รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000095
ชื่อโครงการ :เครื่องสับมันสำปะหลังแนวตั้งแบบใบมีดหมุน
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :Caroare Slicing Machine For Rotate Knife
หน่วยงานบริหารโครงการ :วิทยาเขตจันทบุรี > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร > สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :สับมันสำปะหลังแบบใบมีดหมุน
สถานะของโครงการ :แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณทั้งโครงการ :47,000.00 บาท
วันเริ่มต้น :01 ตุลาคม 2549
วันสิ้นสุด :30 กันยายน 2550
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยเชิงปฎิบัติ
กลุ่มสาขาวิชาการ :เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร)
สาขาวิชาการ :สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
กลุ่มวิชาการ :วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :1265 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นาย ไกรสร รวยป้อม หัวหน้าโครงการวิจัย50

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด