รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2023000427ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (ศิริลักษณ์) เพื่อเข้าศึกษาดูงาน10 มิถุนายน 2566 13:0010 มิถุนายน 2566 18:00นายนครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000426ขอใช้รถยนต์ เดินทางเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณฯ" 6 กรกฎาคม 2566 6:007 กรกฎาคม 2566 19:00น.ส.ทัศวรรณ อ่อนลิ้มอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2023000425ขอใช้ยานพาหนะ (เข้าประชุมคณะกรรมการสอบสวน)6 มิถุนายน 2566 5:006 มิถุนายน 2566 18:30น.ส.ณัฐธิดา ชัยศิริได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000424ขอใช้ยานพาหนะ (เข้าร่วมประชุม สกสว. พบผู้บริหารหน่วยรับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน) 9 มิถุนายน 2566 6:009 มิถุนายน 2566 19:00น.ส.นิราวัลย์ ศรีทองได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000423ขอใช้ยานพาหนะ (เข้าร่วมโครงการกิจกรรมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานฯ)7 มิถุนายน 2566 6:008 มิถุนายน 2566 10:00น.ส.นิราวัลย์ ศรีทองได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000422ขอใช้ยานพาหนะ (เข้าร่วมโครงการกิจกรรมสร้างศักยภาพผู้บริหารฯ)9 มิถุนายน 2566 6:009 มิถุนายน 2566 19:00น.ส.นิราวัลย์ ศรีทองได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000421ขอใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมโครงการ31 พฤษภาคม 2566 8:0031 พฤษภาคม 2566 16:00นายนครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000420ไปราชการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ณ วิทยาเขตจันทบุรี1 มิถุนายน 2566 6:001 มิถุนายน 2566 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000419ขอใช้ยานพาหนะ (แจ้งความ)8 มิถุนายน 2566 13:008 มิถุนายน 2566 17:00น.ส.ณัฐธิดา ชัยศิริได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000418ขอใช้ยานพาหนะ (เข้าประชุม)6 มิถุนายน 2566 7:006 มิถุนายน 2566 18:00น.ส.ณัฐธิดา ชัยศิริยกเลิกการใช้บริการ
RSV2023000417ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เฉพาะงบรายจ่ายลงทุนและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ครั้งที่ 3/256626 พฤษภาคม 2566 8:3026 พฤษภาคม 2566 15:00น.ส.อุบลรัตน์ พวงงามอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2023000416รับ-ส่ง กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 (6 มิ.ย. 66)6 มิถุนายน 2566 6:006 มิถุนายน 2566 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000415ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อจัดส่งเอกสารงานพัสดุ25 พฤษภาคม 2566 13:0025 พฤษภาคม 2566 15:00น.ส.อุบลรัตน์ พวงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000414ขอรถให้ผู้เข้าร่วมชี้แจงการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ30 พฤษภาคม 2566 6:0030 พฤษภาคม 2566 18:30น.ส.ปาณิสรา วงษ์ชมภูยกเลิกการใช้บริการ
RSV2023000413ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อประสานงาน ส่งเอกสารการเบิกจ่าย25 พฤษภาคม 2566 6:0025 พฤษภาคม 2566 19:00น.ส.อุบลรัตน์ พวงงามยกเลิกการใช้บริการ
RSV2023000412ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะ เพื่อไปราชการที่เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ30 พฤษภาคม 2566 6:3030 พฤษภาคม 2566 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000411ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "แนวทางการป้องกันความผิดต่อการปฏิบัติงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมาย ปปช. และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามแนววินิจฉัยของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 327 พฤษภาคม 2566 6:0027 พฤษภาคม 2566 19:00น.ส.อุบลรัตน์ พวงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000410ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "แนวทางการป้องกันความผิดต่อการปฏิบัติงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมาย ปปช. และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามแนววินิจฉัยของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 326 พฤษภาคม 2566 6:0026 พฤษภาคม 2566 19:00น.ส.อุบลรัตน์ พวงงามได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000409ขอใช้รถไปประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ30 พฤษภาคม 2566 6:0030 พฤษภาคม 2566 18:30น.ส.ปาณิสรา วงษ์ชมภูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000408ขอใช้ยานพาหนะ รับ-ส่ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป วันที่ 2 มิถุนายน 2566 (วรวุฒิ ตะนุมงคล) 2 มิถุนายน 2566 7:002 มิถุนายน 2566 12:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000407ขอใช้รถพาผู้เข้าชี้แจงในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ไปประชุม26 พฤษภาคม 2566 6:0026 พฤษภาคม 2566 18:30น.ส.ปาณิสรา วงษ์ชมภูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000406ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้ จำนวน 1 คัน ไปราชการ บจก.สยามมิชลิน วันที่ 1 มิ.ย.661 มิถุนายน 2566 6:001 มิถุนายน 2566 17:30น.ส.ทัศนวรรณ โอสุวรรณ์ ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000405ขอใช้รถยนต์เพื่อติดต่อราชการที่ เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ31 พฤษภาคม 2566 6:0031 พฤษภาคม 2566 19:30นายสุพจน์ แวงภูลายกเลิกการใช้บริการ
RSV2023000404ขอใช้รถเพื่อขนเครื่องมืออุปกรณ์29 พฤษภาคม 2566 9:0030 พฤษภาคม 2566 16:30น.ส.เสาวลักษณ์ เขมะศิริได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000403ขอใช้รถยนต์เพื่อประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ชมรม To BE NUMBER ONE 24 พฤษภาคม 2566 12:0024 พฤษภาคม 2566 17:00นายสุพจน์ แวงภูลาได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000402ขอใช้ยานพาหนะ เข้าร่วมจัดงานพิธิเปิดสวนสัตว์เขาเขียว วันที่ 3-4 มิถุนายน 2566 (วรวุฒิ ตะนุมงคล)3 มิถุนายน 2566 8:004 มิถุนายน 2566 22:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000401ขอใช้ยานพานหนะ เข้าร่วมพิธิเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน วันที่ 3 มิถุนายน 2566 (เปรมยุภา สุขเจริญ)3 มิถุนายน 2566 7:003 มิถุนายน 2566 12:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000400ขออนุญาตใช้ยานพาหนะร่วมกิจกรรมตรวจงบการเงิน ไปราชการที่จันทบุรี30 มิถุนายน 2566 7:0030 มิถุนายน 2566 19:00น.ส.นารีรัตน์ บุญมั่งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000399ขออนุญาตใช้ยานพาหนะเพื่อร่วมตรวจสอบงบการเงิน ไปราชการที่จันทบุรี26 มิถุนายน 2566 7:0026 มิถุนายน 2566 19:00น.ส.นารีรัตน์ บุญมั่งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000398ขออนุญาตใช้ยานพาหนะเพื่อร่วมตรวจงบการเงิน ไปราชการที่จันทบุรี23 มิถุนายน 2566 7:0023 มิถุนายน 2566 19:00น.ส.นารีรัตน์ บุญมั่งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000397ขออนุญาตใช้ยานพาหนะเพื่อเข้าร่วมตรวจงบการเงิน ไปราชการที่จันทบุรี19 มิถุนายน 2566 7:0019 มิถุนายน 2566 19:00น.ส.นารีรัตน์ บุญมั่งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000396ขออนุญาตใช้ยานพาหนะเพื่อร่วมตรวจงบการเงินฯ ไปราชการที่จันทบุรี16 มิถุนายน 2566 7:0016 มิถุนายน 2566 19:00น.ส.นารีรัตน์ บุญมั่งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000395ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ ไปราชการที่จันทบุรี12 มิถุนายน 2566 7:0012 มิถุนายน 2566 19:00น.ส.นารีรัตน์ บุญมั่งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000394ขอใช้รถยนต์เพื่อประชุม22 พฤษภาคม 2566 12:0022 พฤษภาคม 2566 17:00นายสุพจน์ แวงภูลาได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000393ขอใช้รถไปจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ26 พฤษภาคม 2566 6:0026 พฤษภาคม 2566 18:30น.ส.ปาณิสรา วงษ์ชมภูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000392ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (ผอ.สมัญญา)29 พฤษภาคม 2566 6:0029 พฤษภาคม 2566 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000391ขอใช้ยานพาหนะ ขนโต๊ะหมู่บูชา จากวัดเขาบางพระ มาจัดโครงการวันเฉลิม 3มิถุนายน วันที่ 31 พ.ค.66 (วรวุฒิ ตะนุมงคล)31 พฤษภาคม 2566 9:0031 พฤษภาคม 2566 16:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000390ขอใช้รถราชการ (เพื่อเข้าร่วมงาน THAIFEX Anuga International Food Exhibition 2023)25 พฤษภาคม 2566 6:0025 พฤษภาคม 2566 18:00น.ส.เสาวลักษณ์ เขมะศิริได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000389ขอใช้ยานพาหนะเข้าร่วมบันทึกเทป วันเฉลิม 3 มิถุนายน 2566 ในวันที 29 พ.ค. 66 (วรวุฒิ ตะนุมงคล)29 พฤษภาคม 2566 5:0029 พฤษภาคม 2566 16:30น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000388ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (สอ.)23 พฤษภาคม 2566 6:0023 พฤษภาคม 2566 20:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินยกเลิกการใช้บริการ
RSV2023000387ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ31 พฤษภาคม 2566 8:0031 พฤษภาคม 2566 17:00น.ส.เมธาวี น้อยวานิชได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000386ขอใช้รถยนต์เพื่อรับกรรมการสัมภาษณ์พนักงานในอุดมศึกษา เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ20 พฤษภาคม 2566 6:0020 พฤษภาคม 2566 14:00นายสุพจน์ แวงภูลาได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000385ขอใช้ยานพาหนะ (ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกกล้วยไม้ศรีราขา)22 พฤษภาคม 2566 6:0022 พฤษภาคม 2566 19:00น.ส.นิราวัลย์ ศรีทองได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000384ขอใช้ยานพาหนะ เข้าร่วมโครงการ “SCT Chan Half Marathon 2023” วิ่งเดิน พาเพลินชมสวนผลไม้ วันที่ 20 - 21 พ.ค. 66 20 พฤษภาคม 2566 8:0021 พฤษภาคม 2566 18:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูยกเลิกการใช้บริการ
RSV2023000383ขอใช้ยานพาหนะ พาบุคลากรเข้าร่วมโครงการสืบสานพระพุทธศาสนา วันที่ 9-10 มิถุนายน 2566 (วรวุฒิ ตะนุมงคล)9 มิถุนายน 2566 5:0010 มิถุนายน 2566 18:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000382ขอใช้รถไปติดต่อราชการที่ สป.อว.19 พฤษภาคม 2566 6:0019 พฤษภาคม 2566 18:30น.ส.ปาณิสรา วงษ์ชมภูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000381ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ เพื่อเดินทางเข้าร่วมประชุม เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ (กัลยานี มิ่งเจริญพร)23 พฤษภาคม 2566 6:0023 พฤษภาคม 2566 21:00น.ส.อัฉญาภา กีรติสุนทรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000380ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อติดต่อประสานงานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการพร้อมเสนอเอกสารลงนาม (ศตวรันพร+ผอ.+)19 พฤษภาคม 2566 6:0019 พฤษภาคม 2566 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2023000379ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (ทัศวรรณ) เพื่อเข้าร่วมโครงการ18 พฤษภาคม 2566 8:0018 พฤษภาคม 2566 8:00นายนครชาย ไวยวิเชียรอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2023000378ขอใช้ยานพาหนะ (ยื่นเอกสาร)22 พฤษภาคม 2566 6:0022 พฤษภาคม 2566 19:00น.ส.ณัฐธิดา ชัยศิริได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
12345678910...