ผลงานทางวิชาการแยกตามประเภท
เลือกแสดงผล    พบผลงานทางวิชาการ ประเภท (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ในปี 2552 11 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000068การวิจัยและพัฒนาเครื่องกะเทาะและขัดขาวลูกเดือยขนาดเล็กระดับ ชาวบ้าน. ; 2552. 107หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ผดุงศักดิ์ วานิชชัง ,
ใจทิพย์ วานิชชัง
PB0000000067การพัฒนา Website เพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดตะเคียนทอง. ; 2552. 160หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) เจตน์จรรย์ อาจไธสง ,
วิชริณี สวัสดี
PB0000000066การอบแห้งผลไม้ด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล. ; 2552. 52หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ศรีมา แจ้คำ ,
สุทธิศักดิ์ แก้วนก ,
กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์
PB0000000065การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี. ; 2552. 114หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ธนาวุฒิ พิมพ์กิ ,
จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์
PB0000000064คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ. ; 2552. 49หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ทนงศักดิ์ วันชัย
PB0000000063ศึกษาการดำเนินชีวิตของเกษตรกรตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ; 2552. 85หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ทนงศักดิ์ วันชัย ,
กุหรั่ง สุปินราช
PB0000000062การพัฒนาวัสดุห่อหุ้มจากกระดาษใช้แล้วแปรรูปเพื่อป้องกันผลไม้บอบช้ำระหว่างการขนส่งและลำเลียง. ; 2552. 107หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ผดุงศักดิ์ วานิชชัง ,
ใจทิพย์ วานิชชัง
PB0000000061การผสมผสานระบบปลูกพืชไร้ดินเพื่อบำบัดน้ำเสียในระบบการเลี้ยงปลานิลแบบใช้น้ำหมุนเวียน. ; 2552. 28หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) อุธร ฤทธิลึก ,
สรรลาภ สงวนดีกุล ,
ศรัณยา รักเสรี
PB0000000045การศึกษาเบื้องต้นของการขยายพันธุ์สำรอง. จันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2552. 36หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) มาโนชญ์ กูลพฤกษี ,
ชัยวัฒน์ มครเพศ
PB0000000020การใช้ฟ้าทะลายโจรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสุกรขุน. จันทบุรี มทร.ตะวันออก; 2552. 19หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) เทอดศักดิ์ ปุระมงคล ,
วิทวัส เวชกูล ,
นฤมล เวชกูล ,
สุนทร บุญมีมาก
PB0000000019การใช้ฟ้าทะลายโจรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสุกรขุน. จันทบุรี มทร.ตะวันออก; 2552. 19หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) เทอดศักดิ์ ปุระมงคล ,
วิทวัส เวชกูล ,
นฤมล เวชกูล ,
สุนทร บุญมีมาก

พบผลงานทางวิชาการ ประเภท (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ในปี 2552 11 รายการ