รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000181
ชื่อโครงการ :การอบแห้งเนื้อปลาด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :Fish Drying using Superheated Steam
หน่วยงานบริหารโครงการ :วิทยาเขตบางพระ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :-
สถานะของโครงการ :แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณทั้งโครงการ :58,500.00 บาท
วันเริ่มต้น :01 ตุลาคม 2550
วันสิ้นสุด :30 กันยายน 2551
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยประยุกต์
กลุ่มสาขาวิชาการ :วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม)
สาขาวิชาการ :สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
กลุ่มวิชาการ :วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :310 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นาย วทัญญู รอดประพัฒน์ หัวหน้าโครงการวิจัย40
นาย กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์ ผู้ร่วมวิจัย20
นางสาว สายใจ จริยาเอกภาส ผู้ร่วมวิจัย20
นาย ศรีมา แจ้คำ ผู้ร่วมวิจัย20

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด