รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000083
ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเลี้ยงแมลงวันผลไม้ในอาหารโคนม
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :Utilization of Fruit Fly Leftovers in Dairy Cows Feed
หน่วยงานบริหารโครงการ :วิทยาเขตจันทบุรี > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร > สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวัน, โคนม, fruit fly leftovers, Sterile Insect Technique, SIT, Dairy cows
สถานะของโครงการ :แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณทั้งโครงการ :200,000.00 บาท
วันเริ่มต้น :01 ตุลาคม 2552
วันสิ้นสุด :30 กันยายน 2553
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยประยุกต์
กลุ่มสาขาวิชาการ :เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร)
สาขาวิชาการ :สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
กลุ่มวิชาการ :ทรัพยากรสัตว์
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :299 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นาย เทอดศักดิ์ ปุระมงคล หัวหน้าโครงการวิจัย40
นาย สุนทร บุญมีมาก ผู้ร่วมวิจัย20
ผศ. ปราโมทย์ แพงคำ (บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย/นักศึกษา) ผู้ร่วมวิจัย30
นางสาว ทิพย์วดี ประไพวงศ์ ผู้ร่วมวิจัย10

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด