รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000036
ชื่อโครงการ :การศึกษาการงอกของสปอร์และการเจริญเติบโตของเฟิร์นชายผ้าสีดา(Platycerium coronarium) บนอาหารสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาติ
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :The Study of Spore Germination and Growth of Platycerium coronarium on Synthesis Media and Natural Materials.
หน่วยงานบริหารโครงการ :วิทยาเขตจันทบุรี > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร > สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :เฟิร์นชายผ้าสีดา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
สถานะของโครงการ :แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณทั้งโครงการ :220,000.00 บาท
วันเริ่มต้น :01 ตุลาคม 2550
วันสิ้นสุด :30 กันยายน 2552
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยประยุกต์
กลุ่มสาขาวิชาการ :เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร)
สาขาวิชาการ :สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
กลุ่มวิชาการ :ทรัพยากรพืช
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :553 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางสาว สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์ หัวหน้าโครงการวิจัย37
นางสาว พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม ผู้ร่วมวิจัย20
นางสาว ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ ผู้ร่วมวิจัย33
นางสาว วรรณา เฉลิมพรพงศ์ ผู้ร่วมวิจัย10

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด