รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000041
ชื่อโครงการ :ผลของการเสริมจุลินทรีย์อีเอ็มที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตไก่กระทง
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :Influence of Effective Microorganisms on Growth Performance on Broiler
หน่วยงานบริหารโครงการ :วิทยาเขตจันทบุรี > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร > สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :จุลินทรีย์อีเอ็ม การเจริญเติบโต แอมโมเนีย ไก่กระทง
สถานะของโครงการ :แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณทั้งโครงการ :96,800.00 บาท
วันเริ่มต้น :01 ตุลาคม 2550
วันสิ้นสุด :30 กันยายน 2551
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยประยุกต์
กลุ่มสาขาวิชาการ :เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร)
สาขาวิชาการ :สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
กลุ่มวิชาการ :ทรัพยากรสัตว์
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :272 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางสาว สุจิตรา อาริยะวัฒนกุล หัวหน้าโครงการวิจัย60
นางสาว พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม ผู้ร่วมวิจัย10
นาง พรสิณี ดาราพงษ์ ผู้ร่วมวิจัย10
นางสาว ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ ผู้ร่วมวิจัย10
นางสาว ศิริจันทร์ ตาใจ ผู้ร่วมวิจัย10

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด