รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000044
ชื่อโครงการ :ศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมจังหวัดจันทบุรีให้เป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :The Feasibility Study for Promoting Chanthaburi Provinc
หน่วยงานบริหารโครงการ :วิทยาเขตจันทบุรี > คณะเทคโนโลยีสังคม > สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :ศูนย์กลาง อัญมณีและเครื่องประดับ ความเป็นไปได้
สถานะของโครงการ :แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณทั้งโครงการ :168,000.00 บาท
วันเริ่มต้น :01 ตุลาคม 2550
วันสิ้นสุด :30 กันยายน 2551
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยประยุกต์
กลุ่มสาขาวิชาการ :เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร)
สาขาวิชาการ :สาขาเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิชาการ :เศรษฐศาสตร์
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :352 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นาง มลฤดี กองสำลี หัวหน้าโครงการวิจัย30
นาง ชญาดา ร่วมโพธิ์รี ผู้ร่วมวิจัย25
นาย พิชิต แสงกลาง ผู้ร่วมวิจัย20
นาง พิรุณา สุทธิสรณ์ ผู้ร่วมวิจัย25

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด