รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  เลือกดูเฉพาะสถานะ (ยกเลิกการใช้บริการ) แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2021000242ขอใช้รถ24 มิถุนายน 2564 6:0025 มิถุนายน 2564 22:00น.ส.ปาณิสรา วงษ์ชมภูยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000237ขอใช้ยานพาหนะ9 มิถุนายน 2564 8:0010 มิถุนายน 2564 21:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000236ขอใช้ยานพาหนะ8 มิถุนายน 2564 8:008 มิถุนายน 2564 21:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000231ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้7 มิถุนายน 2564 7:0025 มิถุนายน 2564 16:30น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000223ขอใช้ยานพาหนะ (งานประชาสัมพันธ์)31 พฤษภาคม 2564 6:0031 พฤษภาคม 2564 18:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000200ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (รองสมศักดิ์)13 พฤษภาคม 2564 6:0013 พฤษภาคม 2564 20:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000199ขอใช้รถไปประชุมสภามหาวิทยาลัย30 เมษายน 2564 6:0030 เมษายน 2564 19:30น.ส.ปาณิสรา วงษ์ชมภูยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000195ดำเนินโครงการฯ รายตำบลแบบบูรณาการ ที่ ต.บ้านนา จ.ระยอง - รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา 6 พฤษภาคม 2564 15:008 พฤษภาคม 2564 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000193ขอใช้ยานพาหนะ21 เมษายน 2564 5:0021 เมษายน 2564 18:30น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000192ขอใช้ยานพาหนะ 22 เมษายน 2564 6:0022 เมษายน 2564 20:00น.ส.ปุณณภา เขียวสลับยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000191ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ที่ จ.ฉะเชิงเทรา - ดร.ปัทมา ธรรมดี 6 พฤษภาคม 2564 6:006 พฤษภาคม 2564 18:00น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000190ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (MOU) (เสาวลักษณ์)6 พฤษภาคม 2564 7:006 พฤษภาคม 2564 18:00น.ส.กนกรัตน์ เบญจมาศยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000185ไปบริการวิชาการ ที่ อ.แกลง จ.ระยอง - รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา22 เมษายน 2564 15:0024 เมษายน 2564 19:30น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000184ขอรถไปราชการ8 เมษายน 2564 7:008 เมษายน 2564 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000183ขอใช้ยานพาหนะ28 เมษายน 2564 6:0029 เมษายน 2564 20:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000180ขอใช้ยานพาหนะ13 พฤษภาคม 2564 6:0014 พฤษภาคม 2564 19:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000177ขอใช้ยานพาหนะ5 เมษายน 2564 6:005 เมษายน 2564 18:30น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000174ขอใช้งานยานพาหนะ29 เมษายน 2564 4:0030 เมษายน 2564 23:00นายกำธร เขียวแก่ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000173ขอใช้งานยานพาหนะ26 เมษายน 2564 8:0028 เมษายน 2564 17:00นายกำธร เขียวแก่ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000172ขอใช้งานยานพาหนะ22 เมษายน 2564 4:0023 เมษายน 2564 22:00นายกำธร เขียวแก่ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000169ขอใช้ยานพาหนะ 2 เมษายน 2564 6:002 เมษายน 2564 20:00น.ส.ปุณณภา เขียวสลับยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000163ขอใช้รถราชการ (รักษาราชการแทนรองอธิกรบดี อาจารย์อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช)30 มีนาคม 2564 6:3030 มีนาคม 2564 19:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000161ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน (ฟาร์มวัวนม) จ.ลพบุรี - อ.วรรณสุรีย์ ประมวลทรัพย์ 5 พฤษภาคม 2564 8:305 พฤษภาคม 2564 16:30น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000160ไปนิเทศนักศึกษา.ฝึกงาน จ.ชลบุรี - อ.หทัยชนก อินทร์สูงเนิน5 พฤษภาคม 2564 8:305 พฤษภาคม 2564 16:30น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000159ไปนิเทศนักศึกษา ฝึกงาน จ.ระยอง - ดร.ปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์5 พฤษภาคม 2564 8:305 พฤษภาคม 2564 16:30น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000156ขอใช้ยานพาหนะ (อ.วิชิต)27 เมษายน 2564 9:0027 เมษายน 2564 17:00น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000153ขอใช้รถตู้21 เมษายน 2564 6:0023 เมษายน 2564 18:00น.ส.กนกรัตน์ เบญจมาศยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000152ขอใช้รถตู้20 เมษายน 2564 6:0020 เมษายน 2564 17:00น.ส.กนกรัตน์ เบญจมาศยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000141ขอใช้รถตู้ (เด็ดเดี่ยว)23 เมษายน 2564 6:0023 เมษายน 2564 20:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000140ขอใช้รถตู้ (เด็ดเดี่ยว)21 เมษายน 2564 6:0021 เมษายน 2564 19:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000139ขอใช้ยานพาหนะ20 เมษายน 2564 6:0023 เมษายน 2564 22:00น.ส.ยุคลธร กิมเส็งยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000135ไปร่วมงานนปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน - ศุราภรณ์ หงษา 5 เมษายน 2564 8:005 เมษายน 2564 16:30น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000125ขอความอนุเคราะห์ใช้งานยานพาหนะ17 กรกฎาคม 2564 6:0018 กรกฎาคม 2564 19:00น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000124ขอความอนุเคราะห์ใช้งานยานพาหนะ23 เมษายน 2564 6:0025 เมษายน 2564 19:00น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000121ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ก.บ.ม. (ชิตขวัญ)27 เมษายน 2564 6:0027 เมษายน 2564 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000086ขอใช้ยานพาหนะ3 มีนาคม 2564 8:003 มีนาคม 2564 18:30น.ส.สุรียพัชร์ เสาวพันธ์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000082ไปดูงาน สหกรณ์โคนม ที่ บ้านบึง ชลบุรี - ดร.สุรางคนา สุขเลิศ (รถคันที่ 2) 6 มีนาคม 2564 6:006 มีนาคม 2564 19:00น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000078ขอใช้รถตู้3 มีนาคม 2564 10:003 มีนาคม 2564 17:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000069ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากรฯ (สมัญญา+)15 มีนาคม 2564 6:0015 มีนาคม 2564 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000066ไปนิเทศสหกิจศึกษา ที่ ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา - อ.กฤษณะ เนาว์ประโคน 22 กุมภาพันธ์ 2564 6:0022 กุมภาพันธ์ 2564 18:00น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000064ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ22 กุมภาพันธ์ 2564 5:0023 กุมภาพันธ์ 2564 19:00น.ส.จันทนา กสิวิทย์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000033ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อชี้แจงด้านหลักสูตรคณะ วข.จักรพงษฯ กรุงเทพ - คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 4 กุมภาพันธ์ 2564 5:004 กุมภาพันธ์ 2564 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000032ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (สอ.)4 กุมภาพันธ์ 2564 10:004 กุมภาพันธ์ 2564 19:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000027ขอความอนุเคราะห์รถยนต์1 กุมภาพันธ์ 2564 5:003 กุมภาพันธ์ 2564 20:00น.ส.สุวดี บุญฉิมยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000023ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมฯ (ดวงใจ+สมัญญา)28 มกราคม 2564 6:0028 มกราคม 2564 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000004ขอใช้รถบัส24 มีนาคม 2564 4:0027 มีนาคม 2564 20:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000993ขอใช้ยานพาหนะ23 ธันวาคม 2563 13:0023 ธันวาคม 2563 16:30น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000989ขอใช้งานยานพาหนะ12 มกราคม 2564 5:0014 มกราคม 2564 23:00นายกำธร เขียวแก่ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000987ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ14 มกราคม 2564 6:0014 มกราคม 2564 20:00นายพิษณุกร มะกลางยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000985ขอใช้ยานพาหนะ8 มกราคม 2564 6:008 มกราคม 2564 18:30น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญยกเลิกการใช้บริการ
12345678910...