รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  เลือกดูเฉพาะสถานะ (อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่) แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2021000259ขอใช้รถตู้ (เด็ดเดี่ยว)25 มิถุนายน 2564 5:3025 มิถุนายน 2564 20:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2021000257ขอใช้ยานพาหนะ 12 กรกฎาคม 2564 6:0013 กรกฎาคม 2564 20:00น.ส.ปุณณภา เขียวสลับอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2021000256ขอใช้ยานพาหนะ 5 กรกฎาคม 2564 6:006 กรกฎาคม 2564 20:00น.ส.ปุณณภา เขียวสลับอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2021000255ขอใช้ยานพาหนะ 2 กรกฎาคม 2564 6:002 กรกฎาคม 2564 20:00น.ส.ปุณณภา เขียวสลับอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2021000254ขอใช้ยานพาหนะ 20 กรกฎาคม 2564 6:0020 กรกฎาคม 2564 20:00น.ส.ปุณณภา เขียวสลับอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2021000246ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ก.บ.ม. (ชิตขวัญ)20 กรกฎาคม 2564 6:0020 กรกฎาคม 2564 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2021000208ขอใช้รถไปประชุมสภามหาวิทยาลัย13 พฤษภาคม 2564 6:0013 พฤษภาคม 2564 18:30น.ส.ปาณิสรา วงษ์ชมภูอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2021000182ขออนุมัติใช้รถราชการ5 เมษายน 2564 12:005 เมษายน 2564 21:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2021000175ขอใช้รถราชการ (รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช)30 มีนาคม 2564 6:0030 มีนาคม 2564 18:30น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2021000170ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการ (บริการวิชาการ)8 มีนาคม 2564 6:008 มีนาคม 2564 19:00น.ส.กนกรัตน์ เบญจมาศอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2021000148ขอใช้งานรถยนต์ (นายณัฐกิตติ์ สุกใส)23 มีนาคม 2564 8:0023 มีนาคม 2564 8:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2021000075ขอรถไปราชการ24 กุมภาพันธ์ 2564 10:0024 กุมภาพันธ์ 2564 11:00นายสุนาวิน ปานใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2021000052ขอใช้รถราชการ (นางสาวณัฐวดี แก้วจินดารัตน์)10 กุมภาพันธ์ 2564 8:0010 กุมภาพันธ์ 2564 8:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2021000043ขออนุญาติใช้ยานพาหนะ3 กุมภาพันธ์ 2564 13:303 กุมภาพันธ์ 2564 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000977ขอใช้ยานพาหนะ18 ธันวาคม 2563 13:0018 ธันวาคม 2563 16:00น.ส.รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000972ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ17 ธันวาคม 2563 8:0017 ธันวาคม 2563 8:00นายพิษณุกร มะกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000970ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ16 ธันวาคม 2563 8:0016 ธันวาคม 2563 8:00นายพิษณุกร มะกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000947ขอใช้รถตู้8 ธันวาคม 2563 8:008 ธันวาคม 2563 8:00น.ส.กนกรัตน์ เบญจมาศอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000820ประชุมกลั่นกรองหลักสูตร บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ของวิทยาเขตอุเทนถวาย20 ตุลาคม 2563 8:0020 ตุลาคม 2563 8:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000610ขอใช้รถยนต์18 สิงหาคม 2563 8:0018 สิงหาคม 2563 8:00นายสุพจน์ แวงภูลาอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000582ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ10 สิงหาคม 2563 8:0010 สิงหาคม 2563 8:00นายพิษณุกร มะกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000567ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)4 สิงหาคม 2563 13:004 สิงหาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000538ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)22 กรกฎาคม 2563 10:3022 กรกฎาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000533ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)21 กรกฎาคม 2563 13:0021 กรกฎาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000528ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (พิราวรรณ+)20 กรกฎาคม 2563 8:0020 กรกฎาคม 2563 8:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000512ขอใช้ยานพาหนะ15 กรกฎาคม 2563 6:0015 กรกฎาคม 2563 19:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000511ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (พัสดุ)13 กรกฎาคม 2563 13:0013 กรกฎาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000507ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)17 กรกฎาคม 2563 10:3017 กรกฎาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000500ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)10 กรกฎาคม 2563 10:3010 กรกฎาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000495ขอใช้รถกระบะขนของที่ศรีราชา10 กรกฎาคม 2563 9:0010 กรกฎาคม 2563 12:00น.ส.ยุคลธร กิมเส็งอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000378ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะไปราชการ วันที่ 15 พฤษภาคม 256313 พฤษภาคม 2563 8:0013 พฤษภาคม 2563 8:00นายพิษณุกร มะกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000361ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)29 เมษายน 2563 10:3029 เมษายน 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000358ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)24 เมษายน 2563 10:3024 เมษายน 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000340ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์10 เมษายน 2563 10:0010 เมษายน 2563 15:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000339ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์9 เมษายน 2563 8:009 เมษายน 2563 8:00น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000336ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)3 เมษายน 2563 10:303 เมษายน 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000332ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะ31 มีนาคม 2563 10:0031 มีนาคม 2563 15:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000330ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)27 มีนาคม 2563 10:3027 มีนาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000328ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)24 มีนาคม 2563 10:3024 มีนาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000323ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)19 มีนาคม 2563 10:3019 มีนาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000295ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)10 มีนาคม 2563 8:0010 มีนาคม 2563 8:00น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000255ขอใช้ยานพาหนะ26 กุมภาพันธ์ 2563 6:0026 กุมภาพันธ์ 2563 19:00น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ำอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000088ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ23 มกราคม 2563 6:0023 มกราคม 2563 20:00นายพิษณุกร มะกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000087ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ22 มกราคม 2563 8:0022 มกราคม 2563 8:00นายพิษณุกร มะกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000084ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)22 มกราคม 2563 10:3022 มกราคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000078ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)20 มกราคม 2563 10:3020 มกราคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000057ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)15 มกราคม 2563 10:3015 มกราคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000046ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)13 มกราคม 2563 10:3013 มกราคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000007ขอใช้ยานพาหนะ5 มกราคม 2563 6:005 มกราคม 2563 19:30น.ส.น้ำผึ้ง ตรีภัทร์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000004ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)3 มกราคม 2563 10:303 มกราคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
123