รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2020000224ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ 24 กุมภาพันธ์ 2563 7:0024 กุมภาพันธ์ 2563 18:00น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000223ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)19 กุมภาพันธ์ 2563 10:3019 กุมภาพันธ์ 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000222(รถบรรทุก) ไปบรรทุกกากมัน ที่ บ้านบึง ชลบุรี - ธนากรณ์ แย้มสำราญ21 กุมภาพันธ์ 2563 8:0022 กุมภาพันธ์ 2563 18:00น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000221ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ/ผอ.ประกัน)19 กุมภาพันธ์ 2563 6:0019 กุมภาพันธ์ 2563 19:00น.ส.ภัทราภรณ์ แสงสุขยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000220ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่งวิทยากรเข้าร่วมโครงการฯ (อมรรัตน์)28 กุมภาพันธ์ 2563 6:0028 กุมภาพันธ์ 2563 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000219ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่งวิทยากรเข้าร่วมโครงการฯ (อมรรัตน์)27 กุมภาพันธ์ 2563 6:0027 กุมภาพันธ์ 2563 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000218ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่งวิทยากรเข้าร่วมโครงการฯ (อมรรัตน์)26 กุมภาพันธ์ 2563 6:0026 กุมภาพันธ์ 2563 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000217ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกฎหมาย (ดวงใจ)21 กุมภาพันธ์ 2563 6:0021 กุมภาพันธ์ 2563 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000216ขอให้ยานพาหนะ (อ.พรชัย)29 กุมภาพันธ์ 2563 17:3029 กุมภาพันธ์ 2563 21:00นางเขมจิรา เนตรสุวรรณ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000215ขอใช้ยานพาหนะ17 มีนาคม 2563 6:0018 มีนาคม 2563 18:30น.ส.ยุคลธร กิมเส็งอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000214ขอให้ยานพาหนะ (อ.วรพล) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ22 กุมภาพันธ์ 2563 8:0022 กุมภาพันธ์ 2563 16:00นางเขมจิรา เนตรสุวรรณ์ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2020000213ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (ปชส)19 กุมภาพันธ์ 2563 6:3019 กุมภาพันธ์ 2563 16:30น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000212ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (อดิศักดิ์ จำปาสี)22 กุมภาพันธ์ 2563 8:0022 กุมภาพันธ์ 2563 16:00น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000211(บัสเล็ก) ดำเนินโครงการบริการวิชาการ ที่ จ.ระยอง - รศ.สุชาติ ชัยวรกุล22 กุมภาพันธ์ 2563 7:0023 กุมภาพันธ์ 2563 19:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000210ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ19 กุมภาพันธ์ 2563 6:0019 กุมภาพันธ์ 2563 20:00น.ส.ภัทราภรณ์ แสงสุขไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2020000209ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)17 กุมภาพันธ์ 2563 10:3017 กุมภาพันธ์ 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000208(บัสใหญ่) เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการ จ.ระยอง - รศ.สุชาติ ชัยวรกุล 29 กุมภาพันธ์ 2563 7:001 มีนาคม 2563 19:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000207ขอใช้ยานพาหนะ12 มีนาคม 2563 6:0013 มีนาคม 2563 18:30น.ส.ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000206ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (จุฑารัตน์)6 มีนาคม 2563 6:006 มีนาคม 2563 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000205ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (กนกรัตน์)28 กุมภาพันธ์ 2563 7:0028 กุมภาพันธ์ 2563 17:00น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000204ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)14 กุมภาพันธ์ 2563 10:3014 กุมภาพันธ์ 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000203(บัสเล็ก) ไปศึกษาดูงาน ชลบุรี - คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ13 มีนาคม 2563 7:0013 มีนาคม 2563 19:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000202ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)12 กรกฎาคม 2563 8:0016 กรกฎาคม 2563 22:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000201ไปประชุม ที่ กรุงเทพมหานคร - ผศ.ดร.ชงโค แซ่ต้ัง17 กุมภาพันธ์ 2563 6:3017 กุมภาพันธ์ 2563 19:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000200ขอใช้ยานพาหนะ19 กุมภาพันธ์ 2563 8:0019 กุมภาพันธ์ 2563 19:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000199ขอใช้ยานพาหนะ11 มีนาคม 2563 6:0012 มีนาคม 2563 18:30น.ส.ยุคลธร กิมเส็งยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000198ขอใช้ยานพาหนะ11 มีนาคม 2563 6:0012 มีนาคม 2563 18:30น.ส.ยุคลธร กิมเส็งยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000197ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ ([บริการวิชาการ)27 กุมภาพันธ์ 2563 8:0027 กุมภาพันธ์ 2563 16:30น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000196ขอใช้ยานพาหนะ2 มีนาคม 2563 6:003 มีนาคม 2563 19:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000195ขอใช้ยานพาหนะ10 มีนาคม 2563 5:0011 มีนาคม 2563 21:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000194ขอใช้ยานพาหนะ4 มีนาคม 2563 6:004 มีนาคม 2563 18:30น.ส.ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000193ขอใช้รถบัส25 กุมภาพันธ์ 2563 9:0025 กุมภาพันธ์ 2563 17:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000192ขอรถรับส่งพระภิกษุ19 กุมภาพันธ์ 2563 8:0019 กุมภาพันธ์ 2563 13:30น.ส.ยุคลธร กิมเส็งยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000191ขิใช้งานยานะพาหนะ20 กุมภาพันธ์ 2563 4:0020 กุมภาพันธ์ 2563 23:00น.ส.ชาลินี ชำนาญวารินทร์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000190ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ 18 กุมภาพันธ์ 2563 8:0018 กุมภาพันธ์ 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000189ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)13 กุมภาพันธ์ 2563 10:3013 กุมภาพันธ์ 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000188ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมวิเคราะห์เพื่อการจัดทำกรอบอัตราพนักงานราชการรอบที่ 5 (ชนิกานต์)24 กุมภาพันธ์ 2563 6:0024 กุมภาพันธ์ 2563 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000187ไปดูงานที่ kubota Farm บ้านบึง ชลบุรี - ดร.สหภัทร ชลาชัย18 กุมภาพันธ์ 2563 6:0018 กุมภาพันธ์ 2563 18:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000186ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ14 กุมภาพันธ์ 2563 6:0014 กุมภาพันธ์ 2563 20:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000185ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)12 กรกฎาคม 2563 8:0016 กรกฎาคม 2563 22:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000184ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)12 กรกฎาคม 2563 8:0016 กรกฎาคม 2563 22:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000183ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)3 มีนาคม 2563 8:005 มีนาคม 2563 22:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000182ขอใช้ยานพาหนะ(งานกีฬา วุฒิชัย แสงงาม)13 กุมภาพันธ์ 2563 9:0013 กุมภาพันธ์ 2563 12:00น.ส.สุพัฒน์ ปรางนวนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000181ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (อดิศักดิ์)15 กุมภาพันธ์ 2563 7:0015 กุมภาพันธ์ 2563 17:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000180ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)4 มีนาคม 2563 8:005 มีนาคม 2563 22:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000179ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)4 มีนาคม 2563 8:005 มีนาคม 2563 8:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000178ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)21 กุมภาพันธ์ 2563 8:0021 กุมภาพันธ์ 2563 22:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000177ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)12 กุมภาพันธ์ 2563 10:3012 กุมภาพันธ์ 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000176ขอใช้ยานพาหนะ เพื่อดำเนินการขอทราบข้อมูลและรับรองเอกสาร (ธิราช)12 กุมภาพันธ์ 2563 6:0012 กุมภาพันธ์ 2563 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000175ขอใช้ยานพาหนะ (อ.พรชัย)14 กุมภาพันธ์ 2563 6:0014 กุมภาพันธ์ 2563 18:00นางเขมจิรา เนตรสุวรรณ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
12345678910...