รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000038
ชื่อโครงการ :การพัฒนาระบบควบคุมการระบายอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อประหยัดพลังงาน
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :The Development of Ventilation Control System in Broilers House for Energy Saving
หน่วยงานบริหารโครงการ :วิทยาเขตจันทบุรี > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร > สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :ไก่เนื้อ, การระบายอากาศ, การประหยัดพลังงาน
สถานะของโครงการ :แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณทั้งโครงการ :302,400.00 บาท
วันเริ่มต้น :01 ตุลาคม 2550
วันสิ้นสุด :30 กันยายน 2551
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยประยุกต์
กลุ่มสาขาวิชาการ :เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร)
สาขาวิชาการ :สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
กลุ่มวิชาการ :วิศวกรรมอุสาหกรรมวิจัย
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :336 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นาย ประหยัด กองสุข หัวหน้าโครงการวิจัย50
นาง จันทนี กองสุข ผู้ร่วมวิจัย15
นาย สุนทร บุญมีมาก ผู้ร่วมวิจัย20
นาย เทอดศักดิ์ ปุระมงคล ผู้ร่วมวิจัย15

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด