รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000045
ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ OTOP : กรณีศึกษา ทุเรียนทอดกรอบ ในจังหวัดจันทบุรี
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :The Analysis of Cost and return in OTOP : The Case Study Chips Durian in Chantaburi Province
หน่วยงานบริหารโครงการ :วิทยาเขตจันทบุรี > คณะเทคโนโลยีสังคม > สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :ต้นทุนและผลตอบแทน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ทุเรียนทอดกรอบ
สถานะของโครงการ :แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณทั้งโครงการ :214,400.00 บาท
วันเริ่มต้น :01 ตุลาคม 2550
วันสิ้นสุด :30 กันยายน 2551
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยประยุกต์
กลุ่มสาขาวิชาการ :เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร)
สาขาวิชาการ :สาขาเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิชาการ :เศรษฐศาสตร์
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :1415 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นาง จันทนี กองสุข หัวหน้าโครงการวิจัย60
นางสาว สุชาดา คชฤกษ์ (บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย/นักศึกษา) ผู้ร่วมวิจัย20
นาย วิรัตน์ ขาวสร้อย ผู้ร่วมวิจัย20

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด