ผลงานทางวิชาการแยกตามประเภท
เลือกแสดงผล    พบผลงานทางวิชาการ ประเภท (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ในปี 2551 26 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000044การศึกษาเบื้องต้นของการขยายพันธุ์สำรอง. จันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 36หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) มาโนชญ์ กูลพฤกษี ,
ชัยวัฒน์ มครเพศ
PB0000000042การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกระชายสู่ชุมชน. ชลบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 313หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ ,
พัชนี บุญธกานนท์ ,
สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ ,
ปภากร ศรีสอน
PB0000000041การศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาดุมซี(เสือดำ). จันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 43หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ญาณนันท์ สุนทรกิจ ,
วัชระ น้อยคงคา
PB0000000040เรือนค้าขายพื้นถิ่นในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง. กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 123หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ศศิธร คล้ายชม ,
พรจิต พีระพัฒนกุล ,
อารี เลาะเหม็ง
PB0000000039การวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้ำของจังหวัดชลบุรี. ชลบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 88หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) จันทร์พิมพ์ กังพานิช ,
พิเชษฐ์ มาเร็ว
PB0000000038การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมังคุดผสมเปลือกมังคุด. จันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 81หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) สุปราณี เลาห์กิติกูล ,
นฤศันส์ วาสิกดิลก ,
วรรณศิริ หิรัญเกิด ,
ทองจวน วิพัฒน์เจริญลาภ
PB0000000037การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการทำสวนผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์ และแบบใช้สารเคมี ในจังหวัดจันทบุรี. จันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 65หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) จันทนี กองสุข ,
วิรัตน์ ขาวสร้อย ,
พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม
PB0000000036การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศึกษา ทุเรียนทอดกรอบ ในจังหวัดจันทบุรี . จันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 40หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) จันทนี กองสุข ,
วิรัตน์ ขาวสร้อย ,
พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม
PB0000000035การพัฒนาระบบควบคุมการระบายอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อประหยัดพลังงาน. จันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 56หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ประหยัด กองสุข ,
สุนทร บุญมีมาก ,
เทอดศักดิ์ ปุระมงคล
PB0000000034อุปกรณ์จับเครื่องเขียนสำหรับคนป่วยสภาวะข้อมืออ่อนแรง. กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 53หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) สมบัติ ต่อวัฒนชัย ,
พรจิต พีระพัฒนกุล
PB0000000033ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจชุมชน ด้านการแปรรูปสำรอง จังหวัดจันทบุรี. จันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 97หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ธนาวุฒิ พิมพ์กิ ,
จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์
PB0000000032ศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมจังหวัดจันทบุรีให้เป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก. จันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 80หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) มลฤดี กองสำลี ,
ชญาดา ร่วมโพธิ์รี ,
พิรุณา สุทธิสรณ์ ,
พิชิต แสงกลาง
PB0000000031การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแป้งข้าวกล้อง แป้งมันสำปะหลัง และแป้งถั่วเหลืองโปรตีนสูง เพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม. จันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 69หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) นฤศันส์ วาสิกดิลก ,
สุปราณี เลาห์กิติกูล ,
ธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ
PB0000000030ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตข้าวนึ่งคุณภาพสูงสำหรับวิสาหกิจชุมชน. ชลบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 105หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ผดุงศักดิ์ วานิชชัง ,
ใจทิพย์ วานิชชัง ,
พรอารีย์ ศิริผลกุล
PB0000000029การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกานพลูเพื่อใช้ยับยั้งการเจริญ และการสร้างอะฟลาทอกซินของเชื้อรา Aspergillus flavus. ชลบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 72หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ ,
จินตนา เพชรมณีโชติ ,
ประพฤติ พรหมสมบูรณ์
PB0000000028การศึกษาผลกระทบการพัฒนาต่ออาคารอนุรักษ์ในเขตชุมชนเมืองกรณีศึกษา สถานฑูตรัสเซีย(เดิม) . กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 112หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) อารี เลาะเหม็ง
PB0000000027ศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพของบ้านดิน กรณีศึกษา บ้านดินในจังหวัดยโสธร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพฯ มทร.ตะวันออก; 2551. 67หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) สาทินี ว่องกี่ ,
สมชาย สุพิสาร
PB0000000026ผลผลิตมวลรวม กับ งบประมาณของประเทศไทย. กรุงเทพฯ มทร.ตะวันออก; 2551. 343หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) พัชรี มินระวงศ์ ,
ประภาภัทร ปิยวาจานุสรณ์
PB0000000025ผลของการเสริมน้ำชาใบยอและน้ำชาใบสะเดา ต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพไข่ในไก่ไข่ . จันทบุรี มทร.ตะวันออก; 2551. 40หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) เพ็ญสวัสดิ์ มายะเวส ,
วิวัฒน์ วรามิตร ,
สุนทร บุญมีมาก
PB0000000024การวิเคราะห์องค์ประกอบการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา . จันทบุรี มทร.ตะวันออก; 2551. 111หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) สุกัลยา ปริญโญกุล ,
พูลสุข บุณก่อเกื้อ ,
บุปผา ภิภพ
PB0000000023ผลของการอบรมสมาธิและคุณธรรมต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี. จันทบุรี มทร.ตะวันออก; 2551. 41หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) พาณี ขัมพะบุณย์ ,
รัชนีวรรณ ติยะวงศ์
PB0000000022สภาพและความต้องการในการอ่านเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก . ชลบุรี มทร.ตะวันออก; 2551. 132หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) รุ่งโรจน์ ไพศาลสมบัติรัตน์
PB0000000021การใช้ฟ้าทะลายโจรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสุกรขุน. จันทบุรี มทร.ตะวันออก; 2551. 19หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) เทอดศักดิ์ ปุระมงคล ,
วิทวัส เวชกูล ,
นฤมล เวชกูล ,
สุนทร บุญมีมาก
PB0000000018การผสมผสานระบบบำบัดทางชีวภาพลดมลพิษในบ่อรับน้ำทิ้งจากคอกปศุสัตว์ เพื่อ นำมาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน. ชลบุรี มทร.ตะวันออก; 2551. 37หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) อุธร ฤทธิลึก ,
จันทร์พิมพ์ กังพานิช ,
ศรัณยา รักเสรี
PB0000000017ภาพลักษณ์ของมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. ชลบุรี มทร.ตะวันออก; 2551. 104หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ทนงศักดิ์ วันชัย ,
กุหรั่ง สุปินราช
PB0000000016การวิจัยและพัฒนาเครื่องทดสอบการขัดมันข้าวสารแบบแผ่นหนัง. ชลบุรี มทร.ตะวันออก; 2551. 177หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ผดุงศักดิ์ วานิชชัง ,
ใจทิพย์ วานิชชัง

พบผลงานทางวิชาการ ประเภท (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ในปี 2551 26 รายการ