รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2021000259ขอใช้รถตู้ (เด็ดเดี่ยว)25 มิถุนายน 2564 5:3025 มิถุนายน 2564 20:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2021000258ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมฯด่วน (สมัญญา)18 มิถุนายน 2564 6:0018 มิถุนายน 2564 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000257ขอใช้ยานพาหนะ 12 กรกฎาคม 2564 6:0013 กรกฎาคม 2564 20:00น.ส.ปุณณภา เขียวสลับอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2021000256ขอใช้ยานพาหนะ 5 กรกฎาคม 2564 6:006 กรกฎาคม 2564 20:00น.ส.ปุณณภา เขียวสลับอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2021000255ขอใช้ยานพาหนะ 2 กรกฎาคม 2564 6:002 กรกฎาคม 2564 20:00น.ส.ปุณณภา เขียวสลับอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2021000254ขอใช้ยานพาหนะ 20 กรกฎาคม 2564 6:0020 กรกฎาคม 2564 20:00น.ส.ปุณณภา เขียวสลับอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2021000253ขอใช้ยานพาหนะ 18 มิถุนายน 2564 6:0018 มิถุนายน 2564 20:00น.ส.ปุณณภา เขียวสลับได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000252ขอใช้ยานพาหนะ25 มิถุนายน 2564 3:0025 มิถุนายน 2564 22:00น.ส.ปาณิสรา วงษ์ชมภูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000251ขอใช้รถ24 มิถุนายน 2564 6:0025 มิถุนายน 2564 23:00น.ส.ปาณิสรา วงษ์ชมภูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000250ขอใช้ยานพาหนะ14 มิถุนายน 2564 13:0014 มิถุนายน 2564 16:30น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000249ขอใช้งานยานพาหนะ (นายณัฐกิตติ์ สุกใส)25 มิถุนายน 2564 6:0025 มิถุนายน 2564 18:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000248ขอรถไปราชการ15 มิถุนายน 2564 6:0015 มิถุนายน 2564 22:00นายสุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000247ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1613)19 มิถุนายน 2564 8:0019 มิถุนายน 2564 16:30น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000246ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ก.บ.ม. (ชิตขวัญ)20 กรกฎาคม 2564 6:0020 กรกฎาคม 2564 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2021000245ขอใช้ยานพาหนะ11 มิถุนายน 2564 6:0011 มิถุนายน 2564 18:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000244ขออนุญาติใช้ยานพาหนะ11 มิถุนายน 2564 6:0011 มิถุนายน 2564 18:00น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000243ขอใช้รถ24 มิถุนายน 2564 6:0025 มิถุนายน 2564 22:00น.ส.ปาณิสรา วงษ์ชมภูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000242ขอใช้รถ24 มิถุนายน 2564 6:0025 มิถุนายน 2564 22:00น.ส.ปาณิสรา วงษ์ชมภูยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000241ขอใช้พาหนะ24 มิถุนายน 2564 6:0024 มิถุนายน 2564 20:00น.ส.เกษร อินธิเสนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000240ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ครั้งที่ 6/64 (ดวงใจ+สมัญญา)16 มิถุนายน 2564 6:0016 มิถุนายน 2564 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000239ขอใช้ยานพาหนะ13 มิถุนายน 2564 5:0013 มิถุนายน 2564 18:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000238ขออนุมัติไปราชการ (สุชาดา อ่างสุพรรณ)17 มิถุนายน 2564 6:0018 มิถุนายน 2564 19:00น.ส.กนกรัตน์ เบญจมาศได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000237ขอใช้ยานพาหนะ9 มิถุนายน 2564 8:0010 มิถุนายน 2564 21:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000236ขอใช้ยานพาหนะ8 มิถุนายน 2564 8:008 มิถุนายน 2564 21:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000235ไปบริการวิชาการ ที่ ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง - รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา17 มิถุนายน 2564 15:0019 มิถุนายน 2564 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000234ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้21 มิถุนายน 2564 7:0025 มิถุนายน 2564 16:30น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000233ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้14 มิถุนายน 2564 7:0018 มิถุนายน 2564 16:30น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000232ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้7 มิถุนายน 2564 7:3011 มิถุนายน 2564 16:30น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000231ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้7 มิถุนายน 2564 7:0025 มิถุนายน 2564 16:30น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000230ขอใช้รถตู้ (เด็ดเดี่ยว)16 มิถุนายน 2564 6:0016 มิถุนายน 2564 20:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000229ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมฯ (สมัญญา)4 มิถุนายน 2564 6:004 มิถุนายน 2564 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000228ขอใช้ยานพาหนะ2 มิถุนายน 2564 6:002 มิถุนายน 2564 19:00น.ส.นิราวัลย์ ศรีทองได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000227ขอใช้ยานพาหนะ9 มิถุนายน 2564 6:0010 มิถุนายน 2564 20:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000226ขอใช้ยานพาหนะ2 มิถุนายน 2564 7:002 มิถุนายน 2564 20:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000225ขอใช้ยานพาหนะ (งานประชาสัมพันธ์)1 มิถุนายน 2564 8:001 มิถุนายน 2564 16:30น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000224ขอใช้ยานพาหนะ31 พฤษภาคม 2564 6:001 มิถุนายน 2564 19:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000223ขอใช้ยานพาหนะ (งานประชาสัมพันธ์)31 พฤษภาคม 2564 6:0031 พฤษภาคม 2564 18:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000222ขอใช้รถตู้ (เด็ดเดี่ยว)2 มิถุนายน 2564 6:002 มิถุนายน 2564 20:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000221ขอใช้ยานพาหนะ2 มิถุนายน 2564 10:002 มิถุนายน 2564 19:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000220ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (จุฑารัตน์+สมัญญา+)17 มิถุนายน 2564 6:0017 มิถุนายน 2564 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000219ขอใช้ยานพาหนะ1 มิถุนายน 2564 8:001 มิถุนายน 2564 12:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000218ขอใช้ยานพาหนะ28 พฤษภาคม 2564 12:0028 พฤษภาคม 2564 18:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000217ขอใช้พาหนะ27 พฤษภาคม 2564 6:0027 พฤษภาคม 2564 20:00น.ส.เกษร อินธิเสนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000216ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ครั้งที่ 5/64 (ดวงใจ+สมัญญา)2 มิถุนายน 2564 6:002 มิถุนายน 2564 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000215ขอใช้รถ27 พฤษภาคม 2564 6:0027 พฤษภาคม 2564 18:30น.ส.ปาณิสรา วงษ์ชมภูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000214ขอรถไปราชการ27 พฤษภาคม 2564 6:0028 พฤษภาคม 2564 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000213ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (สอ.)27 พฤษภาคม 2564 6:0027 พฤษภาคม 2564 18:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000212ขอใช้พาหนะ 18 พฤษภาคม 2564 6:0018 พฤษภาคม 2564 20:00น.ส.เกษร อินธิเสนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000211ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ก.บ.ม. (ชิตขวัญ)29 มิถุนายน 2564 8:0029 มิถุนายน 2564 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000210ขอใช้ยานพาหนะ18 พฤษภาคม 2564 8:0018 พฤษภาคม 2564 16:30น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
12345678910...