รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2022000634ขอใช้ยานพาหนะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 17 ตุลาคม 2565 8:0017 ตุลาคม 2565 18:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000633ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าเดินทางไปสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี3 ตุลาคม 2565 14:003 ตุลาคม 2565 15:00น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000632ขอใช้ยานพาหนะ รับ-ส่ง นักศึกษาฝึกงาน (สุทธิทัศน์)25 ตุลาคม 2565 8:3025 ตุลาคม 2565 18:00นายนครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000631ขอใช้ยานพาหนะ รับ-ส่ง นักศึกษาฝึกงาน (สุวรักษ์)21 ตุลาคม 2565 8:3021 ตุลาคม 2565 18:00นายนครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000630ขอใช้ยานพาหนะ (การพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม)17 ตุลาคม 2565 5:0018 ตุลาคม 2565 21:00น.ส.นิราวัลย์ ศรีทองได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000629(บัสใหญ่) พานักศึกษาไปดูงาน ที่ พัทยา จ.ชลบุรี - อ.วรรณสุรีย์ ประมวลทรัพย์ 9 ตุลาคม 2565 7:009 ตุลาคม 2565 16:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000628เพื่อเข้าร่วมประชุมหาหรือเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ11 ตุลาคม 2565 6:0012 ตุลาคม 2565 23:00นายกำธร เขียวแก่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000627ขอใช้รถยนต์ (สุพิชญา)5 ตุลาคม 2565 8:505 ตุลาคม 2565 12:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000626ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะไปราชการ30 กันยายน 2565 5:0030 กันยายน 2565 19:00น.ส.ปุณณภา เขียวสลับได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000625ขอใช้ยานพาหนะติดต่อประสานงานพิธีกฐินพระราชทาน ประจำปี 25653 ตุลาคม 2565 7:003 ตุลาคม 2565 18:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000624นำนักศึกษาเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 (เด็ดเดี่ยว)2 ตุลาคม 2565 5:003 ตุลาคม 2565 22:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000623ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะสำหรับขนของ3 ตุลาคม 2565 9:003 ตุลาคม 2565 12:00น.ส.อัฉญาภา กีรติสุนทรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000622ขอใช้รถยนต์เพื่อไปจัดการเกี่ยวกับเอกสารการดำเนินการงานโครงการ อพ.สธ.28 กันยายน 2565 6:0028 กันยายน 2565 19:00นายสุพจน์ แวงภูลาได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000621ขอใช้รถ (อ.กนกวรรณ สิงห์อาษา) เพื่อนัำนักศึกษาไปฝึกงาน9 ตุลาคม 2565 8:009 ตุลาคม 2565 8:00นายนครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000620ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะไปราชการ28 กันยายน 2565 5:0028 กันยายน 2565 19:00น.ส.ปุณณภา เขียวสลับได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000619ขอใช้ยานพาหนะ ขนเครื่องเสียงจากอาคารสรรพวิชญ์บริการไปยังลานพระพิรุณ28 กันยายน 2565 7:0028 กันยายน 2565 12:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000618ขอใช้ยานพาหนะ (อ.ชัยวัฒน์)28 กันยายน 2565 10:0028 กันยายน 2565 18:00น.ส.จินตนา บุนนาคได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000617ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ27 กันยายน 2565 9:0027 กันยายน 2565 20:00น.ส.อัฉญาภา กีรติสุนทรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000616(รถตู้2คัน) พานักศึกษาไปดูงาน ที่ จ.เพชรบุรี - อ.ชนัดดา เกตุมา17 ตุลาคม 2565 5:0017 ตุลาคม 2565 18:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000615ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะ27 กันยายน 2565 8:0027 กันยายน 2565 12:00นายสุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000614ขอใช้ยานพาหนะ (เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านการท่องเที่ยว)28 กันยายน 2565 6:0028 กันยายน 2565 19:00น.ส.นิราวัลย์ ศรีทองได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000613ขอใช้ยานพาหนะ (ประชุมวางแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)27 กันยายน 2565 6:0027 กันยายน 2565 19:00น.ส.นิราวัลย์ ศรีทองได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000612ขอใช้ยานพาหนะประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก6 ตุลาคม 2565 6:006 ตุลาคม 2565 20:00น.ส.สุพัฒน์ ปรางนวนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000611ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะไปราชการ27 กันยายน 2565 5:0027 กันยายน 2565 19:00น.ส.ปุณณภา เขียวสลับได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000610ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะเพื่อนำนักศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (อ.ปภากร,อ.ธนวันต์)23 กันยายน 2565 7:0023 กันยายน 2565 19:00น.ส.กนกรัตน์ เบญจมาศได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000609ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่งและรับรองการเดินทางของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมฯ (ชิตขวัญ)26 กันยายน 2565 6:0026 กันยายน 2565 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2022000608ขอใช้รถ (อ.กนกวรรณ สิงห์อาษา)26 กันยายน 2565 6:0026 กันยายน 2565 20:00นายนครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000607ขอใช้ยานพาหนะ (อ.วรพล)28 กันยายน 2565 8:0028 กันยายน 2565 18:00น.ส.จินตนา บุนนาคยกเลิกการใช้บริการ
RSV2022000606ขอใช้ยานพาหนะ (แจ้งความ)20 กันยายน 2565 10:0020 กันยายน 2565 16:30น.ส.ณัฐธิดา ชัยศิริได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000605ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเดินทางไปเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ20 กันยายน 2565 6:0020 กันยายน 2565 20:00น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000604ขอใช้ยานพาหนะขนเก้าอี้ โต๊ะหมู่บูชา คืนวัดเขาบางพระ (นายวรวุฒิ ตะนุมงคล)19 กันยายน 2565 9:0019 กันยายน 2565 12:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000603ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ 6 ล้อ19 กันยายน 2565 8:0019 กันยายน 2565 12:00นายสุนาวิน ปานใหญ่ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2022000602ขอใช้ยานพาหนะ (เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี) 20 กันยายน 2565 6:0021 กันยายน 2565 19:00น.ส.นิราวัลย์ ศรีทองได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000601ขอใช้ยานพาหนะ (ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG ประจำปี 2565)7 ตุลาคม 2565 6:009 ตุลาคม 2565 21:00น.ส.นิราวัลย์ ศรีทองได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000600ขอใช้ยานพาหนะ (ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG ประจำปี 2565)28 กันยายน 2565 6:0028 กันยายน 2565 21:00น.ส.นิราวัลย์ ศรีทองได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000599ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG ประจำปี 256527 กันยายน 2565 6:0027 กันยายน 2565 21:00น.ส.นิราวัลย์ ศรีทองได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000598ขอใช้ยานพาหนะ (อ.วดิณลดา) เพื่อนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา21 ตุลาคม 2565 6:0021 ตุลาคม 2565 18:00น.ส.จินตนา บุนนาคได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000597ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะรถตู้ เพื่อส่งนักศึกษาทุนเข้า บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์มเมอร์ จำกัด13 พฤศจิกายน 2565 8:0013 พฤศจิกายน 2565 12:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2022000596ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเไปวิทยาเขตจันทบุรี ในการติดตามผลการดำเนินงาน ปี 2565 และ มอบนโยบายการบริหาร ปี 256621 กันยายน 2565 6:0022 กันยายน 2565 20:00น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000595ขอใช้รถยนต์เพื่อรับ-ส่งนักวิจัย20 กันยายน 2565 8:0021 กันยายน 2565 20:50นายสุพจน์ แวงภูลาได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000594ขอใช้รถ (อ.วรีภรณ์) เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ16 กันยายน 2565 6:0016 กันยายน 2565 17:00น.ส.กนกรัตน์ เบญจมาศได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000593ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ14 กันยายน 2565 14:0014 กันยายน 2565 16:00นายวัชรพงศ์ เข็มแก้วยกเลิกการใช้บริการ
RSV2022000592ขอใช้ยานพาหนะขนเก้าอี้หลุยส์ และอุปกรณ์จัดงานวันราชมงคลน้อมเกล้าและงานเกษียนอายุราชการ 14 กันยายน 2565 9:0014 กันยายน 2565 13:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000591ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ13 กันยายน 2565 15:0013 กันยายน 2565 16:00นายวัชรพงศ์ เข็มแก้วได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000590ขอใช้รถ (อ.กนกวรรณ สิงห์อาษา)23 กันยายน 2565 8:0023 กันยายน 2565 19:00นายนครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000589ขอใช้รถ (อ.กนกวรรณ สิงห์อาษา)23 กันยายน 2565 6:0023 กันยายน 2565 19:00นายนครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000588ขอใช้รถตู้ นำบุคลากรเข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่(เด็ดเดี่ยว)26 กันยายน 2565 6:0026 กันยายน 2565 20:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000587ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ15 กันยายน 2565 11:0015 กันยายน 2565 16:30น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ำยกเลิกการใช้บริการ
RSV2022000586ขอใช้รถเพื่อจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ27 กันยายน 2565 6:0027 กันยายน 2565 18:30น.ส.ปาณิสรา วงษ์ชมภูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2022000585ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะไปราชการ18 กันยายน 2565 5:0018 กันยายน 2565 19:00น.ส.ปุณณภา เขียวสลับได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
12345678910...