รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  เลือกดูเฉพาะสถานะ (ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว) แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2017001025ขอใช้ยานพาหนะ5 ตุลาคม 2560 14:005 ตุลาคม 2560 16:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
RSV2014000712ทดสอบ10 มิถุนายน 2557 8:0010 มิถุนายน 2557 19:30นายฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
RSV2013000029ประชุมสภาวันที่ 22 มค 15 มกราคม 2556 8:0015 มกราคม 2556 19:00น.ส.งามจิต อินทวงศ์ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
RSV2012001264เดินร่วมการเงิน7 กันยายน 2555 9:307 กันยายน 2555 15:00น.ส.เปรมปรีดา สลับสีผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
RSV2010000065ทดสอบเช็ควันที่ขอรถ22 ตุลาคม 2553 8:0022 ตุลาคม 2553 8:00นางวีนัส ปั้นคล้ายผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว