รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2023001020ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะ (รถมินิบัส)7 ธันวาคม 2566 12:007 ธันวาคม 2566 16:30นายวัชรพงศ์ เข็มแก้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2023001019ขอใช้ยานพาหนะ21 ธันวาคม 2566 5:0022 ธันวาคม 2566 21:00น.ส.นารีรัตน์ บุญมั่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2023001018ขอใช้ยานพาหนะ21 ธันวาคม 2566 5:0022 ธันวาคม 2566 21:00น.ส.นารีรัตน์ บุญมั่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2023001017ขอใช้ยานพาหนะ21 ธันวาคม 2566 5:0022 ธันวาคม 2566 21:00น.ส.นารีรัตน์ บุญมั่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2023001016ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิไปราชการที่มทร.วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ7 ธันวาคม 2566 6:007 ธันวาคม 2566 20:00น.ส.สุกัญญา ศิริมนตรี อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2023001015ขอใช้รถ 6 ล้อ4 ธันวาคม 2566 8:304 ธันวาคม 2566 16:30น.ส.รุ่งรัตน์ สุวรรณกูลอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2023001014ขอใช้ยานพาหนะ (เพื่อรับนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการงานเกษตรบางพระแฟร์ 2566)6 ธันวาคม 2566 8:006 ธันวาคม 2566 16:30น.ส.กันยกร ติดใจดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2023001013ขอใช้ยานพาหนะ (รับนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชการเกษตรแฟร์ 2566)6 ธันวาคม 2566 8:006 ธันวาคม 2566 16:30น.ส.กันยกร ติดใจดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2023001012ขอใช้ยานพาหนะขนพื้นยางสนามแบดมินตัน8 ธันวาคม 2566 6:008 ธันวาคม 2566 18:00น.ส.สุพัฒน์ ปรางนวนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023001011ขอใช้ยานพาหนะอำนวยความสะดวกกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 1613 ธันวาคม 2566 7:0016 ธันวาคม 2566 18:00น.ส.สุพัฒน์ ปรางนวนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023001010ขอใช้ยานพาหนะอำนวยความสะดวกกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 1613 ธันวาคม 2566 7:0017 ธันวาคม 2566 18:00น.ส.สุพัฒน์ ปรางนวนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023001009ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (อนุสรณ์) ส่งนักศึกษาฝึกงาน18 ธันวาคม 2566 8:3018 ธันวาคม 2566 18:00นายนครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023001008ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (อนุสรณ์) รับนักศึกษาฝึกงาน15 ธันวาคม 2566 8:3015 ธันวาคม 2566 18:00นายนครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023001007ขอใช้ยานพาหนะ(ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)19 ธันวาคม 2566 5:0019 ธันวาคม 2566 19:00น.ส.นิราวัลย์ ศรีทองได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023001006ขอใช้ยานพาหนะ รับ-ส่ง พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป วันที่ 5 ธันวาคม 2566 (เปรมยุภา สุขเจริญ) 5 ธันวาคม 2566 6:305 ธันวาคม 2566 12:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023001005ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (อธิคม)7 ธันวาคม 2566 8:007 ธันวาคม 2566 16:00นายนครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023001004ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะสแตนบายจุดพยาบาลงานเกษตรแฟร์4 ธันวาคม 2566 7:0011 ธันวาคม 2566 17:00นายอังกูร กิตติวรกาลยกเลิกการใช้บริการ
RSV2023001003ขอใช้ยานพาหนะ รับ-ส่ง นักศึกษาฝึกงาน17 ธันวาคม 2566 7:0017 ธันวาคม 2566 20:00นายนครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023001002ขอใช้ยานพาหนะนำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบมหกรรม26 มกราคม 2567 6:004 กุมภาพันธ์ 2567 20:00น.ส.สุพัฒน์ ปรางนวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2023001001ขอใช้ยานพาหนะนำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบมหกรรม26 มกราคม 2567 6:004 กุมภาพันธ์ 2567 20:00น.ส.สุพัฒน์ ปรางนวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2023001000ขอใช้ยานพาหนะ (ศึกษาดูงาน)19 ธันวาคม 2566 9:0019 ธันวาคม 2566 16:00นายนครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000999ขอใช้รถยนต์เพื่อรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 8 ธันวาคม 2566 8:008 ธันวาคม 2566 21:30นายสุพจน์ แวงภูลาได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000998ขอใช้รถยนต์เพื่อติดต่อราชการ29 พฤศจิกายน 2566 6:0029 พฤศจิกายน 2566 19:30นายสุพจน์ แวงภูลายกเลิกการใช้บริการ
RSV2023000997ขอใช้รถยนต์ (นายณัฐกิตติ์ สุกใส)7 ธันวาคม 2566 6:007 ธันวาคม 2566 18:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000996ขอใช้รถยนต์ (นายณัฐกิตติ์ สุกใส)2 ธันวาคม 2566 6:002 ธันวาคม 2566 18:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000995ขอใช้ยานพาหนะ รับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงานพิธีเปิดเกษตรบางพระแฟร์ วันที่ 6 ธ.ค.666 ธันวาคม 2566 8:006 ธันวาคม 2566 22:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000994ขอใช้ยานพาหนะ เข้าร่วมแถลงข่าว งานเกษตรบางพระแฟร์ เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ วันที่ 29 พ.ย. 6629 พฤศจิกายน 2566 6:0029 พฤศจิกายน 2566 20:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000993ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์เดินทางไปติดต่อราชการ(สอ.)1 ธันวาคม 2566 5:001 ธันวาคม 2566 20:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000992ขอใช้รถเพื่อประชุมรายงานผลความคืบหน้าโครงการวิจัยดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการทดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาร่วมกับ บริษัท เทเลโทรล วัน จำกัด30 พฤศจิกายน 2566 6:0030 พฤศจิกายน 2566 19:00น.ส.แรมจันทร์ คำแก้วได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000991ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ ขนย้ายต้นไม้1 ธันวาคม 2566 7:001 ธันวาคม 2566 20:00น.ส.พรทิพย์ จำจดได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000990ขอใช้รถยนต์ราชการ (ซื้อต้นไม้)29 พฤศจิกายน 2566 6:0029 พฤศจิกายน 2566 18:00น.ส.ทัศวรรณ อ่อนลิ้มได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000989ขอใช้รถยนต์ราชการ (ซื้อต้นไม้)29 พฤศจิกายน 2566 6:0029 พฤศจิกายน 2566 18:00น.ส.ทัศวรรณ อ่อนลิ้มได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000988ขอใช้รถยนต์ (นายณัฐกิตติ์ สุกใส)28 พฤศจิกายน 2566 8:0028 พฤศจิกายน 2566 20:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000987ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรับ-ส่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไปราชการที่มทร.วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ29 พฤศจิกายน 2566 6:0029 พฤศจิกายน 2566 20:00น.ส.สุกัญญา ศิริมนตรี ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000986 ขอใช้รถเข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือระหว่างบริษัท อี - ซี โอ พี (ประเทศไทย) จำกัดกับ สถาบันนวัตกรรมการศึกษาฯ 4 ธันวาคม 25664 ธันวาคม 2566 6:004 ธันวาคม 2566 20:00น.ส.แรมจันทร์ คำแก้วได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000985ขอใช้รถไปประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ8 ธันวาคม 2566 6:008 ธันวาคม 2566 19:00น.ส.ปาณิสรา วงษ์ชมภูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000984ขนย้ายโต๊ะเก้าอี้28 พฤศจิกายน 2566 6:0028 พฤศจิกายน 2566 19:00น.ส.แรมจันทร์ คำแก้วยกเลิกการใช้บริการ
RSV2023000983ขนย้ายโต๊ะเก้าอี้27 พฤศจิกายน 2566 6:0027 พฤศจิกายน 2566 19:00น.ส.แรมจันทร์ คำแก้วยกเลิกการใช้บริการ
RSV2023000982ขอใช้ยานพาหนะในการเดินทางไปราชการ 1 ธันวาคม 2566 5:001 ธันวาคม 2566 19:00น.ส.ปุณณภา เขียวสลับได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000981ขอใช้รถยนต์เพื่อรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และจัดนิทรรศการ7 ธันวาคม 2566 6:008 ธันวาคม 2566 19:30นายสุพจน์ แวงภูลาได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000980ขอใช้รถยนต์เพื่อประชุมสภาเด็กและเยาวชนและจัดนิทรรศการ24 พฤศจิกายน 2566 8:0024 พฤศจิกายน 2566 18:00นายสุพจน์ แวงภูลาได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000979ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ รับ-ส่ง คณะกรรมการ กตส. (29-11-66)29 พฤศจิกายน 2566 13:0029 พฤศจิกายน 2566 21:00น.ส.นารีรัตน์ บุญมั่งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000978ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรับ-ส่งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุไปราชการที่มทร.วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ24 พฤศจิกายน 2566 10:0024 พฤศจิกายน 2566 23:00น.ส.สุกัญญา ศิริมนตรี ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000977ขอใช้รถไปประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ27 พฤศจิกายน 2566 6:0027 พฤศจิกายน 2566 20:00น.ส.ปาณิสรา วงษ์ชมภูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000976ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อเข้าอบรม ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี30 พฤศจิกายน 2566 11:0030 พฤศจิกายน 2566 18:00น.ส.อุบลรัตน์ พวงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000975ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อติดต่อประสานงานกับบริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด24 พฤศจิกายน 2566 6:0024 พฤศจิกายน 2566 19:00น.ส.อุบลรัตน์ พวงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000974ขอใช้ยานพาหนะ (อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย)27 พฤศจิกายน 2566 5:0027 พฤศจิกายน 2566 20:00น.ส.นิราวัลย์ ศรีทองได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000973ขอใช้ยานพาหนะ (เข้าประชุมคณะกรรมการสอบสวน)29 พฤศจิกายน 2566 6:0029 พฤศจิกายน 2566 20:00น.ส.ณัฐธิดา ชัยศิริได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000972ขอใช้รถตู้ เพื่อนำนักศึกษาเข้าแข่งขันงาน Arduino Education Day Thailand 202324 พฤศจิกายน 2566 7:3024 พฤศจิกายน 2566 18:30น.ส.ทัศนวรรณ โอสุวรรณ์ ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2023000971ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรับ-ส่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไปราชการที่มทร.วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ21 พฤศจิกายน 2566 6:0021 พฤศจิกายน 2566 20:00น.ส.สุกัญญา ศิริมนตรี ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
12345678910...