รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2018000334ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา)1 เมษายน 2561 8:001 เมษายน 2561 20:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000333ขอใช้ยานพาหนะ2 เมษายน 2561 6:003 เมษายน 2561 21:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000332ขอใช้รถยนต์ (นายธิราช บัวรอด)3 เมษายน 2561 6:003 เมษายน 2561 18:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000331ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (อ.อนันทญา)4 เมษายน 2561 8:004 เมษายน 2561 17:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000330ไปติดต่อราชการ(วีซ่า) กรุงเทพ - ดร.คณาธิป คำเพราะ (คณาจารย์สาขาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรฯ)26 มีนาคม 2561 7:0026 มีนาคม 2561 19:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000329ขอใช้ยานพาหนะ (อ.ศิริวรรณ)22 เมษายน 2561 6:0022 เมษายน 2561 19:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000328ขอใช้ยานพาหนะ29 เมษายน 2561 5:3029 เมษายน 2561 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000327ขอใช้ยานพาหนะ27 เมษายน 2561 6:0027 เมษายน 2561 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000326ขอใช้ยานพาหนะ23 เมษายน 2561 5:3023 เมษายน 2561 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000325ขอใช้ยานพาหนะ20 เมษายน 2561 6:0020 เมษายน 2561 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000324ขอใช้ยานพาหนะ19 เมษายน 2561 5:3019 เมษายน 2561 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000323ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ (พิราวรรณ)22 มีนาคม 2561 6:0022 มีนาคม 2561 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000322ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ12 เมษายน 2561 17:0012 เมษายน 2561 23:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000321ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ (ชิตขวัญ)5 เมษายน 2561 6:005 เมษายน 2561 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000320ขอใช้รถ27 มีนาคม 2561 5:0027 มีนาคม 2561 18:00น.ส.พิชยาภรณ์ รุ่งรัตน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000319ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ (เฉลิมวรรณ)5 เมษายน 2561 6:005 เมษายน 2561 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000318ขอใช้ยานพาหนะ (อ.รัตติกาล)4 เมษายน 2561 8:004 เมษายน 2561 18:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000317เข้าร่วมอบรม (อ.อุษา)27 เมษายน 2561 6:0029 เมษายน 2561 20:00น.ส.จินตนา บุนนาคได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000316ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ (พิราวรรณ)22 มีนาคม 2561 8:0022 มีนาคม 2561 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000315ขอใช้ยานพาหนะ23 มีนาคม 2561 6:0023 มีนาคม 2561 20:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000314ขอใช้ยานพาหนะ9 เมษายน 2561 5:0010 เมษายน 2561 19:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000313ขอใช้ยานพาหนะ20 มีนาคม 2561 8:0020 มีนาคม 2561 17:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000312ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ (ดวงใจ)20 มีนาคม 2561 12:3020 มีนาคม 2561 22:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000311ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/256124 มีนาคม 2561 4:0024 มีนาคม 2561 19:00น.ส.วรรษมน ทวีกิตติวงศ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000310ประชุมการปฏิรูปการเรียนการสอนฯ22 มีนาคม 2561 5:3022 มีนาคม 2561 21:00น.ส.วรรษมน ทวีกิตติวงศ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000309ไปดูงาน จ.ฉะเชิงเทรา - ดร.รัตนากร กฤษณชาญดี29 มีนาคม 2561 8:0029 มีนาคม 2561 18:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000308ขอใช้ยานพาหนะ21 เมษายน 2561 7:0021 เมษายน 2561 19:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000307ขอใช้ยานพาหนะ21 เมษายน 2561 7:0021 เมษายน 2561 19:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000306ขอใช้ยานพาหนะ21 เมษายน 2561 7:0021 เมษายน 2561 19:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000305ขอใช้ยานพาหนะ21 เมษายน 2561 7:0021 เมษายน 2561 19:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000304ขอใช้ยานพาหนะ18 เมษายน 2561 7:0018 เมษายน 2561 19:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000303ขอใช้ยานพาหนะ18 เมษายน 2561 7:0018 เมษายน 2561 19:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000302ขอใช้ยานพาหนะ18 เมษายน 2561 7:0018 เมษายน 2561 19:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000301ขอใช้ยานพาหนะ18 เมษายน 2561 7:0018 เมษายน 2561 19:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000300ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (คันที่2)30 พฤษภาคม 2561 6:0030 พฤษภาคม 2561 20:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000299ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (คันที่1)30 พฤษภาคม 2561 8:0030 พฤษภาคม 2561 8:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000298ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วค.)24 มีนาคม 2561 6:0024 มีนาคม 2561 20:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000297ขอใช้ยานพาหนะ19 มีนาคม 2561 6:0019 มีนาคม 2561 19:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000296ขอใช้รถราชการ18 เมษายน 2561 6:0020 เมษายน 2561 18:30น.ส.เพ็ญนภา พรหมชีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000295ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (คันที่2)31 พฤษภาคม 2561 5:001 มิถุนายน 2561 20:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000294ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (สนงคณะวิทย์ฯ)31 พฤษภาคม 2561 5:001 มิถุนายน 2561 20:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000293ไปส่งคณาจารย์ขึ้นเครื่องบินเดินทางไปต่างประเทศ - ดร.คณาธิป คำเพราะ (อาจารย์สาขาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร)4 เมษายน 2561 4:004 เมษายน 2561 18:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000292ขอใช้ยานพาหนะ18 เมษายน 2561 6:0022 เมษายน 2561 20:00นายฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000291ขอใช้ยานพาหนะ (อ.วีณา)23 เมษายน 2561 8:0025 เมษายน 2561 17:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000290ขอใช้ยานพาหนะ (อ.วีณา)9 เมษายน 2561 8:0010 เมษายน 2561 17:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000289ขอใช้ยานพาหนะ (อ.วีณา)5 เมษายน 2561 8:005 เมษายน 2561 17:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000288ขอใช้ยานพาหนะ16 เมษายน 2561 6:0016 เมษายน 2561 17:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000287ขอใช้ยานพาหาหนะ16 เมษายน 2561 6:0016 เมษายน 2561 17:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000286จัดโครงการ (อ.น้ำฝน)24 เมษายน 2561 6:0025 เมษายน 2561 20:00น.ส.จินตนา บุนนาคได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000285ขอใช้รถจำนวน 2 คัน4 พฤษภาคม 2561 5:304 พฤษภาคม 2561 18:00น.ส.พิชยาภรณ์ รุ่งรัตน์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
12345678910...