รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2019000485ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสรรหาอธิการบดี (ชนิกานต์)29 เมษายน 2562 6:0029 เมษายน 2562 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000484ขอใช้ยานพาหนะ2 พฤษภาคม 2562 8:003 พฤษภาคม 2562 19:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000483ขอใช้ยานพาหนะ4 พฤษภาคม 2562 8:005 พฤษภาคม 2562 18:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000482ขอใช้ยานพาหนะ26 พฤษภาคม 2562 8:201 มิถุนายน 2562 17:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000481ขอใช้ยานพาหนะ26 เมษายน 2562 8:0026 เมษายน 2562 17:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000480ประชุมสภาวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 4/25627 พฤษภาคม 2562 6:007 พฤษภาคม 2562 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000479ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (รศ.สุธัญญา)26 เมษายน 2562 6:0026 เมษายน 2562 18:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000478ขอใช้ยานพาหนะ23 พฤษภาคม 2562 6:0023 พฤษภาคม 2562 20:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000477ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมสรรหานายกสภาฯ (ดวงใจ)25 เมษายน 2562 6:0025 เมษายน 2562 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000476ขอใช้รถ18 เมษายน 2562 6:0018 เมษายน 2562 19:00น.ส.ปาณิสรา วงษ์ชมภูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000475ขอใช้ยานพาหนะ23 เมษายน 2562 8:3023 เมษายน 2562 20:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000474ขอใช้ยานพาหนะ24 พฤษภาคม 2562 9:0026 พฤษภาคม 2562 17:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000473ขออนุมัติใช้รถยนต์ผู้บริหาร (รองสมศักดิ์)18 เมษายน 2562 6:0018 เมษายน 2562 18:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000472พานักศึกษาไปดูงาน (อ.น้ำฝน)24 พฤษภาคม 2562 8:0025 พฤษภาคม 2562 8:00น.ส.จินตนา บุนนาคยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000471ขอใช้ยานพาหนะ (รับ-ส่ง คณะกรรมการประจำ สวพ.)24 เมษายน 2562 8:0024 เมษายน 2562 17:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000470พานักศึกษาไปดูงาน (อ.น้ำฝน)24 พฤษภาคม 2562 6:0024 พฤษภาคม 2562 8:00น.ส.จินตนา บุนนาคยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000469ขอใช้รถ (รองฯ จตุพร )25 เมษายน 2562 6:0025 เมษายน 2562 17:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000468ขอใช้รถ (รองฯ จตุพร )18 เมษายน 2562 6:0018 เมษายน 2562 16:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000467 ไปนิเทศสหกิจศึกษา ที่ 3 จังหวัด (จ.เพชรบูรณ์, จ.นครราชสีมา , จ.สระบุรี) - อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์24 เมษายน 2562 4:0025 เมษายน 2562 21:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000466ไปนิเทศสหกิจศึกษา ที่ จ.ราชบุรี - ดร.สุรางคนา สุขเลิศ26 เมษายน 2562 5:0026 เมษายน 2562 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000465ไปนิเทศสหกิจศึกษา ที่ จ.ฉะเชิงเทรา - ดร.สุรางคนา สุขเลิศ19 เมษายน 2562 6:0019 เมษายน 2562 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000464พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน ที่ ศรีราชา ชลบุร - อาจารย์ชนัดดา เกษมโชติช่วง23 เมษายน 2562 13:0023 เมษายน 2562 17:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000463ขอใช้รถราชการ11 เมษายน 2562 13:0011 เมษายน 2562 16:30น.ส.เพ็ญนภา พรหมชีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000462ขอใช้รถยนต์ราชการ23 เมษายน 2562 6:0025 เมษายน 2562 19:00น.ส.เพ็ญนภา พรหมชีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000461ขอใช้ยานพาหนะ (ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้)22 เมษายน 2562 13:0022 เมษายน 2562 19:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000460ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะ18 เมษายน 2562 8:0018 เมษายน 2562 18:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000459ขอใช้ยานพาหนะ (นายศุภชัย เชื้อเกตุ)26 เมษายน 2562 6:0027 เมษายน 2562 19:00น.ส.ลักษิกา ปรีดาวัลย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000458ส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรม (อ.ชัยวัฒน์)29 เมษายน 2562 5:0029 เมษายน 2562 18:00น.ส.จินตนา บุนนาคได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000457ขอใช้ยานพาหนะ (พิราวรรณ เลิศวัฒนวินัย) เดินทางไปศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ17 เมษายน 2562 6:0017 เมษายน 2562 18:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000456พานักศึกษาไปดูงาน อ.น้ำฝน25 พฤษภาคม 2562 6:0026 พฤษภาคม 2562 19:00น.ส.จินตนา บุนนาคยกเลิกการใช้บริการ
RSV2019000455ขอใช้รถยนต์ราชการ (แสงจันทร์ เทียบทิมพ์)18 พฤษภาคม 2562 6:0018 พฤษภาคม 2562 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000454ขอใช้ยานพาหนะ (รับ-ส่ง วิทยากร)22 เมษายน 2562 5:0022 เมษายน 2562 23:00น.ส.ชาลินี ชำนาญวารินทร์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000453ขอใช้ยานพาหนะ20 เมษายน 2562 8:0020 เมษายน 2562 17:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000452ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ 23 เมษายน 2562 4:0023 เมษายน 2562 12:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000451ประชุมในงานวิชาการและวิจัย - ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง9 เมษายน 2562 6:009 เมษายน 2562 19:30น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000450ขอใช้รถราชการ25 เมษายน 2562 6:0025 เมษายน 2562 18:30น.ส.เพ็ญนภา พรหมชีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000449ขอใช้รถราชการ24 เมษายน 2562 6:0024 เมษายน 2562 18:30น.ส.เพ็ญนภา พรหมชีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000448ขอใช้ยานพาหนะ (ประชุมประจำปีกับ วช. )29 พฤษภาคม 2562 5:0031 พฤษภาคม 2562 20:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000447ขอใช้ยานพาหนะ(แข่งขันฟุตบอลอาวุโส )6 เมษายน 2562 6:006 เมษายน 2562 20:00น.ส.สุพัฒน์ ปรางนวนไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2019000446ขออนุมัติใช้ยานพานะ (UBI)11 มิถุนายน 2562 7:0013 มิถุนายน 2562 17:00น.ส.ภัทราภรณ์ แสงสุขอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000445ขอใช้ยานพาหนะ (อ.จตุรพร อรุณกมลศรี)3 เมษายน 2562 6:005 เมษายน 2562 20:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000444ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม. (ชิตขวัญ)30 พฤษภาคม 2562 6:0030 พฤษภาคม 2562 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000443ขอรถไปราชการ9 เมษายน 2562 5:009 เมษายน 2562 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000442รับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Bloom's Taxonomy เพื่อการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ"5 เมษายน 2562 6:005 เมษายน 2562 21:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000441รับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Bloom's Taxonomy เพื่อการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ"5 เมษายน 2562 6:005 เมษายน 2562 21:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000440รับ-ส่ง วิทยากร เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Bloom's Taxonomy เพื่อการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ"3 เมษายน 2562 8:005 เมษายน 2562 8:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000439ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะ3 เมษายน 2562 8:003 เมษายน 2562 10:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000438พานักศึกษาไปดูงาน ที่ จ.ฉะเชิงเทรา - ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ6 เมษายน 2562 6:006 เมษายน 2562 18:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000437ขอใช้ยานพาหนะ26 เมษายน 2562 6:0026 เมษายน 2562 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2019000436ขอใช้ยานพาหนะ22 เมษายน 2562 6:0022 เมษายน 2562 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
12345678910...