รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000180
ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะเม่า
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :Ma Mao Fruit Product Development
หน่วยงานบริหารโครงการ :วิทยาเขตบางพระ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :-
สถานะของโครงการ :แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณทั้งโครงการ :400,000.00 บาท
วันเริ่มต้น :01 ตุลาคม 2550
วันสิ้นสุด :30 กันยายน 2551
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยประยุกต์
กลุ่มสาขาวิชาการ :เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร)
สาขาวิชาการ :สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
กลุ่มวิชาการ :อุตสาหกรรมเกษตร
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :294 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นาง สายชล สุทธิธรรม หัวหน้าโครงการวิจัย40
นางสาว อนงค์นาฏ โสภณางกูร ผู้ร่วมวิจัย20
นาย ภานุมาศ บุญผดุง ผู้ร่วมวิจัย20
นางสาว ศธิธร ปุรินทราภิบาล ผู้ร่วมวิจัย20

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด