รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000046
ชื่อโครงการ :การผลิตซอสกุ้งจากหัวกุ้งแวนนาไม (Litopenaeus Vannamei)
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :Production of Shrimp Sauce from Shrimp’s Heads (Litopen
หน่วยงานบริหารโครงการ :วิทยาเขตบางพระ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :กุ้งแวนนาไม ของเหลือทิ้ง หัวกุ้ง ซอส เอนไซม์นิวเทรส เอนไซม์โบรมิเลน
สถานะของโครงการ :แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณทั้งโครงการ :366,300.00 บาท
วันเริ่มต้น :01 ตุลาคม 2550
วันสิ้นสุด :30 กันยายน 2551
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยประยุกต์
กลุ่มสาขาวิชาการ :เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร)
สาขาวิชาการ :สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
กลุ่มวิชาการ :อุตสาหกรรมเกษตร
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :323 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางสาว อนงค์นาฎ โสภณางกูร หัวหน้าโครงการวิจัย60
นางสาว ปราณี มีศิริสุข ผู้ร่วมวิจัย15
นางสาว ศธิธร ปุรินทราภิบาล ผู้ร่วมวิจัย25

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด