รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000037
ชื่อโครงการ :ศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบเนียมในเชิงบูรณาการ
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :Integrated Study on Oil Sympagis nivea Extraction
หน่วยงานบริหารโครงการ :วิทยาเขตจันทบุรี > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร > สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :เนียม, น้ำมันหอมระเหย, เครื่องสกัดน้ำมันหอม
สถานะของโครงการ :แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณทั้งโครงการ :309,000.00 บาท
วันเริ่มต้น :01 ตุลาคม 2550
วันสิ้นสุด :30 กันยายน 2551
ประเภทของโครงการ :การพัฒนาทดลอง
กลุ่มสาขาวิชาการ :เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร)
สาขาวิชาการ :สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
กลุ่มวิชาการ :ทรัพยากรพืช
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :358 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นาย พิชิต แสงกลาง หัวหน้าโครงการวิจัย40
นางสาว มะลิ สำเภาวิจิตร (บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย/นักศึกษา) ผู้ร่วมวิจัย10
นาย มนูญ สัจจาธรรม (บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย/นักศึกษา) ผู้ร่วมวิจัย5
นาย มาโนชญ์ กูลพฤกษี ผู้ร่วมวิจัย10
นาง พาณี ขัมพะบุณย์ ผู้ร่วมวิจัย5
นางสาว พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม ผู้ร่วมวิจัย10
นาง ชญาดา ร่วมโพธิ์รี ผู้ร่วมวิจัย10
นาง โสพิศ ร่วมสุข ผู้ร่วมวิจัย5
นางสาว ศิริจันทร์ ตาใจ ผู้ร่วมวิจัย5

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด