รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000094
ชื่อโครงการ :การศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาหางกง
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :Study on Breeding of Mystus gulio
หน่วยงานบริหารโครงการ :วิทยาเขตจันทบุรี > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร > สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :ปลาหางกง (Mystus gulio) การเพาะพันธุ์ (Breeding)
สถานะของโครงการ :แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณทั้งโครงการ :264,100.00 บาท
วันเริ่มต้น :01 ตุลาคม 2549
วันสิ้นสุด :30 ตุลาคม 2550
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยพื้นฐาน(ทฤษฎี)/บริสุทธิ์
กลุ่มสาขาวิชาการ :เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร)
สาขาวิชาการ :สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
กลุ่มวิชาการ :ทรัพยากรประมง
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :799 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นาย มนัส คงศักดิ์ หัวหน้าโครงการวิจัย40
นาย วัชระ น้อยคงคา ผู้ร่วมวิจัย30
นางสาว ญาณนันท์ สุนทรกิจ ผู้ร่วมวิจัย30

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด