รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2019000089ขอใช้รถบัสใหญ่ พานักศึกษาร่วมงานเทศกาลโคนม จ.สระบุรี - อ.วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ (อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ)2 กุมภาพันธ์ 2562 5:002 กุมภาพันธ์ 2562 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000088ขอใช้ยานพาหนะ UBI31 มกราคม 2562 5:0031 มกราคม 2562 20:00น.ส.ภัทราภรณ์ แสงสุขอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000087ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (อ.กรรณพต)27 มีนาคม 2562 5:0030 มีนาคม 2562 20:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000086ขอใช้ยานพาหนะ26 กุมภาพันธ์ 2562 6:0026 กุมภาพันธ์ 2562 19:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000085ขอใช้รถยนต์ เพื่อ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายธิราช บัวรอด)29 มกราคม 2562 6:0029 มกราคม 2562 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000084ขอใช้ยานพาหนะ25 มกราคม 2562 9:0026 มกราคม 2562 16:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000083ขออนุมัติใช้รถยนต์ผู้บริหาร (อธิการบดี)30 มกราคม 2562 6:0030 มกราคม 2562 18:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000082ขอใช้ยานพาหนะ26 มกราคม 2562 8:0026 มกราคม 2562 20:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000081ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (จุฑารัตน์)23 มกราคม 2562 6:0023 มกราคม 2562 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000080ขอรถไปราชการ15 มกราคม 2562 8:0015 มกราคม 2562 16:30นายสุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000079ขอใช้ยานพาหนะ15 มกราคม 2562 18:0016 มกราคม 2562 23:50น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000078ขอใช้ยานพาหนะ26 มกราคม 2562 7:0026 มกราคม 2562 20:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000077ขอใช้ยานพาหนะ (ศึกษาดูงาน)21 มกราคม 2562 5:0023 มกราคม 2562 20:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000076ขออนุมัติใช้รถยนต์ผู้บริหาร (อธิการบดี)17 มกราคม 2562 8:0017 มกราคม 2562 21:00นางกาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000075ขออนุมัติใช้รถยนต์ผู้บริหาร (อธิการบดี)16 มกราคม 2562 8:0016 มกราคม 2562 22:00นางกาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000074ขออนุมัติใช้รถยนต์ผู้บริหาร (อธิการบดี)15 มกราคม 2562 8:0015 มกราคม 2562 16:30นางกาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000073ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ10 กุมภาพันธ์ 2562 5:3010 กุมภาพันธ์ 2562 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000072ขอรถไปราชการ14 มกราคม 2562 5:0014 มกราคม 2562 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000071ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมนักเรียนทุน (ชนิตา)8 กุมภาพันธ์ 2562 6:008 กุมภาพันธ์ 2562 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000070ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมนักเรียนทุน (ชนิตา)6 กุมภาพันธ์ 2562 6:006 กุมภาพันธ์ 2562 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000069พานักศึกษาไปดูงาน (อ.วรัญญา)9 กุมภาพันธ์ 2562 6:009 กุมภาพันธ์ 2562 20:00น.ส.จินตนา บุนนาคได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000068ขอใช้รถรับส่งผู้บริหาร14 มกราคม 2562 12:0014 มกราคม 2562 19:00นางกาญจนา กรอกกลางยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000067ประชุมสภามหาวิทยาลัย17 มกราคม 2562 7:0017 มกราคม 2562 20:00น.ส.วรรษมน ทวีกิตติวงศ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000066ขอใช้ยานพาหนะ14 มกราคม 2562 8:0014 มกราคม 2562 20:30น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000065ขออนุมัติใช้ยานพาหนะเพื่อประชุมร่วมกับคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 10 มกราคม 2562 6:0010 มกราคม 2562 20:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000064ขอใช้ยานพาหนะ30 มกราคม 2562 6:0030 มกราคม 2562 19:30น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000063ขอใช้ยานพาหนะ (ศราวุธ อาภาภัสร์)16 มกราคม 2562 6:0016 มกราคม 2562 21:00นายอังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000062ขอใช้ยานพาหนะ (อัสมิง มะสาแม) 18 มกราคม 2562 6:0020 มกราคม 2562 21:00นายอังกูร กิตติวรกาลไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2019000061ขอใช้ยานพาหนะ (ประชุมเครือข่าย สวพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล)25 มกราคม 2562 7:0025 มกราคม 2562 19:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000060ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ17 มกราคม 2562 6:0017 มกราคม 2562 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000059ขอใช้ยานพาหนะ12 กุมภาพันธ์ 2562 5:0012 กุมภาพันธ์ 2562 19:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000058ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (จุฑารัตน์)14 มกราคม 2562 6:0014 มกราคม 2562 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000057ขอใช้ยานพาหนะ4 กุมภาพันธ์ 2562 6:004 กุมภาพันธ์ 2562 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000056ขอใช้ยานพาหนะ8 กุมภาพันธ์ 2562 6:008 กุมภาพันธ์ 2562 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000055ขอใช้ยานพาหนะ1 กุมภาพันธ์ 2562 6:001 กุมภาพันธ์ 2562 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000054ขอใช้ยานพาหนะ28 มกราคม 2562 6:0028 มกราคม 2562 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000053ขอใช้ยานพาหนะ25 มกราคม 2562 6:0025 มกราคม 2562 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000052ขอใช้ยานพาหนะ21 มกราคม 2562 6:0021 มกราคม 2562 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000051ขอใช้ยานพาหนะ(ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร. ครั้งที่ 1/2562) 24 มกราคม 2562 8:0024 มกราคม 2562 18:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000050ขอใช้ยานพาหนะ(พิธีเปิดป้ายผ้าแพร ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี)25 กุมภาพันธ์ 2562 8:0025 กุมภาพันธ์ 2562 17:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000049ขอใช้ยานพาหนะ (พิธีเปิดป้ายผ้าแพรที่ ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี)19 กุมภาพันธ์ 2562 6:0019 กุมภาพันธ์ 2562 18:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000048ขอใช้พาหนะเข้าพบกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ เพื่อให้ข้อมูลเงินเดือน 8%10 มกราคม 2562 8:0010 มกราคม 2562 20:00นายฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000047ขอใช้ยานพาหนะ19 มกราคม 2562 7:0020 มกราคม 2562 17:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000046ขอใช้ยานพาหนะ14 มกราคม 2562 7:0015 มกราคม 2562 17:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000045ขอใช้ยานพาหนะ24 มกราคม 2562 7:0025 มกราคม 2562 17:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000044ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศม)10 มกราคม 2562 6:0010 มกราคม 2562 17:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000043ขอใช้ยานพาหนะ(ศึกษาดูงานกระบวนการจัดตั้งจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)18 กุมภาพันธ์ 2562 6:0018 กุมภาพันธ์ 2562 20:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000042ขอใช้ยานพาหนะ(ประชุมเครือข่าย สวพ. มทร.)24 มกราคม 2562 7:0025 มกราคม 2562 19:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000041ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 (สมัญญา)28 กุมภาพันธ์ 2562 6:0028 กุมภาพันธ์ 2562 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000040ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 (สมัญญา)27 กุมภาพันธ์ 2562 6:0027 กุมภาพันธ์ 2562 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
12345678910...