รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2018000764ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ 1 สิงหาคม 2561 6:301 สิงหาคม 2561 19:00น.ส.พิชยาภรณ์ รุ่งรัตน์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000763ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ 31 กรกฎาคม 2561 6:0031 กรกฎาคม 2561 20:00น.ส.พิชยาภรณ์ รุ่งรัตน์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000762ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศม)1 สิงหาคม 2561 5:001 สิงหาคม 2561 20:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000761ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศม)3 สิงหาคม 2561 8:003 สิงหาคม 2561 20:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000760ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงตำแหน่งทางวิชาการ รุ่นที่ 1 (จุฑารัตน์)20 สิงหาคม 2561 6:0022 สิงหาคม 2561 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000759ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (จุฑารัตน์)20 สิงหาคม 2561 6:0022 สิงหาคม 2561 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000758ขอใช้ยานพาหนะ27 กรกฎาคม 2561 12:0027 กรกฎาคม 2561 17:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000757ขอใช้ยานพาหนะ22 กรกฎาคม 2561 16:3022 กรกฎาคม 2561 18:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000756ขอใช้รถรับส่งผู้บริหาร23 กรกฎาคม 2561 6:0023 กรกฎาคม 2561 18:00นางกาญจนา กรอกกลางยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000755ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงตำแหน่งทางวิชาการ (จุฑารัตน์)10 สิงหาคม 2561 5:0010 สิงหาคม 2561 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000754ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงตำแหน่งทางวิชาการ (จุฑารัตน์)5 สิงหาคม 2561 5:006 สิงหาคม 2561 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000753ขอใช้ยานพาหนะ5 สิงหาคม 2561 16:005 สิงหาคม 2561 19:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000752ขอใช้ยานพาหนะ3 สิงหาคม 2561 8:003 สิงหาคม 2561 12:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000751ขแรถไปราชการ20 กรกฎาคม 2561 8:0020 กรกฎาคม 2561 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000750เข้าร่วมประกันคุณภาพการศึกษา7 สิงหาคม 2561 6:008 สิงหาคม 2561 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000749ขแรถไปราชการ20 กรกฎาคม 2561 8:0020 กรกฎาคม 2561 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000748ขอใช้ยานพาหนะ เพื่อฟังคำไต่สวน (พิราวรรณ)24 กรกฎาคม 2561 6:0024 กรกฎาคม 2561 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000747ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อประชุมสรรหาคณบดีคณะวิทฯ (ชนิกานต์)9 สิงหาคม 2561 6:009 สิงหาคม 2561 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000746 ไปปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่ กรุงเทพ - ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ (อาจารย์สาขาประมง คณะเกษตรฯ)26 กรกฎาคม 2561 6:0026 กรกฎาคม 2561 19:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000745เข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา23 กรกฎาคม 2561 6:0023 กรกฎาคม 2561 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000744ส่งนักศึกษาวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กลับจากเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ 21 กรกฎาคม 2561 6:0021 กรกฎาคม 2561 20:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000743รับนักศึกษา วข.จักรพงษฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์19 กรกฎาคม 2561 4:0019 กรกฎาคม 2561 17:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000742ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ2 สิงหาคม 2561 6:002 สิงหาคม 2561 17:00นางกาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000741ขอใช้รภไปราชการ17 กรกฎาคม 2561 8:0017 กรกฎาคม 2561 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000740ขอใช้รถตู้ (สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ)18 กรกฎาคม 2561 6:0019 กรกฎาคม 2561 21:00น.ส.รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000739ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ (สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ)19 กรกฎาคม 2561 6:0019 กรกฎาคม 2561 19:00น.ส.พิชยาภรณ์ รุ่งรัตน์ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000738กพน. ขอใช้ยานพาหนะ18 กรกฎาคม 2561 6:0018 กรกฎาคม 2561 21:00นายอังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000737ขอใช้ยานพาหนะ7 สิงหาคม 2561 5:007 สิงหาคม 2561 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000736ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (คณบดี)19 กรกฎาคม 2561 19:0019 กรกฎาคม 2561 23:50น.ส.ไพรินทร์ คงสมรไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000735ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (คณบดี)17 กรกฎาคม 2561 5:0017 กรกฎาคม 2561 20:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000734ุุ้ขอใช้รถมินิบัส (สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ)19 กรกฎาคม 2561 6:0019 กรกฎาคม 2561 19:00น.ส.รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000733ุุ้ขอใช้รถตู้ (สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ)18 กรกฎาคม 2561 6:0019 กรกฎาคม 2561 21:00น.ส.รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000732ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อแถลงด้วยวาจาเกี่ยวกับคดี (พิราวรรณ)17 กรกฎาคม 2561 6:0017 กรกฎาคม 2561 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000731ขแรถไปราชการ16 กรกฎาคม 2561 8:0016 กรกฎาคม 2561 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000730ขอใช้ยานพาหนะ22 สิงหาคม 2561 8:0022 สิงหาคม 2561 18:00น.ส.จันทนา กสิวิทย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000729รับ-ส่งคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ (น.ส.วิชุดาภรณ์)24 กรกฎาคม 2561 5:0024 กรกฎาคม 2561 21:00น.ส.จินตนา บุนนาคได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000728ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (จุฑารัตน์)25 กรกฎาคม 2561 6:0025 กรกฎาคม 2561 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000727ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ16 กรกฎาคม 2561 6:0016 กรกฎาคม 2561 20:00นายพิษณุกร มะกลางยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000726ขอใช้ยานพาหนะ31 กรกฎาคม 2561 6:0031 กรกฎาคม 2561 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000725ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อใช้ในโครงการ KM (อมรรัตน์)26 กรกฎาคม 2561 6:0026 กรกฎาคม 2561 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000724ขอใช้ยานพาหนะ (ดวงใจ นพวรรณ์)16 กรกฎาคม 2561 6:0016 กรกฎาคม 2561 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000723ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศม)17 กรกฎาคม 2561 8:0017 กรกฎาคม 2561 12:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000722ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพานะ15 กรกฎาคม 2561 6:0015 กรกฎาคม 2561 22:00น.ส.สุวดี บุญฉิมได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000721ขอใช้ยานพาหนะ20 กรกฎาคม 2561 6:0020 กรกฎาคม 2561 17:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000720ส่งเล่มหลักสูตรพร้อมรับคู่มือการกรอกข้อมูลหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ และติดต่องานที่วิทยาเขตอุเทนถวาย17 กรกฎาคม 2561 6:0017 กรกฎาคม 2561 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000719กีฬา กพน. ขอใช้ยานพาหนะ 19 กรกฎาคม 2561 6:0019 กรกฎาคม 2561 21:00นายอังกูร กิตติวรกาลยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000718กีฬา กพน. ขอใช้ยานพาหนะ17 กรกฎาคม 2561 6:0017 กรกฎาคม 2561 21:00นายอังกูร กิตติวรกาลยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000717ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ 19 กรกฎาคม 2561 6:0019 กรกฎาคม 2561 19:00น.ส.พิชยาภรณ์ รุ่งรัตน์ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000716ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ 3 กันยายน 2561 6:004 กันยายน 2561 19:00น.ส.พิชยาภรณ์ รุ่งรัตน์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000715ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ 2 กันยายน 2561 6:004 กันยายน 2561 20:00น.ส.พิชยาภรณ์ รุ่งรัตน์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
12345678910...