รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2020000341ขอรถไปราชการ13 เมษายน 2563 8:0013 เมษายน 2563 12:00นายสุนาวิน ปานใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000340ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์10 เมษายน 2563 10:0010 เมษายน 2563 15:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000339ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์9 เมษายน 2563 8:009 เมษายน 2563 8:00น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000338ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)8 เมษายน 2563 10:308 เมษายน 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000337ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (กองคลัง)7 เมษายน 2563 10:007 เมษายน 2563 15:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000336ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)3 เมษายน 2563 10:303 เมษายน 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000335(รถบรรทุก) ไปซื้อวัสดุดิบอาหารสัตว์ - ธนากรณ์ แย้มสำราญ3 เมษายน 2563 9:003 เมษายน 2563 13:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000334ขอรถไปราชการ2 เมษายน 2563 10:002 เมษายน 2563 16:30นายสุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000333ขอรถไปราชการ1 เมษายน 2563 8:001 เมษายน 2563 16:30นายสุนาวิน ปานใหญ่ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000332ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะ31 มีนาคม 2563 10:0031 มีนาคม 2563 15:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000331ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ 1 เมษายน 2563 10:301 เมษายน 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000330ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)27 มีนาคม 2563 10:3027 มีนาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000329ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)25 มีนาคม 2563 10:3025 มีนาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000328ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)24 มีนาคม 2563 10:3024 มีนาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000327ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพานะ (นายมนัส อารีย์)24 มีนาคม 2563 8:0024 มีนาคม 2563 16:30น.ส.สุวดี บุญฉิมได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000326ขอใช้รถประชุมสภามหาวิทยาลัย15 เมษายน 2563 6:0016 เมษายน 2563 18:00น.ส.ปาณิสรา วงษ์ชมภูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000325ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)20 มีนาคม 2563 10:3020 มีนาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000324ไปติดต่อราชการ ที่ สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพ - ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง1 เมษายน 2563 7:001 เมษายน 2563 19:30น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000323ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)19 มีนาคม 2563 10:3019 มีนาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000322ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ 20 มีนาคม 2563 6:0020 มีนาคม 2563 18:00น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000321ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)18 มีนาคม 2563 10:3018 มีนาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000320ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)18 มีนาคม 2563 10:3018 มีนาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000319ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)17 มีนาคม 2563 10:3017 มีนาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000318ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (จุฑารัตน์+สมัญญา)31 มีนาคม 2563 6:0031 มีนาคม 2563 18:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000317ขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการ(วิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ)25 มีนาคม 2563 5:0025 มีนาคม 2563 19:00น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000316ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)16 มีนาคม 2563 10:3016 มีนาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000315(บัสใหญ่) ไปทัศนศึกษาดูงานที่ จ.ราชบุรี - ดร.สุรางคนา สุขเลิศ28 มีนาคม 2563 5:0028 มีนาคม 2563 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000314ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับคดีฯ (ดวงใจ+)25 มีนาคม 2563 6:0025 มีนาคม 2563 18:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000313ขอใช้ยานพาหนะ20 มีนาคม 2563 6:0020 มีนาคม 2563 20:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000312ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)13 มีนาคม 2563 10:3013 มีนาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000311ขอใช้ยานพาหนะ13 มีนาคม 2563 6:0013 มีนาคม 2563 19:30น.ส.น้ำผึ้ง ตรีภัทร์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000310ขอใช้ยานพาหนะ23 มีนาคม 2563 8:0023 มีนาคม 2563 17:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000309ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ18 มีนาคม 2563 6:0018 มีนาคม 2563 20:00นายพิษณุกร มะกลางยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000308ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)12 มีนาคม 2563 10:3012 มีนาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000307ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (จุฑารัตน์+สมัญญา)2 เมษายน 2563 6:002 เมษายน 2563 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000306ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (จุฑารัตน์+สมัญญา)11 มีนาคม 2563 8:002 เมษายน 2563 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000305ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (จุฑารัตน์+สมัญญา)27 มีนาคม 2563 6:0027 มีนาคม 2563 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000304ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)11 มีนาคม 2563 10:3011 มีนาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000303(บัสเล็ก) รับนักศึกษาที่ท่าเรือเกาะลอย ศรีราชา ชลบุรี - อ.เชิดศักดิ์ คงขวัญ15 มีนาคม 2563 17:0015 มีนาคม 2563 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000302(บัสเล็ก) ส่งนักศึกษาที่ท่าเรือเกาะลอย ศรีราชา ชลบุรี - อ.เชิดศักดิ์ คงขวัญ14 มีนาคม 2563 7:0014 มีนาคม 2563 12:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000301ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเสวนาวิชาการ "เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน"28 มีนาคม 2563 6:0028 มีนาคม 2563 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000300คืนอุปกรณ์จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3617 มีนาคม 2563 6:0017 มีนาคม 2563 21:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000299คืนอุปกรณ์จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3617 มีนาคม 2563 6:0017 มีนาคม 2563 21:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000298ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (ผอ.สอ.)26 มีนาคม 2563 6:0026 มีนาคม 2563 18:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000297ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อปฏิบัติราชการด่วน (ดวงใจ+)11 มีนาคม 2563 6:0011 มีนาคม 2563 18:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000296ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)10 มีนาคม 2563 10:3010 มีนาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000295ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)10 มีนาคม 2563 8:0010 มีนาคม 2563 8:00น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000294ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)9 มีนาคม 2563 10:309 มีนาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000293ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (สอ.)30 เมษายน 2563 8:0030 เมษายน 2563 20:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000292ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (สอ.)30 เมษายน 2563 8:0030 เมษายน 2563 8:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
12345678910...