รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000031
ชื่อโครงการ :คุณภาพน้ำและชนิดของปลาน้ำจืดที่พบบริเวณน้ำตกกระทิงอุทยาน แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :Water Quality and Freshwater Fishes of Krathing Waterfall Khao Kitchagoot National park, Chanthaburi Province
หน่วยงานบริหารโครงการ :วิทยาเขตจันทบุรี > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร > สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :คุณภาพน้ำ ปลาน้ำจีด
สถานะของโครงการ :แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณทั้งโครงการ :330,330.00 บาท
วันเริ่มต้น :01 ตุลาคม 2551
วันสิ้นสุด :30 กันยายน 2552
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยพื้นฐาน(ทฤษฎี)/บริสุทธิ์
กลุ่มสาขาวิชาการ :เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร)
สาขาวิชาการ :สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
กลุ่มวิชาการ :ทรัพยากรประมง
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :ส่งเล่มสมบูรณ์
จำนวนเข้าชมโครงการ :234 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางสาว ญาณนันท์ สุนทรกิจ หัวหน้าโครงการวิจัย40
นาย สมพงษ์ สังข์ทอง (บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย/นักศึกษา) ผู้ร่วมวิจัย25
นาย วัชระ น้อยคงคา ผู้ร่วมวิจัย35

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด