รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  เลือกดูเฉพาะสถานะ (ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว) แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2019001103ขอใช้ยานพาหนะ 20 กันยายน 2562 6:0020 กันยายน 2562 22:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001102ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)12 กันยายน 2562 15:3012 กันยายน 2562 16:30นางกาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001101นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา (ผศ.วีรวรรณ)24 กันยายน 2562 6:0024 กันยายน 2562 18:00น.ส.จินตนา บุนนาคได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001100ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมงานสัมมนาเพื่อการสื่อสารสร้างความรู้แลความเข้าใจพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (สมัญญา+ธิราช+ดวงใจ)19 กันยายน 2562 6:0019 กันยายน 2562 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001099ไปติดต่อราชการ ที่ สถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ (บ่อทอง) - คณะเกษตรฯ18 กันยายน 2562 8:3018 กันยายน 2562 16:30น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001095ขอใช้ยานพาหนะ (อัสมิง)19 กันยายน 2562 8:0019 กันยายน 2562 20:00นายอังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001094ขอใช้ยานพาหนะ30 กันยายน 2562 8:0030 กันยายน 2562 18:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001093ไปนิเทศนักศึกษาสหกิจ (อ.นิตยา)19 กันยายน 2562 8:0019 กันยายน 2562 17:00น.ส.จินตนา บุนนาคได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001092ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (สนง)คณบดี16 กันยายน 2562 8:0016 กันยายน 2562 19:00น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001090ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)17 กันยายน 2562 7:0017 กันยายน 2562 22:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001089ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)17 กันยายน 2562 8:0017 กันยายน 2562 20:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001087ขอใช้รถยนต์ราชการ10 กันยายน 2562 8:0010 กันยายน 2562 18:30น.ส.งามจิต อินทวงศ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001086ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)9 กันยายน 2562 15:309 กันยายน 2562 17:00นางกาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001085ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน) นางขวัญดาว อุทัยศรี17 กันยายน 2562 7:0017 กันยายน 2562 12:00นางกาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001084ขอใช้ยานพาหนะ ศาลจังหวัดชลบุรี (ธิราช)30 กันยายน 2562 8:0030 กันยายน 2562 16:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001081ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (จุฑารัตน์)24 กันยายน 2562 6:0024 กันยายน 2562 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001080ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (จุฑารัตน์)16 กันยายน 2562 6:0016 กันยายน 2562 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001079นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา (อ.ชัยวัฒน์)16 กันยายน 2562 6:0016 กันยายน 2562 19:00น.ส.จินตนา บุนนาคได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001078ขอใช้ยานพาหนะ9 กันยายน 2562 10:009 กันยายน 2562 19:00น.ส.งามจิต อินทวงศ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001077ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพานะ ( อ.รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง)16 กันยายน 2562 8:0016 กันยายน 2562 18:30น.ส.สุวดี บุญฉิมได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001076ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน) นายศุภกร รัตนวรรณ6 กันยายน 2562 15:306 กันยายน 2562 17:00นางกาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001075ขอใช้ยานพาหนะ21 กันยายน 2562 6:0021 กันยายน 2562 19:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001068ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (นางสาวอัณวิการ์ ชื่นบาน)6 กันยายน 2562 8:006 กันยายน 2562 18:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001067ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ23 กันยายน 2562 6:0023 กันยายน 2562 21:00น.ส.ลักษิกา ปรีดาวัลย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001064ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (นางสาวพรทิพย์ จำจด)6 กันยายน 2562 6:006 กันยายน 2562 18:00นางกาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001063ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)5 กันยายน 2562 15:305 กันยายน 2562 17:00นางกาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001062ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)5 กันยายน 2562 10:005 กันยายน 2562 12:00นางกาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001061ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ20 กันยายน 2562 6:0020 กันยายน 2562 20:00น.ส.ลักษิกา ปรีดาวัลย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001060ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ16 กันยายน 2562 12:0017 กันยายน 2562 21:00น.ส.ลักษิกา ปรีดาวัลย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001059ขอใช้ยานพาหนะ (รับ-ส่ง วิทยากร โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ)18 กันยายน 2562 5:0018 กันยายน 2562 22:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001057ขอใช้ยานพาหนะ (รับ-ส่ง วิทยากร โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ)19 กันยายน 2562 5:0020 กันยายน 2562 22:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001056ขอใช้ยานพาหนะ (อัสมิง)7 กันยายน 2562 7:007 กันยายน 2562 20:00นายอังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001055(บัสเล็ก) ไปรับส่งเกษตรกรเยี่ยมชมแปลงสาธิต ที่ ต.หนองข้างคอก - รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา16 กันยายน 2562 8:3016 กันยายน 2562 15:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001054ขอใช้ยานพาหนะ5 กันยายน 2562 6:005 กันยายน 2562 18:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001053พานักศึกษาไปดูงาน (อ.น้ำฝน)20 กันยายน 2562 6:0021 กันยายน 2562 19:00น.ส.จินตนา บุนนาคได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001052ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะไปราชการ ก.บ.ง. ครั้งที่ 8/256224 กันยายน 2562 6:0024 กันยายน 2562 20:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001051ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)3 กันยายน 2562 15:303 กันยายน 2562 17:00นางกาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001050ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน) น.ส.ดนิตา กรีวัชรินทร์3 กันยายน 2562 13:003 กันยายน 2562 15:00นางกาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001049ไปรับอาจารย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ15 กันยายน 2562 15:0015 กันยายน 2562 19:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001048ไปส่งอาจารย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ10 กันยายน 2562 4:0010 กันยายน 2562 12:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001047ขอใช้ยานพาหนะ 9 กันยายน 2562 6:009 กันยายน 2562 20:00น.ส.ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001045เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ที่ กรุงเทพมหานคร - ดร.อภิสิทธิ์ ชิตวณิช10 กันยายน 2562 10:0010 กันยายน 2562 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001044ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ4 กันยายน 2562 6:004 กันยายน 2562 20:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001043ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้มทร. สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2562 (สมัญญา+ฐิติมา)18 กันยายน 2562 6:0018 กันยายน 2562 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001042ขอใช้ยานพาหนะ4 กันยายน 2562 5:304 กันยายน 2562 20:00นายสุพจน์ แวงภูลาได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001041ขอใช้รถมินิบัส11 กันยายน 2562 8:0011 กันยายน 2562 16:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001037ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ10 กันยายน 2562 6:0010 กันยายน 2562 20:00น.ส.จันทนา กสิวิทย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001036ขอใช้ยานพาหนะ (ทวิชากร ขุนภักดี)22 กันยายน 2562 5:0022 กันยายน 2562 20:00น.ส.สุพัฒน์ ปรางนวนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001033ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารระบบพนักงานราชการ" (สมัญญา)4 กันยายน 2562 6:004 กันยายน 2562 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019001032ขอใช้ยานพาหนะเพื่อประชุมสภาคณาจารย์ฯ สมัยวิสามัญ 3/256220 กันยายน 2562 6:0020 กันยายน 2562 19:30นายฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
12345678910...