รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000116
ชื่อโครงการ :การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการทำสวนผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์ และแบบใช้สารเคมี ในจังหวัดจันทบุรี
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :Comparative Study of Costs and Return in Organic and Chemical Orchard Production in Chantaburi Province
หน่วยงานบริหารโครงการ :วิทยาเขตจันทบุรี > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร > สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :Organic Agriculture, Organic farm
สถานะของโครงการ :แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณทั้งโครงการ :348,900.00 บาท
วันเริ่มต้น :01 ตุลาคม 2550
วันสิ้นสุด :30 กันยายน 2551
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยประยุกต์
กลุ่มสาขาวิชาการ :สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ด้านพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม)
สาขาวิชาการ :สาขาเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิชาการ :เศรษฐศาสตร์
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :325 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นาง จันทนี กองสุข หัวหน้าโครงการวิจัย60
นาย วิรัตน์ ขาวสร้อย ผู้ร่วมวิจัย20

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด