รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000159
ชื่อโครงการ :ศึกษาปัจจัยการดำรงชีวิตของครูที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของข้าราชการครูในจังหวัดจันทบุรี
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :Study of the factors in teacher’s living that has an effect on basic qualityof education of the teacher officer in Chanthaburi province.
หน่วยงานบริหารโครงการ :วิทยาเขตจันทบุรี > คณะเทคโนโลยีสังคม > สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานะของโครงการ :แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณทั้งโครงการ :154,600.00 บาท
วันเริ่มต้น :01 ตุลาคม 2553
วันสิ้นสุด :30 กันยายน 2554
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยพื้นฐาน(ทฤษฎี)/บริสุทธิ์
กลุ่มสาขาวิชาการ :เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร)
สาขาวิชาการ :สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
กลุ่มวิชาการ :วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :ส่งเล่มสมบูรณ์
จำนวนเข้าชมโครงการ :334 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นาง ชญาดา ร่วมโพธิ์รี หัวหน้าโครงการวิจัย50
นาง มลฤดี กองสำลี ผู้ร่วมวิจัย50

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด