รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000029
ชื่อโครงการ :ศึกษาการดำเนินชีวิตของเกษตรกรตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :Study on Farmer’s carrying out a living in adherence to the Self Sufficient Economy
หน่วยงานบริหารโครงการ :วิทยาเขตบางพระ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ > สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :เศรษฐกิจพอเพียง
สถานะของโครงการ :แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณทั้งโครงการ :340,000.00 บาท
วันเริ่มต้น :01 ตุลาคม 2551
วันสิ้นสุด :30 กันยายน 2552
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยประยุกต์
กลุ่มสาขาวิชาการ :สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ด้านพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม)
สาขาวิชาการ :สาขาสังคมวิทยา
กลุ่มวิชาการ :สังคมวิทยา
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :272 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นาย ทนงศักดิ์ วันชัย หัวหน้าโครงการวิจัย80
นาย กุหรั่ง สุปินราช ผู้ร่วมวิจัย20
นาย ประภัสร์ ศิริสัมพันธ์นาวา ที่ปรึกษาโครงการ0
นาง คมเดือน โพธิสุวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ0

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด