รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2018001128ขอใช้รถ7 ธันวาคม 2561 17:007 ธันวาคม 2561 23:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018001127ขอใช้รถ5 ธันวาคม 2561 7:005 ธันวาคม 2561 10:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018001126ขอใช้รถ8 ธันวาคม 2561 5:008 ธันวาคม 2561 20:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018001125พานักศึกษาไปดูงาน ที่ บ้านบึง จ.ชลบุรี - ดร.สุรางคนา สุขเลิศ (อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ)29 พฤศจิกายน 2561 6:0029 พฤศจิกายน 2561 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018001124นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา (อ.วรินทร)23 พฤศจิกายน 2561 6:0023 พฤศจิกายน 2561 17:00น.ส.จินตนา บุนนาคได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001123ขอใช้ยานพาหนะ20 พฤศจิกายน 2561 8:0020 พฤศจิกายน 2561 8:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001122ไปรับอาจารย์ ไป สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ - ผศ.ดร.ชงโค แซ่ต้ัง30 พฤศจิกายน 2561 15:0030 พฤศจิกายน 2561 22:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001121ไปแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี - รองฯวิชาการฯ คณะเกษตรฯ21 พฤศจิกายน 2561 6:0021 พฤศจิกายน 2561 18:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001120ขอใช้ยานพาหนะ (อัสมิง มะสาแม)19 พฤศจิกายน 2561 6:0019 พฤศจิกายน 2561 20:00นายอังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001119ขอใช้ยานพาหนะ (อ.ศิริวรรณ)28 พฤศจิกายน 2561 6:0028 พฤศจิกายน 2561 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001118ขอใช้ยานพาหนะ (อ.ศิริวรรณ)24 พฤศจิกายน 2561 6:0024 พฤศจิกายน 2561 18:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001117ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ12 ธันวาคม 2561 6:0012 ธันวาคม 2561 21:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001116พานักศึกษาไปดูงาน ที่ จ.สุพรรณบุรี - รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา (อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรฯ)28 พฤศจิกายน 2561 5:0028 พฤศจิกายน 2561 19:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001115ขอใช้ยานพาหนะ18 ธันวาคม 2561 10:0018 ธันวาคม 2561 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001114ขอใช้ยานพาหนะ12 ธันวาคม 2561 6:3012 ธันวาคม 2561 20:30น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001113ขอใช้ยานพาหนะ28 พฤศจิกายน 2561 6:3028 พฤศจิกายน 2561 20:30น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001112ขอใช้ยานพาหนะ27 พฤศจิกายน 2561 6:3027 พฤศจิกายน 2561 20:30น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001111ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ผู้บริหาร (อธิการบดี)15 พฤศจิกายน 2561 7:0015 พฤศจิกายน 2561 20:00นางกาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001110ขอใช้ยานพาหนะ13 ธันวาคม 2561 6:0016 ธันวาคม 2561 20:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001109ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (รับวิทยากรความเสี่ยง)18 พฤศจิกายน 2561 7:0019 พฤศจิกายน 2561 23:00นางกาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001108ขอใช้รถราชการ15 พฤศจิกายน 2561 7:0015 พฤศจิกายน 2561 13:00น.ส.งามจิต อินทวงศ์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018001107ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วทอ.)23 พฤศจิกายน 2561 12:0023 พฤศจิกายน 2561 17:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001106ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วทอ.)30 พฤศจิกายน 2561 7:3030 พฤศจิกายน 2561 14:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001105ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วทอ.)30 พฤศจิกายน 2561 7:3030 พฤศจิกายน 2561 16:30น.ส.ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001104ขอรถไปราชการ19 พฤศจิกายน 2561 6:0019 พฤศจิกายน 2561 18:30น.ส.เพ็ญนภา พรหมชีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001103ขอใช้รถราชการ16 พฤศจิกายน 2561 7:2016 พฤศจิกายน 2561 16:00น.ส.งามจิต อินทวงศ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001102ขอใช้รถราชการ15 พฤศจิกายน 2561 14:0015 พฤศจิกายน 2561 16:00น.ส.งามจิต อินทวงศ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001101ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ผู้บริหาร (อธิการบดี)13 พฤศจิกายน 2561 6:0013 พฤศจิกายน 2561 20:00นางกาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001100ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (จุฑารัตน์)24 ธันวาคม 2561 6:0024 ธันวาคม 2561 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018001099ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (จุฑารัตน์)29 พฤศจิกายน 2561 6:0029 พฤศจิกายน 2561 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001098ขอใช้รถ13 พฤศจิกายน 2561 8:0013 พฤศจิกายน 2561 16:00น.ส.ณัฐกานต์ แช่มช้อยไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018001097ขอใช้รถ23 พฤศจิกายน 2561 8:0023 พฤศจิกายน 2561 16:00น.ส.ณัฐกานต์ แช่มช้อยไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018001096ขอใช้รถ22 พฤศจิกายน 2561 8:0022 พฤศจิกายน 2561 16:00น.ส.ณัฐกานต์ แช่มช้อยไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018001095ขอใช้ยานพาหนะ (อัสมิง มะสาแม) 9 มกราคม 2562 6:0020 มกราคม 2562 22:00นายอังกูร กิตติวรกาลอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018001094ขอใช้ยานพาหนะ (อัสมิง มะสาแม)9 มกราคม 2562 6:0020 มกราคม 2562 22:00นายอังกูร กิตติวรกาลอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018001093ขอใช้ยานพาหนะ29 พฤศจิกายน 2561 6:001 ธันวาคม 2561 22:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001092ประชุมสภามหาวิทยาลัย29 พฤศจิกายน 2561 7:0029 พฤศจิกายน 2561 20:00น.ส.วรรษมน ทวีกิตติวงศ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001091ขอใช้ยานพาหนะ18 พฤศจิกายน 2561 10:0018 พฤศจิกายน 2561 19:00น.ส.ชาลินี ชำนาญวารินทร์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018001090ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (สมัญญา)19 ธันวาคม 2561 6:0019 ธันวาคม 2561 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001089ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (สมัญญา)27 พฤศจิกายน 2561 6:0027 พฤศจิกายน 2561 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001088ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ผู้บริหาร (รองฯเตือนตา)22 พฤศจิกายน 2561 8:0022 พฤศจิกายน 2561 20:00นางกาญจนา กรอกกลางยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018001087พานักศึกษาไปดูงาน ที่ จ.จันทบุรี - ดร.รุศมา มฤบดี (อาจารย์ประจำคณะเกษตรฯ) (บัสเล็ก)30 พฤศจิกายน 2561 6:0030 พฤศจิกายน 2561 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001086ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศม)28 พฤศจิกายน 2561 9:0028 พฤศจิกายน 2561 11:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018001085ขอใช้ยานพาหนะ (อ.รุศมา)28 พฤศจิกายน 2561 6:0028 พฤศจิกายน 2561 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดีไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018001084ขอใช้ยานพาหนะ (อ.รุศมา)28 พฤศจิกายน 2561 6:0028 พฤศจิกายน 2561 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดีไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018001083ขอใช้ยานพาหนะ 14 พฤศจิกายน 2561 6:0014 พฤศจิกายน 2561 16:30น.ส.กันยกร ติดใจดีไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018001082ขอใช้ยานพาหนะ (อ.รุศมา)29 พฤศจิกายน 2561 6:0029 พฤศจิกายน 2561 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001081ขอใช้ยานพาหนะ19 พฤศจิกายน 2561 5:0019 พฤศจิกายน 2561 23:00น.ส.ชาลินี ชำนาญวารินทร์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018001080ขอใช้ยานพาหนะ (สถาบันเทคโนโลยีการบิน)29 พฤศจิกายน 2561 6:0029 พฤศจิกายน 2561 18:00น.ส.รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018001079ขอใช้ยานพาหนะ2 ธันวาคม 2561 6:002 ธันวาคม 2561 18:00นายอังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
12345678910...