รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000025
ชื่อโครงการ :ผลของการเสริมวิตามินอีในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อและอัตราการผสมติดในไก่พื้นเมือง
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :Effect of Vitamin E Supplementation in Diet on Semen Quality and Fertility Rate in Native Chicken
หน่วยงานบริหารโครงการ :วิทยาเขตจันทบุรี > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร > สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :วิตามันอี คุณภาพน้ำเชื้อ อัตราการผสมติด ไก้พื้นเมือง
สถานะของโครงการ :แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณทั้งโครงการ :140,800.00 บาท
วันเริ่มต้น :01 ตุลาคม 2551
วันสิ้นสุด :30 กันยายน 2552
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยประยุกต์
กลุ่มสาขาวิชาการ :เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร)
สาขาวิชาการ :สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
กลุ่มวิชาการ :ทรัพยากรสัตว์
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :342 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นางสาว สุจิตรา อาริยะวัฒนกุล หัวหน้าโครงการวิจัย70
นางสาว ทิพย์วดี ประไพวงศ์ ผู้ร่วมวิจัย30

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด