รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000082
ชื่อโครงการ :การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำกลุ่มเฟิร์นและพรรณไม้น้ำบางชนิดในสกุล Hygrophila
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :Research and Development on Tissue Culture Techniques of Aquatic Plant in Fern Group and Hygrophila spp
หน่วยงานบริหารโครงการ :วิทยาเขตจันทบุรี > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร > สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :พรรณไม้น้ำ, เฟิร์น, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, Aquatic plant, Fern, Tissue culture, Hygrophila
สถานะของโครงการ :แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณทั้งโครงการ :350,000.00 บาท
วันเริ่มต้น :01 ตุลาคม 2552
วันสิ้นสุด :30 กันยายน 2553
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยประยุกต์
กลุ่มสาขาวิชาการ :เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร)
สาขาวิชาการ :สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
กลุ่มวิชาการ :อุตสาหกรรมเกษตร
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :425 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นาย มนัส คงศักดิ์ หัวหน้าโครงการวิจัย35
นางสาว สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย35
นาย ดุสิต ศรีวิไล ผู้ร่วมวิจัย30

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด