รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000048
ชื่อโครงการ :การศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาดุมซี (เสือดำ)
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :Study on Breeding of Leaf Fish [Nandus nebulosus
หน่วยงานบริหารโครงการ :วิทยาเขตจันทบุรี > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร > สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :ปลาดุมซี, ปลาเสือดำ, การเพาะพันธุ์ปลา
สถานะของโครงการ :แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณทั้งโครงการ :310,700.00 บาท
วันเริ่มต้น :30 ตุลาคม 2550
วันสิ้นสุด :01 กันยายน 2551
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยประยุกต์
กลุ่มสาขาวิชาการ :เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร)
สาขาวิชาการ :สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
กลุ่มวิชาการ :ทรัพยากรประมง
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :433 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางสาว ญาณนันท์ สุนทรกิจ หัวหน้าโครงการวิจัย60
นาย วัชระ น้อยคงคา ผู้ร่วมวิจัย40

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด