รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  เลือกดูเฉพาะสถานะ (ยกเลิกการใช้บริการ) แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2019000579ขออนุมัติใช้ยานพานะ (UBI)28 พฤษภาคม 2562 6:0029 พฤษภาคม 2562 21:00น.ส.ภัทราภรณ์ แสงสุขยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000571ไปอบรมด้านบริการวิชาการ ที่ อ.บางแสน จ.ชลบุรี - ดร.อภิสิทธิ์ ชิตวณิช4 มิถุนายน 2562 6:005 มิถุนายน 2562 18:00น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000562ขอใช้ยานพาหนะ3 มิถุนายน 2562 8:009 มิถุนายน 2562 20:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000552ประชุมสภามหาวิทยาลัย16 พฤษภาคม 2562 6:0016 พฤษภาคม 2562 20:00น.ส.วรรษมน ทวีกิตติวงศ์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000532ขอใช้ยานพาหนะ21 พฤษภาคม 2562 6:0021 พฤษภาคม 2562 14:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000531ขอใช้ยานพาหนะ17 พฤษภาคม 2562 6:0017 พฤษภาคม 2562 18:30น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000529ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ดวงใจ)14 พฤษภาคม 2562 6:0014 พฤษภาคม 2562 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000526ขอใช้รถราชการ (ผช. อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช)7 พฤษภาคม 2562 11:307 พฤษภาคม 2562 18:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000521ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (อ.ภานุมาศ)5 พฤษภาคม 2562 7:005 พฤษภาคม 2562 16:30น.ส.ไพรินทร์ คงสมรยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000520ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (อ ภานุมาศ)5 มิถุนายน 2562 7:007 มิถุนายน 2562 16:30น.ส.ไพรินทร์ คงสมรยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000516ขอใช้ยานพาหนะ26 พฤษภาคม 2562 6:0026 พฤษภาคม 2562 20:00น.ส.ชาลินี ชำนาญวารินทร์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000513ขอใชัยานพาหนะ (คณะเกษตรฯ)7 พฤษภาคม 2562 6:007 พฤษภาคม 2562 19:00น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000511ขอใช้รถ (รองฯ จตุพร )7 พฤษภาคม 2562 6:007 พฤษภาคม 2562 19:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000510นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา (อ.สุพรรณี)7 พฤษภาคม 2562 6:007 พฤษภาคม 2562 18:30น.ส.จินตนา บุนนาคยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000502ขอใช้ยานพาหนะ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยไม้)30 เมษายน 2562 9:0030 เมษายน 2562 20:30น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000498ขอใช้ยานพาหนะ7 พฤษภาคม 2562 8:007 พฤษภาคม 2562 20:10น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000495ขอใช้ยานพาหนะ (กวีพร ผู้ขอใช้)13 พฤษภาคม 2562 6:0013 พฤษภาคม 2562 18:30น.ส.ยุคลธร กิมเส็งยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000483ขอใช้ยานพาหนะ4 พฤษภาคม 2562 8:005 พฤษภาคม 2562 18:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000480ประชุมสภาวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 4/25627 พฤษภาคม 2562 6:007 พฤษภาคม 2562 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000472พานักศึกษาไปดูงาน (อ.น้ำฝน)24 พฤษภาคม 2562 8:0025 พฤษภาคม 2562 8:00น.ส.จินตนา บุนนาคยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000471ขอใช้ยานพาหนะ (รับ-ส่ง คณะกรรมการประจำ สวพ.)24 เมษายน 2562 8:0024 เมษายน 2562 17:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000470พานักศึกษาไปดูงาน (อ.น้ำฝน)24 พฤษภาคม 2562 6:0024 พฤษภาคม 2562 8:00น.ส.จินตนา บุนนาคยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000461ขอใช้ยานพาหนะ (ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้)22 เมษายน 2562 13:0022 เมษายน 2562 19:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000456พานักศึกษาไปดูงาน อ.น้ำฝน25 พฤษภาคม 2562 6:0026 พฤษภาคม 2562 19:00น.ส.จินตนา บุนนาคยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000430ขอรถไปราชการ1 เมษายน 2562 8:001 เมษายน 2562 21:00นายสุนาวิน ปานใหญ่ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000422ขอใช้ยานพาหนะ2 พฤษภาคม 2562 7:002 พฤษภาคม 2562 8:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000420รับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Bloom's Taxonomy เพื่อการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ"4 เมษายน 2562 6:005 เมษายน 2562 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000414ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ เพื่อติดต่อไปราชการ27 มีนาคม 2562 6:0027 มีนาคม 2562 20:00นายพิษณุกร มะกลางยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000411ขอใช้ยานพาหนะ (โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่)28 เมษายน 2562 6:0030 เมษายน 2562 20:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000410ขอใช้รถ29 มีนาคม 2562 11:0029 มีนาคม 2562 16:30น.ส.ไพรินทร์ คงสมรยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000406ขอใช้ยานพาหนะ18 เมษายน 2562 6:0018 เมษายน 2562 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000404ขอใช้ยานพาหนะ (ลงพื้นที่บริการวิชาการ)4 เมษายน 2562 7:004 เมษายน 2562 18:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000400ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ก.บ.ม. (ชิตขวัญ)24 เมษายน 2562 6:0024 เมษายน 2562 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000399ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมฯ (ชนิกานต์)13 พฤษภาคม 2562 6:0013 พฤษภาคม 2562 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000391ขอใช้ยานพาหนะ29 มีนาคม 2562 6:0029 มีนาคม 2562 18:00นายอังกูร กิตติวรกาลยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000390ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ เพื่อติดต่อไปราชการ29 มีนาคม 2562 6:0029 มีนาคม 2562 22:00นายพิษณุกร มะกลางยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000384ขอใช้ยานพาหนะ24 มีนาคม 2562 5:0025 มีนาคม 2562 21:00น.ส.สุพัฒน์ ปรางนวนยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000383ขอใช้ยานพาหนะ24 มีนาคม 2562 5:0025 มีนาคม 2562 21:00น.ส.สุพัฒน์ ปรางนวนยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000380พานักศึกษาไปดูงาน (อ.ณฤพลวัทน์)4 เมษายน 2562 6:006 เมษายน 2562 19:00น.ส.จินตนา บุนนาคยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000379ขอใช้รถ19 มีนาคม 2562 8:3019 มีนาคม 2562 12:00นางศศิวิมล แจ้คำยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000377ขอใช้รถ26 มีนาคม 2562 13:0026 มีนาคม 2562 17:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000372ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ เพื่อติดต่อไปราชการ28 มีนาคม 2562 6:0028 มีนาคม 2562 22:00นายพิษณุกร มะกลางยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000371ขอใช้ยานพาหนะ18 มีนาคม 2562 8:0019 มีนาคม 2562 22:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000370ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (อ ปภากร)20 มีนาคม 2562 7:0020 มีนาคม 2562 18:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000368ขอใช้ยานพาหนะ (อ.ศรัณยา รักเสรี)4 เมษายน 2562 6:004 เมษายน 2562 18:00น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000362(บัสเล็ก) พานักศึกษาฝึกปฏิบัติดำน้ำ ที่ ช่องแสมสาร สัตหีบ ชลบุรี - อาจารย์เบญจวรรณ ไชยวงศ์3 เมษายน 2562 6:003 เมษายน 2562 18:00น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000360ขอใช้ยานพาหนะ26 เมษายน 2562 8:0026 เมษายน 2562 18:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000359ขอใช้ยานพาหนะ22 เมษายน 2562 6:0022 เมษายน 2562 13:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000358ขอใช้ยานพาหนะ19 เมษายน 2562 8:0019 เมษายน 2562 18:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000357ขอใช้ยานพาหนะ9 เมษายน 2562 6:009 เมษายน 2562 13:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญยกเลิกการใช้บริการ
12345678910...