รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  เลือกดูเฉพาะสถานะ (ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน) แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2020000557ขอใช้ยานพาหนะ3 สิงหาคม 2563 7:003 สิงหาคม 2563 19:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2020000214ขอให้ยานพาหนะ (อ.วรพล) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ22 กุมภาพันธ์ 2563 8:0022 กุมภาพันธ์ 2563 16:00นางเขมจิรา เนตรสุวรรณ์ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2020000210ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ19 กุมภาพันธ์ 2563 6:0019 กุมภาพันธ์ 2563 20:00น.ส.ภัทราภรณ์ แสงสุขไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2019000447ขอใช้ยานพาหนะ(แข่งขันฟุตบอลอาวุโส )6 เมษายน 2562 6:006 เมษายน 2562 20:00น.ส.สุพัฒน์ ปรางนวนไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2019000409ขอใช้รถ28 มีนาคม 2562 8:0028 มีนาคม 2562 13:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2019000392ขอใช้รถตู้28 มีนาคม 2562 6:0028 มีนาคม 2562 20:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2019000376ขอใช้รถ19 มีนาคม 2562 13:0019 มีนาคม 2562 17:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2019000336ขอใช้ยานพาหนะ (อ.ชนัดดา เกษมโชติช่วง)14 มีนาคม 2562 6:0014 มีนาคม 2562 18:00น.ส.กันยกร ติดใจดีไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2019000315ขอใช้ยานพาหนะ (โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สวพ.)28 มีนาคม 2562 6:0028 มีนาคม 2562 19:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2019000062ขอใช้ยานพาหนะ (อัสมิง มะสาแม) 18 มกราคม 2562 6:0020 มกราคม 2562 21:00นายอังกูร กิตติวรกาลไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2019000029ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (จุฑารัตน์)18 มกราคม 2562 6:0018 มกราคม 2562 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018001230ขอใช้รถ20 ธันวาคม 2561 6:0020 ธันวาคม 2561 18:00น.ส.ณัฐกานต์ แช่มช้อยไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018001222ขออนุมัติใช้ยานพานะ (UBI)18 มกราคม 2562 5:0020 มกราคม 2562 20:00น.ส.ภัทราภรณ์ แสงสุขไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018001164ขออมนุมัติใช้ยานพาหนะ30 พฤศจิกายน 2561 6:0030 พฤศจิกายน 2561 22:00นายพิษณุกร มะกลางไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018001133ขอใช้รถตู้21 พฤศจิกายน 2561 18:0021 พฤศจิกายน 2561 20:30น.ส.ไพรินทร์ คงสมรไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018001132ขอใช้รถตู้21 พฤศจิกายน 2561 18:0021 พฤศจิกายน 2561 20:30น.ส.ไพรินทร์ คงสมรไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018001098ขอใช้รถ13 พฤศจิกายน 2561 8:0013 พฤศจิกายน 2561 16:00น.ส.ณัฐกานต์ แช่มช้อยไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018001097ขอใช้รถ23 พฤศจิกายน 2561 8:0023 พฤศจิกายน 2561 16:00น.ส.ณัฐกานต์ แช่มช้อยไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018001096ขอใช้รถ22 พฤศจิกายน 2561 8:0022 พฤศจิกายน 2561 16:00น.ส.ณัฐกานต์ แช่มช้อยไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018001085ขอใช้ยานพาหนะ (อ.รุศมา)28 พฤศจิกายน 2561 6:0028 พฤศจิกายน 2561 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดีไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018001084ขอใช้ยานพาหนะ (อ.รุศมา)28 พฤศจิกายน 2561 6:0028 พฤศจิกายน 2561 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดีไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018001083ขอใช้ยานพาหนะ 14 พฤศจิกายน 2561 6:0014 พฤศจิกายน 2561 16:30น.ส.กันยกร ติดใจดีไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018001078ออกบูธกิจกรรมแนะแนว13 พฤศจิกายน 2561 6:0013 พฤศจิกายน 2561 18:00น.ส.ณัฐกานต์ แช่มช้อยไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018001077ขอใช้รถ12 พฤศจิกายน 2561 6:0012 พฤศจิกายน 2561 17:00น.ส.ณัฐกานต์ แช่มช้อยไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018001072ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศม)6 พฤศจิกายน 2561 6:009 พฤศจิกายน 2561 20:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018001062ขอใช้รถตู้มหาวิทยาลัย13 พฤศจิกายน 2561 6:0013 พฤศจิกายน 2561 20:00น.ส.สุวดี บุญฉิมไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018001016ขอใช้ยานพาหนะ30 ตุลาคม 2561 7:0030 ตุลาคม 2561 18:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018001013พานักศึกษาไปดูงาน - ผศ.อโณชา บูรมปรมากุล (อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์) 5 พฤศจิกายน 2561 13:005 พฤศจิกายน 2561 17:00น.ส.กันยกร ติดใจดีไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018001011ขอใช้พาหนะ25 ตุลาคม 2561 7:0025 ตุลาคม 2561 19:30นายฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000977ขนของสำหรับจัดนิทรรศการงานสืบสาน 9 ราชมงคล30 ตุลาคม 2561 4:005 พฤศจิกายน 2561 23:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV201800097600030 ตุลาคม 2561 4:005 พฤศจิกายน 2561 23:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000894ขอใช้ยานพาหนะ10 กันยายน 2561 13:0010 กันยายน 2561 17:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000880ขอใช้ยานพาหนะ 9 กันยายน 2561 6:0010 กันยายน 2561 22:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000852เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ การรับทราบหลักสูตรและระบบฐานข้อมูลการประกันฯ13 กันยายน 2561 6:0013 กันยายน 2561 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000851ไป จ.พิษณุโลก - รศ.สุชาติ ชัยวรกุล (อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ)7 กันยายน 2561 6:009 กันยายน 2561 18:00น.ส.กันยกร ติดใจดีไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000848ขอใช้ยานพาหนะ 4 กันยายน 2561 5:007 กันยายน 2561 21:30น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000845ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ6 กันยายน 2561 6:007 กันยายน 2561 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000844ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ6 กันยายน 2561 6:007 กันยายน 2561 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000833(บัสเล็ก) ไปส่งนักศึกษาชาวต่างชาติ - นพดล อาจคงหาญ (ลูกจ้าง คณะเกษตรฯ)28 สิงหาคม 2561 2:0028 สิงหาคม 2561 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดีไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000830(บัสใหญ่) ไปดูงาน ที่ กรุงเทพฯ - ชูชัย เชี่ยวชาญ (บุคลากร คณะเกษตรฯ)22 สิงหาคม 2561 6:0022 สิงหาคม 2561 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดีไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000828ขอใช้ยานพาหนะ20 สิงหาคม 2561 6:0020 สิงหาคม 2561 17:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000821รับ-ส่ง คณะกรรมการการโครงการอบรมเรื่องจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning5 กันยายน 2561 6:007 กันยายน 2561 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000803ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ (สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ)9 สิงหาคม 2561 6:0010 สิงหาคม 2561 19:00น.ส.พิชยาภรณ์ รุ่งรัตน์ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000798ไปรับชาวต่างชาติ ที่ จ.สระแก้ว - ชูชัย เชี่ยวชาญ (บุคลากรคณะเกษตรฯ) ***ขอรถตู้ที่บรรทุกสัมภาระข้างหลังได้11 สิงหาคม 2561 5:0011 สิงหาคม 2561 19:00น.ส.กันยกร ติดใจดีไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000793ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ9 สิงหาคม 2561 6:009 สิงหาคม 2561 20:00นายพิษณุกร มะกลางไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000791ขอใช้ยานพาหนะ22 สิงหาคม 2561 7:0022 สิงหาคม 2561 16:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000784ขอใช้รถไปประชุม v-net ปีการศึกษา 25619 สิงหาคม 2561 6:009 สิงหาคม 2561 16:00น.ส.ปาณิสรา วงษ์ชมภูไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000781ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ31 กรกฎาคม 2561 6:001 สิงหาคม 2561 20:00นายพิษณุกร มะกลางไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000764ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ 1 สิงหาคม 2561 6:301 สิงหาคม 2561 19:00น.ส.พิชยาภรณ์ รุ่งรัตน์ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000763ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ 31 กรกฎาคม 2561 6:0031 กรกฎาคม 2561 20:00น.ส.พิชยาภรณ์ รุ่งรัตน์ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
12345678910...