รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  เลือกดูเฉพาะสถานะ (ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว) แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2020000713ประชุมกลั่นกรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง28 กันยายน 2563 6:0028 กันยายน 2563 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000712ขอใช้ยานพาหนะ29 กันยายน 2563 6:0029 กันยายน 2563 21:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000711ขอใช้ยานพาหนะ28 กันยายน 2563 6:0028 กันยายน 2563 21:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000710ขอใช้ยานพาหนะ25 กันยายน 2563 6:0025 กันยายน 2563 21:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000709ขอใช้ยานพาหนะ21 กันยายน 2563 6:0021 กันยายน 2563 21:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000703ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ21 กันยายน 2563 6:0021 กันยายน 2563 20:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000702ขอใช้รถยนต์23 กันยายน 2563 8:3023 กันยายน 2563 16:30นายสุพจน์ แวงภูลาได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000701ขอใช้ยานพาหนะ20 กันยายน 2563 15:0020 กันยายน 2563 18:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000699ขอใช้ยานพาหนะ18 กันยายน 2563 6:0018 กันยายน 2563 20:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000698ขอใช้ยานพาหนะ17 กันยายน 2563 5:0017 กันยายน 2563 12:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000697ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ23 กันยายน 2563 6:0024 กันยายน 2563 20:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000696ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ23 กันยายน 2563 6:0024 กันยายน 2563 20:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000695ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ23 กันยายน 2563 6:0024 กันยายน 2563 20:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000694ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (ผช.ฆณการ)15 กันยายน 2563 12:0015 กันยายน 2563 18:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000693ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ16 กันยายน 2563 10:3016 กันยายน 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000692ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ14 กันยายน 2563 10:3014 กันยายน 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000691ขอใช้ยานพาหนะ17 กันยายน 2563 7:0017 กันยายน 2563 19:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000690ขอใช้รถยนต์ 17 กันยายน 2563 8:0017 กันยายน 2563 15:00น.ส.ทัศวรรณ อ่อนลิ้มได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000689ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช25 กันยายน 2563 6:0025 กันยายน 2563 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000688ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ11 กันยายน 2563 10:3011 กันยายน 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000686ขอใช้ยานพาหนะ18 กันยายน 2563 8:0018 กันยายน 2563 21:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000685ขอใช้ยานพาหนะ16 กันยายน 2563 8:0016 กันยายน 2563 21:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000684ขอใช้รถเพื่อไปประชุมสภามหาวิทยาลัย17 กันยายน 2563 6:0017 กันยายน 2563 18:30น.ส.ปาณิสรา วงษ์ชมภูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000683ขอใช้ยานพาหนะ10 กันยายน 2563 6:0010 กันยายน 2563 22:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000682ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากรฯ (สมัญญา)14 กันยายน 2563 6:0014 กันยายน 2563 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000681ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ11 กันยายน 2563 13:0011 กันยายน 2563 17:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000680ขอใช้รถยนต์ 15 กันยายน 2563 8:0015 กันยายน 2563 13:00น.ส.ทัศวรรณ อ่อนลิ้มได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000679ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ 11 กันยายน 2563 6:0011 กันยายน 2563 19:00น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000677ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (อ.วรินทร)11 กันยายน 2563 6:3011 กันยายน 2563 18:00นางเขมจิรา เนตรสุวรรณ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000676ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)11 กันยายน 2563 8:0011 กันยายน 2563 22:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000674ขอใช้ยานพาหนะ22 กันยายน 2563 6:0022 กันยายน 2563 17:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000673ขอใช้ยานพาหนะ14 กันยายน 2563 5:0014 กันยายน 2563 19:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000672ขอใช้ยานพาหนะ เพื่อยื่นคำขอขยายระยะเวลาจัดทำคำให้การต่อศาล (นายธิราช บัวรอด)10 กันยายน 2563 6:0010 กันยายน 2563 18:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000671ขอใช้รถยนต์21 กันยายน 2563 6:0021 กันยายน 2563 17:00นายสุพจน์ แวงภูลาได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000670ขอใช้ยานพาหนะ17 กันยายน 2563 8:0018 กันยายน 2563 17:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000669ขอใช้ยานพาหนะ18 กันยายน 2563 6:0018 กันยายน 2563 21:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000668ขอใช้ยานพาหนะ16 กันยายน 2563 6:0017 กันยายน 2563 21:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000667ขอใช้ยานพาหนะ15 กันยายน 2563 7:0015 กันยายน 2563 20:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000666ขอใช้ยานพาหนะ29 กันยายน 2563 7:0029 กันยายน 2563 18:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000664ขอใช้ยานพาหนะ7 กันยายน 2563 5:007 กันยายน 2563 20:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000663ขอใช้งานรถยนต์ (นายณัฐกิตติ์ สุกใส)25 กันยายน 2563 6:0025 กันยายน 2563 17:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000662ขอใช้ยานพาหนะ24 กันยายน 2563 9:0024 กันยายน 2563 13:00น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ำได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000661ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (สอ.)2 กันยายน 2563 9:002 กันยายน 2563 20:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000660ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)8 กันยายน 2563 7:008 กันยายน 2563 19:00นางเขมจิรา เนตรสุวรรณ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000659ขอใช้ยานพาหนะ15 กันยายน 2563 6:0015 กันยายน 2563 12:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000658ขอใช้ยานพาหนะ8 กันยายน 2563 8:008 กันยายน 2563 17:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000657ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ10 กันยายน 2563 6:0010 กันยายน 2563 20:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000656ขอใช้ยานพาหนะ8 กันยายน 2563 8:508 กันยายน 2563 12:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000654ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)2 กันยายน 2563 10:302 กันยายน 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000653ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)31 สิงหาคม 2563 10:3031 สิงหาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
12345678910...