รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  เลือกดูเฉพาะสถานะ (ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว) แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2019000587ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อปฏิบัติราชการด่วน (ธิราช)22 พฤษภาคม 2562 6:0022 พฤษภาคม 2562 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000586เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา6 มิถุนายน 2562 6:006 มิถุนายน 2562 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000585ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ21 พฤษภาคม 2562 13:0024 พฤษภาคม 2562 16:30นางกาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000584ขอใช้รถในการเดินทางไปราชการ ณ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ29 พฤษภาคม 2562 6:0029 พฤษภาคม 2562 20:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000583ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมฯ (ชนิกานต์)27 พฤษภาคม 2562 6:0027 พฤษภาคม 2562 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000582ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมฯ (ชนิกานต์)26 พฤษภาคม 2562 6:0026 พฤษภาคม 2562 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000581ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/25624 มิถุนายน 2562 6:004 มิถุนายน 2562 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000580ขอใช้ยานพาหนะ4 มิถุนายน 2562 8:0010 มิถุนายน 2562 18:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000578ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อปฏิบัติราชการด่วน (ธิราช)21 พฤษภาคม 2562 6:0021 พฤษภาคม 2562 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000577ขอใช้ยานพาหนะ (กวีพร)24 มิถุนายน 2562 6:0024 มิถุนายน 2562 18:30น.ส.ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000576ขอใช้ยานพาหนะ (กวีพร)17 มิถุนายน 2562 6:0017 มิถุนายน 2562 18:30น.ส.ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000575ขอใช้ยานพาหนะ (กวีพร)4 มิถุนายน 2562 6:004 มิถุนายน 2562 18:30น.ส.ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000574ไปอบรมด้านบริการวิชาการ ที่ อ.บางแสน จ.ชลบุรี - ดร.อภิสิทธิ์ ชิตวณิช5 มิถุนายน 2562 6:005 มิถุนายน 2562 18:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000573ไปอบรมด้านบริการวิชาการ ที่ อ.บางแสน จ.ชลบุรี - ดร.อภิสิทธิ์ ชิตวณิช4 มิถุนายน 2562 6:004 มิถุนายน 2562 18:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000572ขออนุมัติใช้ยานพานะ (UBI)12 มิถุนายน 2562 8:0013 มิถุนายน 2562 7:00น.ส.ภัทราภรณ์ แสงสุขได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000570ขอใช้รถราชการ (รองฯจตุพร)17 พฤษภาคม 2562 6:0017 พฤษภาคม 2562 18:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000569(รถบรรทุก) รับกากแป้งมันสำปะหลัง ที่ บ้านบึง ชลบุรี - อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์22 พฤษภาคม 2562 9:0022 พฤษภาคม 2562 14:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000568ขอใช้รถเดินทางไปราชการ5 มิถุนายน 2562 6:005 มิถุนายน 2562 20:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000567ขอใช้รถยนต์16 พฤษภาคม 2562 4:3016 พฤษภาคม 2562 20:00นายสุพจน์ แวงภูลาได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000566ขอใช้พาหนะ14 พฤษภาคม 2562 8:0014 พฤษภาคม 2562 22:00น.ส.ทัศวรรณ อ่อนลิ้มได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000565ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี)27 พฤษภาคม 2562 6:0027 พฤษภาคม 2562 18:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000564ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (ผู้ช่วยเพชรรัตน์)30 พฤษภาคม 2562 6:0031 พฤษภาคม 2562 19:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000563ขอใช้รถราชการ (รองฯจตุพร)16 พฤษภาคม 2562 6:0016 พฤษภาคม 2562 18:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000561เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศ26 พฤษภาคม 2562 6:0026 พฤษภาคม 2562 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000560ขอรถไปราชการ24 พฤษภาคม 2562 6:0025 พฤษภาคม 2562 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000557ขอใช้พาหนะ19 พฤษภาคม 2562 9:0019 พฤษภาคม 2562 18:00น.ส.ทัศวรรณ อ่อนลิ้มได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000554ขอใช้ยานพาหนะ (รองฯ จตุพร )8 พฤษภาคม 2562 12:308 พฤษภาคม 2562 20:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000553ประชุมสภามหาวิทยาลัย23 พฤษภาคม 2562 6:0023 พฤษภาคม 2562 20:30น.ส.วรรษมน ทวีกิตติวงศ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000551ประชุมสภามหาวิทยาลัย16 พฤษภาคม 2562 6:0016 พฤษภาคม 2562 20:00น.ส.วรรษมน ทวีกิตติวงศ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000550รับบุคลากรกลับจากเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 33 มิถุนายน 2562 6:003 มิถุนายน 2562 20:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000549ส่งเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา 9 มทร. ครั้งที่ 31 มิถุนายน 2562 6:001 มิถุนายน 2562 20:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000548ขอใช้ยานพาหนะ คลาสสิค คามิโอ15 พฤษภาคม 2562 6:0015 พฤษภาคม 2562 19:10นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000547ขอใช้รถ15 พฤษภาคม 2562 8:0015 พฤษภาคม 2562 17:00น.ส.ณัฐกานต์ แช่มช้อยได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000546ขอใช้ยานพาหนะ8 พฤษภาคม 2562 8:008 พฤษภาคม 2562 15:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000545นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักศึกษา 9 ราชมงคล1 มิถุนายน 2562 5:003 มิถุนายน 2562 21:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000544ขอใช้ยานพาหนะ (รองฯ จตุพร )14 พฤษภาคม 2562 11:0014 พฤษภาคม 2562 19:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000543ขอรถไปราชการ7 พฤษภาคม 2562 6:007 พฤษภาคม 2562 21:00นายสุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000542ขอใช้ยานพาหนะ7 พฤษภาคม 2562 6:007 พฤษภาคม 2562 19:30น.ส.น้ำผึ้ง ตรีภัทร์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000539ขอใช้ยานพาหนะ16 พฤษภาคม 2562 6:0017 พฤษภาคม 2562 18:30น.ส.ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000538ขอใช้ยานพาหนะ7 พฤษภาคม 2562 6:007 พฤษภาคม 2562 18:30น.ส.เพ็ญนภา พรหมชีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000537ขอใช้ยานพาหนะ7 มิถุนายน 2562 6:007 มิถุนายน 2562 18:30น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000536ขอใช้ยานพาหนะ3 มิถุนายน 2562 6:003 มิถุนายน 2562 14:30น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000535ขอใช้ยานพาหนะ31 พฤษภาคม 2562 6:0031 พฤษภาคม 2562 18:30น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000534ขอใช้ยานพาหนะ27 พฤษภาคม 2562 6:0027 พฤษภาคม 2562 14:30น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000533ขอใช้ยานพาหนะ24 พฤษภาคม 2562 6:0024 พฤษภาคม 2562 18:30น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000530ขอใช้ยานพาหนะ13 พฤษภาคม 2562 6:0013 พฤษภาคม 2562 14:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000528ขอใช้ยานพาหนะ (สถาบันเทคโนโลยีการบิน)31 พฤษภาคม 2562 6:0031 พฤษภาคม 2562 20:00น.ส.รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000527ไปตรวจเยี่ยม สถานีวิจัยฯ บ่อทอง - ดร.นนทศักดิ์ เปี่ยมผล (คณะเกษตรฯ)8 พฤษภาคม 2562 9:008 พฤษภาคม 2562 21:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000525ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อรับผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสรรหาฯ (ชนิกานต์)7 พฤษภาคม 2562 6:007 พฤษภาคม 2562 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000524ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (อ.ภานุมาศ)7 มิถุนายน 2562 7:007 มิถุนายน 2562 16:30น.ส.ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
12345678910...