รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000176
ชื่อโครงการ :สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายสีเขียวในพื้นที่กิ่งอ.เขาคิชฌกูฏ
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :Biodiversity Research For Green Algae In Khao Khitchakut sub-district
หน่วยงานบริหารโครงการ :วิทยาเขตจันทบุรี > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร > สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :-
สถานะของโครงการ :แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณทั้งโครงการ :15,000.00 บาท
วันเริ่มต้น :01 ตุลาคม 2550
วันสิ้นสุด :30 กันยายน 2551
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยประยุกต์
กลุ่มสาขาวิชาการ :เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร)
สาขาวิชาการ :สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
กลุ่มวิชาการ :ทรัพยากรประมง
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :335 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางสาว พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม หัวหน้าโครงการวิจัย50
นาย วีระ ยินดี ผู้ร่วมวิจัย20
นางสาว ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ ผู้ร่วมวิจัย30

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด