รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  เลือกดูเฉพาะสถานะ (ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว) แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2019000829ขอใช้ยานพาหนะ22 กรกฎาคม 2562 6:0022 กรกฎาคม 2562 17:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000828ขอใช้ยานพาหนะ19 กรกฎาคม 2562 7:0019 กรกฎาคม 2562 17:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000827ไปติดต่อราชการ ที่ วช. กรุงเทพ - ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง23 กรกฎาคม 2562 6:0023 กรกฎาคม 2562 19:30น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000825ขอใช้ยานพาหนะ นายธิราช บัวรอด (สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี)19 กรกฎาคม 2562 8:3019 กรกฎาคม 2562 16:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000824ขอใช้รถไปราชการ (นางสาวณัฐวดี แก้วจินดารัตน์)27 กรกฎาคม 2562 7:0027 กรกฎาคม 2562 20:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000823ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ18 กรกฎาคม 2562 6:0018 กรกฎาคม 2562 19:00นางกาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000822ขอใช้พาหนะ นายธิราช บัวรอด (เข้าร่วมโครงการบูรณาการสานเครือข่ายศาลรัฐธรรมนูญสู่ประชาชน)6 สิงหาคม 2562 8:006 สิงหาคม 2562 8:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000821ขอใช้ยานพาหนะ นายธิราช บัวรอด (ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย)5 สิงหาคม 2562 6:005 สิงหาคม 2562 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000819ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (อ.อนงค์นาฏ)25 กรกฎาคม 2562 7:0025 กรกฎาคม 2562 18:00น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000817ขออนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะไปราชการ18 กรกฎาคม 2562 8:0018 กรกฎาคม 2562 20:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000816ขอความอนุเคราะห์รถยนต์1 สิงหาคม 2562 6:002 สิงหาคม 2562 19:00น.ส.ลักษิกา ปรีดาวัลย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000813ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพานะ2 สิงหาคม 2562 5:002 สิงหาคม 2562 18:00น.ส.สุวดี บุญฉิมได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000812ขอใช้ยานพาหนะ25 กรกฎาคม 2562 6:0025 กรกฎาคม 2562 13:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000809ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ11 กรกฎาคม 2562 12:0011 กรกฎาคม 2562 19:00นางกาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000808(บัสเล็ก) ดำเนินกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ - ชัชวาลย์ ไมตรี26 กรกฎาคม 2562 6:0026 กรกฎาคม 2562 12:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000806(บัสเล็ก) พานักศึกษาไปดูงาน ที่ บางประกง ฉะเชิงเทรา - อาจารย์ศรัณยา รักเสรี30 กรกฎาคม 2562 12:0030 กรกฎาคม 2562 17:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000805ขอใช้ยานพาหนะใช้ไปเซนสัญญากับไฟฟ้า1 สิงหาคม 2562 6:001 สิงหาคม 2562 20:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000802ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศม)30 กรกฎาคม 2562 11:0030 กรกฎาคม 2562 18:00น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000801ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศม)25 กรกฎาคม 2562 9:0025 กรกฎาคม 2562 13:00น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000800ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศม)24 กรกฎาคม 2562 8:0024 กรกฎาคม 2562 19:00น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000798ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศม)23 กรกฎาคม 2562 7:0023 กรกฎาคม 2562 15:00น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000796ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศม)18 กรกฎาคม 2562 7:3018 กรกฎาคม 2562 19:30น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000795ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศม)18 กรกฎาคม 2562 9:0018 กรกฎาคม 2562 17:00น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000794ขอใช้ยานพาหนะ11 กรกฎาคม 2562 7:2011 กรกฎาคม 2562 12:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000793ขอใช้ยานพาหนะ (อ.รัตติกาล เสนน้อย)23 กรกฎาคม 2562 7:0023 กรกฎาคม 2562 18:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000792ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ8 กรกฎาคม 2562 13:0012 กรกฎาคม 2562 17:00นางกาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000791ขอใช้พาหนะ รับ-ส่งวิทยากร กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุม ปขมท. 23 สิงหาคม 2562 5:3025 สิงหาคม 2562 19:30นายฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000790ขอใช้งานรถยนต์ (ณัฐกิตติ์ สุกใส)10 กรกฎาคม 2562 6:0010 กรกฎาคม 2562 18:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000788พานักศึกษาไปเข้าร่วมอบรม (อ.วันทนา)1 สิงหาคม 2562 6:001 สิงหาคม 2562 8:00น.ส.จินตนา บุนนาคได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000786ขอใช้พาหนะ13 กรกฎาคม 2562 6:0014 กรกฎาคม 2562 16:30น.ส.ทัศวรรณ อ่อนลิ้มได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000785ขออนุมัติใช้ยานพานะ (UBI) (ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค)18 กรกฎาคม 2562 6:0018 กรกฎาคม 2562 18:00น.ส.ภัทราภรณ์ แสงสุขได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000784ขอใช้ยานพาหนะ14 กรกฎาคม 2562 8:0014 กรกฎาคม 2562 16:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000783ขอใช้ยานพาหนะ10 กรกฎาคม 2562 6:0010 กรกฎาคม 2562 17:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000781ขอใช้ยานพาหนะ26 กรกฎาคม 2562 13:3026 กรกฎาคม 2562 19:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000780ขอใช้รถ19 กรกฎาคม 2562 6:0019 กรกฎาคม 2562 18:00น.ส.ณัฐกานต์ แช่มช้อยได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000779เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 256121 สิงหาคม 2562 6:0022 สิงหาคม 2562 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000778ขนปกปริญญา13 สิงหาคม 2562 6:0013 สิงหาคม 2562 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000776ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/25626 สิงหาคม 2562 6:006 สิงหาคม 2562 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000775เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)22 กรกฎาคม 2562 6:0022 กรกฎาคม 2562 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000773ขอใช้ยานพาหนะ18 กรกฎาคม 2562 6:0018 กรกฎาคม 2562 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000772ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (กฤติภูมิ)5 สิงหาคม 2562 5:005 สิงหาคม 2562 18:00น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000771ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ก.บ.ม. (ชิตขวัญ)30 กรกฎาคม 2562 6:0030 กรกฎาคม 2562 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000769ขอใช้รถไปราชการ4 กรกฎาคม 2562 12:004 กรกฎาคม 2562 17:00น.ส.ปาณิสรา วงษ์ชมภูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000767ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ2 สิงหาคม 2562 6:002 สิงหาคม 2562 19:30น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000766ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ30 กรกฎาคม 2562 6:0030 กรกฎาคม 2562 19:30น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000765ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ26 กรกฎาคม 2562 6:0026 กรกฎาคม 2562 19:30น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000764ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (นายอดิศักดิ์)6 กรกฎาคม 2562 6:006 กรกฎาคม 2562 10:00น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000763ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ22 กรกฎาคม 2562 6:0022 กรกฎาคม 2562 19:30น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000762ขอใช้ยานพาหนะ (ประชุม คบอ.)21 กรกฎาคม 2562 6:0023 กรกฎาคม 2562 21:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000761ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ3 กรกฎาคม 2562 7:003 กรกฎาคม 2562 17:00นางกาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
12345678910...