รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2018000063ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ 22 มกราคม 2561 14:0022 มกราคม 2561 18:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000062ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ 19 มกราคม 2561 18:0019 มกราคม 2561 21:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000061ขอใช้ยานพาหนะ6 กุมภาพันธ์ 2561 6:007 กุมภาพันธ์ 2561 20:00นายพิษณุกร มะกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000060ขอใช้ยานพาหนะ6 กุมภาพันธ์ 2561 6:007 กุมภาพันธ์ 2561 21:00นายพิษณุกร มะกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000059ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ (อมรรัตน์)19 มกราคม 2561 6:0019 มกราคม 2561 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000058ขอใช้ยานพาหนะ8 กุมภาพันธ์ 2561 6:009 กุมภาพันธ์ 2561 21:00นายพิษณุกร มะกลางยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000057ขอใช้ยานพาหนะ19 กุมภาพันธ์ 2561 6:0019 กุมภาพันธ์ 2561 20:00น.ส.กัญญณัฐ กรมทองอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000056ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ (จุฑารัตน์)26 มกราคม 2561 6:0026 มกราคม 2561 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000055กีฬา ขอใช้ยานพาหนะ30 มกราคม 2561 17:3030 มกราคม 2561 21:00นายอังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000054ขอใช้ยานพาหนะ25 มกราคม 2561 5:0026 มกราคม 2561 22:00น.ส.ชาลินี ชำนาญวารินทร์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000053ขอใช้ยานพาหนะ24 มกราคม 2561 5:0026 มกราคม 2561 22:00น.ส.ชาลินี ชำนาญวารินทร์ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000052ขอใช้รถ24 มกราคม 2561 6:0024 มกราคม 2561 17:00น.ส.ณัฐกานต์ แช่มช้อยได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000051ขอใช้ยานพาหนะ24 มกราคม 2561 6:0027 มกราคม 2561 20:30น.ส.ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000050ไปส่งหลักสูตร/และซ่อมหลักสูตรที่มีการปรับเปลี่ยน23 มกราคม 2561 6:0023 มกราคม 2561 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000049ขอใช้ยานพาหนะ17 มกราคม 2561 6:0017 มกราคม 2561 11:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000048ขอใช้ยานพาหนะ29 มีนาคม 2561 6:0030 มีนาคม 2561 18:00น.ส.กัญญณัฐ กรมทองอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000047ขอใช้พาหนะ18 มกราคม 2561 8:0018 มกราคม 2561 17:00น.ส.ทัศวรรณ อ่อนลิ้มได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000046กีฬา ขอใช้ยานพาหนะ21 มกราคม 2561 6:0021 มกราคม 2561 21:00นายอังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000045กีฬา ขอใช้ยานพาหนะ18 มกราคม 2561 6:0018 มกราคม 2561 21:00นายอังกูร กิตติวรกาลยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000044ขอใช้ยานพาหนะ (ดวงใจ นพวรรณ์)18 มกราคม 2561 6:0018 มกราคม 2561 20:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000043ขอใช้ยานพาหนะ20 มกราคม 2561 6:0021 มกราคม 2561 21:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000042ขอใช้ยานพาหนะ (อ.วชิราภรณ์)15 มกราคม 2561 7:0015 มกราคม 2561 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000041ขอใช้ยานพาหนะ14 กุมภาพันธ์ 2561 7:0017 กุมภาพันธ์ 2561 20:30นายฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000040ขอใช้ยานพาหนะ (กวีพร)ุถุถถถถถถถ31 มกราคม 2561 6:002 กุมภาพันธ์ 2561 20:30น.ส.ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000039ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ (สยุมพร)21 กุมภาพันธ์ 2561 6:0023 กุมภาพันธ์ 2561 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000038ขอใช้ยานพาหนะ28 มีนาคม 2561 5:3031 มีนาคม 2561 21:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000037ขออนุมัติไปราชการ15 มกราคม 2561 6:0015 มกราคม 2561 18:30น.ส.เพ็ญนภา พรหมชีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000036ขอใช้ยานพาหนะ31 มกราคม 2561 6:002 กุมภาพันธ์ 2561 20:00นายพิษณุกร มะกลางยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000035ขอใช้ยานพาหนะ21 กุมภาพันธ์ 2561 5:0023 กุมภาพันธ์ 2561 21:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000034ขอใช้ยานพาหนะ21 กุมภาพันธ์ 2561 6:0023 กุมภาพันธ์ 2561 21:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000033ขอใช้ยานพาหนะ19 กุมภาพันธ์ 2561 6:0019 กุมภาพันธ์ 2561 20:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000032กีฬา ขอใช้ยานพาหนะ19 มกราคม 2561 6:0019 มกราคม 2561 20:00นายอังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000031ขอใช้ยานพาหนะ25 กุมภาพันธ์ 2561 6:0026 กุมภาพันธ์ 2561 21:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000030ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ16 มกราคม 2561 6:0016 มกราคม 2561 16:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000029ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (ทช.)22 กุมภาพันธ์ 2561 9:0022 กุมภาพันธ์ 2561 15:30น.ส.ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000028ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (ทช.)10 มกราคม 2561 8:0010 มกราคม 2561 8:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000027ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ (ชิตขวัญ)22 มกราคม 2561 6:0022 มกราคม 2561 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000026ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ (ชิตขวัญ)25 มกราคม 2561 6:0025 มกราคม 2561 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000025ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการ (วศม.)22 มกราคม 2561 6:0022 มกราคม 2561 19:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000024กีฬา ขอใช้ยานพาหนะ10 มกราคม 2561 10:0010 มกราคม 2561 22:00นายอังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000023ขอใช้ยานพาหนะ12 มกราคม 2561 6:0012 มกราคม 2561 20:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000022ขอใช้รถ19 มกราคม 2561 7:0019 มกราคม 2561 17:00น.ส.ณัฐกานต์ แช่มช้อยได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000021ขอใช้รถ19 มกราคม 2561 6:0019 มกราคม 2561 17:00น.ส.ณัฐกานต์ แช่มช้อยได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000020ขออนุมัติไปราชการ19 มกราคม 2561 6:0019 มกราคม 2561 18:30น.ส.เพ็ญนภา พรหมชีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000019พานักศึกษาดูงานที่โรงงานแปรรูปสุกรบางคล้า (ผศ.สายใจ)15 กุมภาพันธ์ 2561 6:0015 กุมภาพันธ์ 2561 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000018ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ18 มกราคม 2561 5:0018 มกราคม 2561 19:00นางกาญจนา กรอกกลางยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000017ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ (สยุมพร)21 กุมภาพันธ์ 2561 6:0023 กุมภาพันธ์ 2561 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000016ขอใช้ยานพาหนะ10 มกราคม 2561 6:0010 มกราคม 2561 21:00นายพิษณุกร มะกลางยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000015กีฬา กพน. ขอใช้ยานพาหนะ10 มกราคม 2561 6:0010 มกราคม 2561 21:00นายอังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000014ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ22 มกราคม 2561 6:0022 มกราคม 2561 20:30น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
12345678910...