รายละเอียดโครงการวิจัย
กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด

รหัสโครงการ :R000000023
ชื่อโครงการ :โรงเรือนเพาะเห็ดระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) :Automatically Humidity Controled System in mushroom culture house
หน่วยงานบริหารโครงการ :วิทยาเขตจันทบุรี > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร > สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
คำสำคัญของโครงการ(Keyword) :โรงเรือน การควบคุมอัตโนมัติ ความชื้นสัมพัทธ์
สถานะของโครงการ :แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณทั้งโครงการ :176,946.00 บาท
วันเริ่มต้น :01 ตุลาคม 2551
วันสิ้นสุด :30 กันยายน 2552
ประเภทของโครงการ :งานวิจัยประยุกต์
กลุ่มสาขาวิชาการ :เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร)
สาขาวิชาการ :สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
กลุ่มวิชาการ :วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร
คำอธิบายโครงการวิจัย (อย่างย่อ) :-
จำนวนเข้าชมโครงการ :265 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ
ชื่อนักวิจัยบทบาทหน้าที่นักวิจัยสัดส่วนปริมาณงาน(%)
นาย ไกรสร รวยป้อม หัวหน้าโครงการวิจัย60
นาย กฤษณะ นาวารัตน์ ผู้ร่วมวิจัย20
นาย สุรพงษ์ โซ่ทอง ผู้ร่วมวิจัย20

กลับไปหน้าโครงการวิจัยทั้งหมด