รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2018000916ั้ไปนิเทศนักศึกษา ที่ 3 จังหวัด - ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ (อาจารย์ประจำสาขาประมง คณะเกษตรฯ)23 ตุลาคม 2561 6:0027 ตุลาคม 2561 18:00น.ส.กันยกร ติดใจดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000915ขอใช้ยานพาหนะ26 ธันวาคม 2561 6:0028 ธันวาคม 2561 23:50น.ส.ไพรินทร์ แสงงามอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000914พานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ (อ.ธัญญพัทธ์)7 ตุลาคม 2561 6:007 ตุลาคม 2561 19:00น.ส.จินตนา บุนนาคได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000913ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมสรรหาคณบดีคณะวิทฯ (ชนิกานต์)2 ตุลาคม 2561 6:002 ตุลาคม 2561 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000912ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ20 กันยายน 2561 6:0020 กันยายน 2561 20:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000911ขอใช้ยานพาหนะ29 ตุลาคม 2561 6:0029 ตุลาคม 2561 16:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000910ขอใช้ยานพาหนะเดินทางไป มทร.ธัญบุรี (งานกีฬา)23 กันยายน 2561 6:0023 กันยายน 2561 21:00น.ส.สุพัฒน์ ปรางนวนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000909ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ18 กันยายน 2561 6:0018 กันยายน 2561 20:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000908ขอใช้ยานพาหนะ24 กันยายน 2561 5:0025 กันยายน 2561 19:30น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000907ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ17 กันยายน 2561 6:0017 กันยายน 2561 20:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000906ขอรถไปขนถังขนถังขยะ20 กันยายน 2561 13:0020 กันยายน 2561 15:00นายสุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000905ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ15 กันยายน 2561 6:0015 กันยายน 2561 20:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000904ขอใช้ยานพาหนะไปประชุมกีฬา 9 ราช(งานกีฬา)3 ตุลาคม 2561 6:003 ตุลาคม 2561 20:00น.ส.สุพัฒน์ ปรางนวนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000903ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ15 กันยายน 2561 6:0015 กันยายน 2561 20:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000902ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อศึกษาดูงาน (เฉลิมวรรณ)21 กันยายน 2561 6:0021 กันยายน 2561 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000901ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ (เฉลิมวรรณ)21 กันยายน 2561 6:0021 กันยายน 2561 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000900ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ28 กันยายน 2561 6:0028 กันยายน 2561 21:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000899ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ27 กันยายน 2561 6:0027 กันยายน 2561 20:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000898ขอใช้ยานพาหนะ19 กันยายน 2561 9:0019 กันยายน 2561 16:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000897ขอใช้ยานพาหนะ13 กันยายน 2561 9:0013 กันยายน 2561 16:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000896ขอใช้ยานพาหนะ(งานกีฬา)15 กันยายน 2561 6:0015 กันยายน 2561 20:00น.ส.สุพัฒน์ ปรางนวนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000895ขอใช้ยานพาหนะ9 ตุลาคม 2561 7:309 ตุลาคม 2561 16:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000894ขอใช้ยานพาหนะ10 กันยายน 2561 13:0010 กันยายน 2561 17:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000893ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะไปราชการ สกอ.10 กันยายน 2561 6:0010 กันยายน 2561 18:00น.ส.จันทนา กสิวิทย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000892นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 9 ราชมงคล31 ตุลาคม 2561 6:005 พฤศจิกายน 2561 23:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000891นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 9 ราชมงคล31 ตุลาคม 2561 6:005 พฤศจิกายน 2561 23:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000890นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 9 ราชมงคล31 ตุลาคม 2561 6:005 พฤศจิกายน 2561 23:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000889ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (จุฑารัตน์)24 กันยายน 2561 6:0024 กันยายน 2561 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000888(บัสใหญ่) พานักศึกษา รายวิชา ดูงาน การประกวดตัดสินไก่พื้นเมือง ฯ ระยอง - รศ.สุชาติ ชัยวรกุล และ อ.วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ (เนื่องจากบัสเล็กไม่ว่าง)11 กันยายน 2561 6:0011 กันยายน 2561 18:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000887กพน.ขอใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล MONO BASKETBALL24 กันยายน 2561 6:0024 กันยายน 2561 22:00นายอังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000886กพน.ขอใช้ยานพาหนะ25 กันยายน 2561 8:0029 กันยายน 2561 22:00นายอังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000885กพน.ขอใช้ยานพาหนะ24 กันยายน 2561 22:0029 กันยายน 2561 22:00นายอังกูร กิตติวรกาลยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000884พานักศึกษาร่วมประชุม ที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี - รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ คณะเกษตรฯ11 กันยายน 2561 6:0011 กันยายน 2561 18:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000883ขอใช้ยานพาหนะ5 กันยายน 2561 7:005 กันยายน 2561 17:00น.ส.ไพรินทร์ แสงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000882ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วค)2 กันยายน 2561 8:002 กันยายน 2561 20:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000881ขอใช้รถ5 กันยายน 2561 14:005 กันยายน 2561 17:00น.ส.งามจิต อินทวงศ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000880ขอใช้ยานพาหนะ 9 กันยายน 2561 6:0010 กันยายน 2561 22:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
RSV2018000879ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ (สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ)3 กันยายน 2561 7:004 กันยายน 2561 18:00น.ส.พิชยาภรณ์ รุ่งรัตน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000878ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ10 กันยายน 2561 6:0010 กันยายน 2561 21:00นายพิษณุกร มะกลางยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000877ขอใช้ยานพาหนะ(งานกีฬา)10 ตุลาคม 2561 6:0010 ตุลาคม 2561 20:00น.ส.สุพัฒน์ ปรางนวนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000876ขอรถไปราชมงคลธัญบุรี 1 กันยายน 2561 8:001 กันยายน 2561 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000875ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (ทช.)18 กันยายน 2561 7:0018 กันยายน 2561 12:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000874ขอใช้ยานพาหนะ25 กันยายน 2561 6:0025 กันยายน 2561 6:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000873ขอใช้ยานพาหนะ18 กันยายน 2561 6:0018 กันยายน 2561 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000872ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ12 กันยายน 2561 7:0012 กันยายน 2561 20:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000871ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ 11 กันยายน 2561 4:0012 กันยายน 2561 19:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000870ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมเสวนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ (จุฑารัตน์)7 กันยายน 2561 6:007 กันยายน 2561 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000869ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อดำเนินการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ชนิกานต์)6 กันยายน 2561 6:006 กันยายน 2561 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2018000868ขอใช้ยานพาหนะ13 กันยายน 2561 6:0013 กันยายน 2561 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญยกเลิกการใช้บริการ
RSV2018000867ขอใช้ยานพาหนะ21 กันยายน 2561 6:0021 กันยายน 2561 20:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
12345678910...