รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2018000525เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลา เจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ13 มิถุนายน 2561 6:0013 มิถุนายน 2561 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000524ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/256114 มิถุนายน 2561 6:0015 มิถุนายน 2561 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000523ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/256114 พฤษภาคม 2561 6:0015 พฤษภาคม 2561 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000522ขอใช้ยานพาหนะ23 พฤษภาคม 2561 7:0024 พฤษภาคม 2561 19:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000521ขอใช้ยานพาหนะ22 พฤษภาคม 2561 7:0022 พฤษภาคม 2561 19:30น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000520นางสาวพิราวรรณ เลิศวัฒนวินัย30 พฤษภาคม 2561 6:0030 พฤษภาคม 2561 18:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000519ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ23 พฤษภาคม 2561 6:0023 พฤษภาคม 2561 20:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000518กีฬา กพน. ขอใช้ยานพาหนะ26 พฤษภาคม 2561 6:0026 พฤษภาคม 2561 21:00นายอังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000517ขอใช้ยานพาหนะ28 มิถุนายน 2561 8:0029 มิถุนายน 2561 18:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000516ขอใช้ยานพาหนะ28 มิถุนายน 2561 8:0029 มิถุนายน 2561 18:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000515ขอใช้ยานพาหนะ13 มิถุนายน 2561 6:0013 มิถุนายน 2561 18:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000514ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ 18 มิถุนายน 2561 6:0020 มิถุนายน 2561 20:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000513ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ 18 มิถุนายน 2561 6:0020 มิถุนายน 2561 20:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000512ขอใช้รถ30 พฤษภาคม 2561 5:0031 พฤษภาคม 2561 20:00น.ส.พิชยาภรณ์ รุ่งรัตน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000511ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ก.บ.ม. (ชิตขวัญ)30 พฤษภาคม 2561 6:0030 พฤษภาคม 2561 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000510ขอใช้ยานพาหนะ23 พฤษภาคม 2561 6:0023 พฤษภาคม 2561 21:00นายพิษณุกร มะกลางไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000509ขอใช้รถ23 พฤษภาคม 2561 8:0023 พฤษภาคม 2561 17:00น.ส.พิชยาภรณ์ รุ่งรัตน์ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000508ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศม)15 มิถุนายน 2561 7:0015 มิถุนายน 2561 17:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000507ขอความอนุเคราะห์รถยนต์18 พฤษภาคม 2561 5:0019 พฤษภาคม 2561 20:00นางกาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000506ขอใช้บัสใหญ่ พานักศึกษาออกค่ายอาสา - ผศ.อโณชา บูรมปรมากุล28 พฤษภาคม 2561 6:0028 พฤษภาคม 2561 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000505ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะ22 พฤษภาคม 2561 6:0023 พฤษภาคม 2561 20:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000504ขอใช้ยานพาหนะ13 มิถุนายน 2561 6:0013 มิถุนายน 2561 17:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000503ขอใช้บัสเล็ก พานักศึกษาออกค่ายอาสา - ผศ.อโณชา บูรมปรมากุล 28 พฤษภาคม 2561 6:0028 พฤษภาคม 2561 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000502ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ13 มิถุนายน 2561 6:0013 มิถุนายน 2561 20:00นายพิษณุกร มะกลางยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000501ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ13 มิถุนายน 2561 6:0013 มิถุนายน 2561 18:00นางกาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000500 ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ21 พฤษภาคม 2561 6:0021 พฤษภาคม 2561 19:00นางกาญจนา กรอกกลางไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000499ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศม)18 พฤษภาคม 2561 7:0018 พฤษภาคม 2561 18:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000498ขอใช้งานยานพาหนะ (ปองพล)20 พฤษภาคม 2561 8:0020 พฤษภาคม 2561 16:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000497ไปรับคณาจารย์ ที่ จ.ฉะเชิงเทรา - ผศ.วรรณวิมล นิลเศรษฐ์16 มิถุนายน 2561 10:0016 มิถุนายน 2561 15:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000496ไปส่งคณาจารย์ ที่ จ.ฉะเชิงเทรา - ผศ.วรรณวิมล นิลเศรษฐ์12 มิถุนายน 2561 6:0012 มิถุนายน 2561 12:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000495ไปบ่อทอง พานักศึกษาไปฝึกอบรม ด้านสัตวศาสตร์ - ชูชัย เชี่ยวชาญ (บุคลากร คณะเกษตรฯ)25 พฤษภาคม 2561 8:0025 พฤษภาคม 2561 16:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000494ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศม)26 มิถุนายน 2561 8:0029 มิถุนายน 2561 20:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000493ขอใช้บัสใหญ่ พานักศึกษาออกค่ายอาสา - ภัทราภรณ์ แสงสุข (ธุรการสาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ)27 พฤษภาคม 2561 6:0027 พฤษภาคม 2561 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000492ขอใช้บัสใหญ่ พานักศึกษาออกค่ายอาสา - ภัทราภรณ์ แสงสุข (ธุรการสาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ)25 พฤษภาคม 2561 6:0025 พฤษภาคม 2561 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000491ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมฯ ที่วข.จักรพงษฯ (ชนิกานต์)23 พฤษภาคม 2561 6:0023 พฤษภาคม 2561 18:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000490ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ1 มิถุนายน 2561 6:001 มิถุนายน 2561 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000489ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ28 พฤษภาคม 2561 6:0028 พฤษภาคม 2561 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000488ขอใช้ยานพาหนะ1 มิถุนายน 2561 6:001 มิถุนายน 2561 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000487ขอใช้ยานพาหนะ28 พฤษภาคม 2561 6:0028 พฤษภาคม 2561 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000486ขออนุญาติใช้ยานพาหนะ25 พฤษภาคม 2561 6:0025 พฤษภาคม 2561 19:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000485ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ21 พฤษภาคม 2561 6:0021 พฤษภาคม 2561 19:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000484ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศม)8 มิถุนายน 2561 7:0010 มิถุนายน 2561 20:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000483ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศม)26 มิถุนายน 2561 7:0026 มิถุนายน 2561 20:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000482ขอใช้บัสเล็ก ไปที่ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ - ดร.จันทร์ทิพย์ ทองจันทร์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง คณะเกษตรฯ)17 พฤษภาคม 2561 5:0018 พฤษภาคม 2561 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000481ขออนุมัติใช้รถไปราชการ นายจีระวัฒน์ วัฒนะ25 พฤษภาคม 2561 6:0025 พฤษภาคม 2561 18:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000480ขอใช้ยานพาหนะ12 พฤษภาคม 2561 6:0012 พฤษภาคม 2561 19:30น.ส.น้ำผึ้ง ตรีภัทร์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000479ขออนุมัติใช้รถไปราชการ นายจีระวัฒน์ วัฒนะ18 พฤษภาคม 2561 8:0018 พฤษภาคม 2561 18:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000478ขอใช้รถตู้ 16 พฤษภาคม 2561 8:0016 พฤษภาคม 2561 18:00นายสุนาวิน ปานใหญ่ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000477ขอใช้ยานพาหนะ เพื่อยื่นคำแถลง (พิราวรรณ)18 พฤษภาคม 2561 6:0018 พฤษภาคม 2561 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000476ขอใช้ยานพาหนะ12 พฤษภาคม 2561 6:0012 พฤษภาคม 2561 19:30น.ส.น้ำผึ้ง ตรีภัทร์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
12345678910...