทรปราการ - ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง22 สิงหาคม 2562 6:0022 สิงหาคม 2562 21:30น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000897ขอใช้รถ4 สิงหาคม 2562 6:004 สิงหาคม 2562 20:00น.ส.ณัฐกานต์ แช่มช้อยยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000896ขอใช้รถบัส (สถาบันเทคโนโลยีการบิน)19 สิงหาคม 2562 6:0020 สิงหาคม 2562 20:00น.ส.รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000888ไปรับ-ส่งวิทยากร ดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา (ชลบุรี และ กรุงเทพ) - วิษณุ โชโต1 สิงหาคม 2562 7:301 สิงหาคม 2562 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000881(บัสเล็ก) พานักศึกษาไปดูงาน ที่ หนองใหญ่ ชลบุรี - ดร.รุศมา มฤบดี 19 สิงหาคม 2562 6:0019 สิงหาคม 2562 19:00น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000878ขอใช้ยานพาหนะ (รับ-ส่ง วิทยากร)26 สิงหาคม 2562 6:0026 สิงหาคม 2562 21:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000872ขอใช้ยานพาหนะ 31 กรกฎาคม 2562 6:0031 กรกฎาคม 2562 19:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000867ขอใช้ยานพาหนะ นายธิราช บัวรอด (ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์)5 สิงหาคม 2562 6:005 สิงหาคม 2562 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000858ขอใช้ยานพาหนะ24 กรกฎาคม 2562 9:0024 กรกฎาคม 2562 16:30นายวรวุฒิ ตะนุมงคลยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000856ประชุมสภามหาวิทยาลัย24 กรกฎาคม 2562 6:0024 กรกฎาคม 2562 20:00น.ส.วรรษมน ทวีกิตติวงศ์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000855ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศม)29 กรกฎาคม 2562 6:001 สิงหาคม 2562 18:00น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000853ขอใช้ยานพาหนะ23 กรกฎาคม 2562 9:0023 กรกฎาคม 2562 16:30นายวรวุฒิ ตะนุมงคลยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000840ขอใช้ยานพาหนะ16 สิงหาคม 2562 6:0016 สิงหาคม 2562 18:30น.ส.ยุคลธร กิมเส็งยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000830ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (นางสาวพรทิพย์ จำจด)18 กรกฎาคม 2562 13:0018 กรกฎาคม 2562 16:30นางกาญจนา กรอกกลางยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000826ขอใช้ยานพาหนะ (คณะเกษตรฯ)26 สิงหาคม 2562 5:0027 สิงหาคม 2562 22:00น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000820ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศ.)2 สิงหาคม 2562 7:002 สิงหาคม 2562 17:00น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000818ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (ผช.ทัศพันธุ์)12 กรกฎาคม 2562 8:0012 กรกฎาคม 2562 18:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000815ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมจัดทำและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (แสงจันทร์)26 กรกฎาคม 2562 6:0026 กรกฎาคม 2562 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000814ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)14 กรกฎาคม 2562 7:0014 กรกฎาคม 2562 22:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000811ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)14 กรกฎาคม 2562 7:0014 กรกฎาคม 2562 22:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000810ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (สอ.)10 กรกฎาคม 2562 11:0010 กรกฎาคม 2562 13:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000807ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)10 กรกฎาคม 2562 8:0010 กรกฎาคม 2562 16:30น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000806(บัสเล็ก) พานักศึกษาไปดูงาน ที่ บางประกง ฉะเชิงเทรา - อาจารย์ศรัณยา รักเสรี30 กรกฎาคม 2562 12:0030 กรกฎาคม 2562 17:00น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000805ขอใช้ยานพาหนะใช้ไปเซนสัญญากับไฟฟ้า1 สิงหาคม 2562 6:001 สิงหาคม 2562 20:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000804ขอใช้ยานพาหนะ (สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)10 กรกฎาคม 2562 6:0010 กรกฎาคม 2562 19:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000803ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)5 สิงหาคม 2562 5:005 สิงหาคม 2562 20:00น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000801ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศม)25 กรกฎาคม 2562 9:0025 กรกฎาคม 2562 13:00น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตยกเลิกการใช้บริการ
12345678910...