รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  เลือกดูเฉพาะสถานะ (อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่) แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2019001105ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ15 กันยายน 2562 4:0015 กันยายน 2562 21:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001104ขอใช้ยานพาหนะ17 กันยายน 2562 5:0017 กันยายน 2562 20:00น.ส.สุพัฒน์ ปรางนวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001098พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานบริษัทจิ้วฮวด (ผศ.สายใจ)2 ตุลาคม 2562 8:002 ตุลาคม 2562 18:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001097ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (พัสดุ)นางสาวอารีดา ขันตี11 กันยายน 2562 13:3011 กันยายน 2562 15:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001096ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)11 กันยายน 2562 15:3011 กันยายน 2562 17:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001088ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ก.บ.ม. (ชิตขวัญ)2 ตุลาคม 2562 6:002 ตุลาคม 2562 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001074ขอใช้ยานพาหนะ6 ตุลาคม 2562 4:006 ตุลาคม 2562 20:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001073ขอใช้ยานพาหนะ (อัสมิง #4)3 พฤศจิกายน 2562 6:008 พฤศจิกายน 2562 21:00นายอังกูร กิตติวรกาลอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001072ขอใช้ยานพาหนะ (อัสมิง #3)3 พฤศจิกายน 2562 6:008 พฤศจิกายน 2562 21:00นายอังกูร กิตติวรกาลอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001071ขอใช้ยานพาหนะ (อัสมิง #3)3 พฤศจิกายน 2562 6:008 พฤศจิกายน 2562 21:00นายอังกูร กิตติวรกาลอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001070ขอใช้ยานพาหนะ (อัสมิง #2)3 พฤศจิกายน 2562 6:008 พฤศจิกายน 2562 21:00นายอังกูร กิตติวรกาลอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001069ขอใช้ยานพาหนะ (อัสมิง)3 พฤศจิกายน 2562 6:008 พฤศจิกายน 2562 20:10นายอังกูร กิตติวรกาลอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001065ขอใช้ยานพาหนะ( นส.อัณวิการ์ ชื่นบาน)5 กันยายน 2562 8:005 กันยายน 2562 8:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001058ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)4 กันยายน 2562 15:304 กันยายน 2562 17:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001046ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)2 กันยายน 2562 15:302 กันยายน 2562 17:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001039ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)29 สิงหาคม 2562 15:3029 สิงหาคม 2562 17:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001038ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)30 สิงหาคม 2562 6:0030 สิงหาคม 2562 18:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001035ขอใช้ยานพาหนะ 1 กันยายน 2562 5:001 กันยายน 2562 22:00น.ส.สุพัฒน์ ปรางนวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001034ขอใช้ยานพาหนะ 1 กันยายน 2562 5:001 กันยายน 2562 22:00น.ส.สุพัฒน์ ปรางนวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001006ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)23 สิงหาคม 2562 15:3023 สิงหาคม 2562 17:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001000ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (อ.ตวงสิริ)9 ตุลาคม 2562 12:009 ตุลาคม 2562 16:30น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000993ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)22 สิงหาคม 2562 15:3022 สิงหาคม 2562 17:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000992ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (งานพัสดุ) ประพนธ์ โฉมกาย22 สิงหาคม 2562 10:0022 สิงหาคม 2562 12:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000991ขอใช้งานยานพาหนะ31 ตุลาคม 2562 4:001 พฤศจิกายน 2562 23:00น.ส.ชาลินี ชำนาญวารินทร์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000990ขอใช้งานยานพาหนะ30 ตุลาคม 2562 4:001 พฤศจิกายน 2562 23:00น.ส.ชาลินี ชำนาญวารินทร์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000989ขอใช้ยานพาหนะ30 ตุลาคม 2562 4:001 พฤศจิกายน 2562 23:00น.ส.ชาลินี ชำนาญวารินทร์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000967ขอใช้ยานพาหนะ (วุฒิชัย แสงงาม / กีฬา)3 ตุลาคม 2562 5:004 ตุลาคม 2562 21:00น.ส.สุพัฒน์ ปรางนวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000966ขอใช้ยานพาหนะ (วุฒิชัย แสงงาม / กีฬา)3 ตุลาคม 2562 5:004 ตุลาคม 2562 21:00น.ส.สุพัฒน์ ปรางนวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000963ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)16 สิงหาคม 2562 15:3016 สิงหาคม 2562 17:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000907ขอใช้ยานพาหนะ1 พฤศจิกายน 2562 6:0010 พฤศจิกายน 2562 18:00นายอังกูร กิตติวรกาลอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000894ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ31 กรกฎาคม 2562 15:3031 กรกฎาคม 2562 16:30นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000559ขอใช้พาหนะ19 พฤษภาคม 2562 9:0019 พฤษภาคม 2562 18:00น.ส.ทัศวรรณ อ่อนลิ้มอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000558ขอใช้พาหนะ19 พฤษภาคม 2562 9:0019 พฤษภาคม 2562 18:00น.ส.ทัศวรรณ อ่อนลิ้มอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000556ขอใช้พาหนะ10 พฤษภาคม 2562 8:0010 พฤษภาคม 2562 22:00น.ส.ทัศวรรณ อ่อนลิ้มอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000369ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ15 มีนาคม 2562 8:0015 มีนาคม 2562 8:00น.ส.จันทนา กสิวิทย์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000354ขอใช้ยานพาหนะ13 มีนาคม 2562 8:0013 มีนาคม 2562 8:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000273ขอใช้ยานพาหนะ เพื่อรับส่งผู้บริหาร (ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี)4 กุมภาพันธ์ 2562 6:004 กุมภาพันธ์ 2562 18:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000181ขออนุมัติใช้ยานพาหนะเพื่อเข้าร่วมประชุม12 กุมภาพันธ์ 2562 8:0012 กุมภาพันธ์ 2562 8:00นายพิษณุกร มะกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000005ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ2 มกราคม 2562 8:002 มกราคม 2562 8:00นายพิษณุกร มะกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018001055ขอใช้รถรับส่งผู้บริหาร31 ตุลาคม 2561 17:0031 ตุลาคม 2561 23:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018001024ขอรถไปราชการ22 ตุลาคม 2561 6:0022 ตุลาคม 2561 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000957ขอใช้พาหนะ8 ตุลาคม 2561 8:008 ตุลาคม 2561 8:00น.ส.ทัศวรรณ อ่อนลิ้มอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000876ขอรถไปราชมงคลธัญบุรี 1 กันยายน 2561 8:001 กันยายน 2561 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000788ขอรถไปราชการ1 สิงหาคม 2561 13:001 สิงหาคม 2561 16:30นายสุนาวิน ปานใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000704ขอใช้ยานพาหนะ9 กรกฎาคม 2561 8:009 กรกฎาคม 2561 8:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000523ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/256114 พฤษภาคม 2561 6:0015 พฤษภาคม 2561 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000414ขอใช้พาหนะ23 เมษายน 2561 13:0023 เมษายน 2561 17:00น.ส.ทัศวรรณ อ่อนลิ้มอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000413ขอใช้พาหนะ23 เมษายน 2561 13:0023 เมษายน 2561 17:00น.ส.ทัศวรรณ อ่อนลิ้มอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000406ขอใช้ยานพาหนะ20 เมษายน 2561 8:0020 เมษายน 2561 8:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000104ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา)29 มกราคม 2561 8:0029 มกราคม 2561 8:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
12