รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000137
ชื่อโครงการ :การพัฒนากระบวนการผลิตหมูชะมวงแช่เยือกแข็งจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของจันทบุรีสู่การเป็นสินค้าเศรษฐกิจของชุมชน
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :Processing Development of Frozen Cha-moung Pork fromLocal Intelligence of Chantaburi Province to be CommercialProduct in the Community
หน่วยงานบริหารโครงการ :วิทยาเขตจันทบุรี > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร > สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :หมูชะมวง แช่เยือกแข็ง
สถานะของโครงการ :แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณทั้งโครงการ :285,000.00 บาท
วันเริ่มต้น :01 ตุลาคม 2553
วันสิ้นสุด :30 กันยายน 2554
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยประยุกต์
กลุ่มสาขาวิชาการ :เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร)
สาขาวิชาการ :สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
กลุ่มวิชาการ :อุตสาหกรรมเกษตร
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :243 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางสาว บุณฑริกา สุมะนา หัวหน้าโครงการวิจัย60
ดร. ประมวล ศรีกาหลง (บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย/นักศึกษา) ผู้ร่วมวิจัย20
นาย ไกรสร รวยป้อม ผู้ร่วมวิจัย20

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด