รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000119
ชื่อโครงการ :การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐานแบบอ้างอิงเนื้อหาที่สามารถใช้งานร่วมกัน
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :Design and Development of Learning Management System on SCORM Standard
หน่วยงานบริหารโครงการ :วิทยาเขตจันทบุรี > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร > วิทยาศาสตร์ประยุกต์
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :E – Learning , Web-Based Instruction , LMS ,Statistic
สถานะของโครงการ :แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณทั้งโครงการ :255,600.00 บาท
วันเริ่มต้น :01 ตุลาคม 2551
วันสิ้นสุด :30 กันยายน 2552
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยประยุกต์
กลุ่มสาขาวิชาการ :อื่นๆ
สาขาวิชาการ :สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
กลุ่มวิชาการ :การสื่อสารเครือข่าย
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :334 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นาย วิรัตน์ ขาวสร้อย หัวหน้าโครงการวิจัย55
นาย วีระศักดิ์ โนนม่วง ผู้ร่วมวิจัย45

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด